right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Zjevení, 14. kapitola

 1. Hle, viděl jsem Beránka, který stál na hoře Sión a s ním počet (lidí), bylo jich 144 000, na svých čelech měli napsané jeho jméno a jméno jeho Otce.
 2. A slyšel jsem zvuk z nebe, znělo to jako hukot velkého množství vody a také jako zvuk hlasitého hromu. Bylo to jako když mnoho harfistů hraje společně na své harfy.
 3. Zpívali novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi živými bytostmi a před staršími. Tu píseň se nemohl naučit nikdo jiný než těch 144 000, kteří byli vykoupení z toho kraje (γῆς).
 4. To jsou ti, kdo se nepošpinili se ženami, jsou to panicové. Jsou to ti, kteří následují Beránka, kamkoliv jde. Tito byli vykoupeni z lidí, jsou to prvotiny ovoce, (určené) pro Boha a Beránka.
 5. V jejich ústech se nenašla žádná lež, jsou bezúhonní.
 6. Viděl jsem anděla, který letěl prostředkem nebe a hlásal aionion (věky trvající) Dobrou zprávu těm, kdo sídlí na zemi (γῆς), každému národu, kmeni, jazyku a všem lidem.
 7. Hlasitě říkal, „Bojte se Pána a vzdávejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Uctívejte toho, který stvořil nebe, zemi (γῆς), moře a prameny vod!“
 8. Následoval ho jiný, druhý anděl a ten říkal, „Veliký Babylon padl, ten který dával všem pohanům pít vášnivé víno svých sexuálních nemorálností.“
 9. Následoval ho jiný, třetí anděl a ten hlasitě říkal: „Pokud někdo uctívá tu šelmu a její obraz a přijímá její cejch na své čelo nebo na svou ruku,
 10. ten také bude pít víno Božího rozvášnění, které je připraveno neředěné v číši jeho hněvu. A bude zkoušen* v ohni a síře v přítomnosti svatých andělů a Beránka.
 11. Dým ze zkoušení jejich zkušebního kamene* stoupá vzhůru ve (velkém) věku věků. Nemají odpočinutí dnem i nocí ti, kdo uctívají šelmu a její obraz a kdokoliv přijímá cejch jejího jména.
 12. Zde je trpělivost svatých, těch, kdo dodržují Boží přikázání a víru Ježíše."
 13. Slyšel jsem hlas z nebe, který říkal: „Napiš, 'Požehnaní jsou mrtví, kteří odteď umírají v Pánu.' Ano,“ říká Duch, „odpočinou si od své namáhavé práce, neboť jejich skutky je následují."
 14. Podíval jsem se a hle, bílý oblak a na tom oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má zlatou korunu a v ruce ostrý srp.
 15. Z chrámu vyšel další anděl a hlasitě zavolal na toho, který sedí na oblaku: „Vezmi svůj srp a sklízej, přišla hodina žně, protože úroda toho kraje (γῆς) je zralá!
 16. Ten, který seděl na oblaku, máchl srpem nad tím krajem (γῆς) a ten kraj (γῆς) byl požat.
 17. Z chrámu, který je v nebi, vyšel další anděl. I on měl ostrý srp.
 18. Od oltáře vyšel další anděl, ten, který má autoritu nad ohněm a zavolal hlasitě na toho, který měl ostrý srp: „Vezmi svůj ostrý srp a shromáždi hrozny vinné révy z toho kraje (γῆς), protože jeho hrozny jsou zcela zralé!“
 19. Anděl máchl srpem nad tím krajem (γῆς) a shromáždil vinné hrozny z toho kraje (γῆς) a naházel je do velkého vinného lisu Božího hněvu.
 20. Ten lis byl šlapán venku za městem a tekla z něho krev až po uzdy koní, až do vzdálenosti 298 km (or. 1600 stadión).
   
  * basanos – zkušební kámen, test odhalující pravost, výslech, namáhavé vyšetřování, více v článku a v úvodu ke knize Zjevení