Bible              Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   


VĚČNÉ UTRPENÍ 2 – špatné překlady slov kolasin a basanos

V předchozím článku jsem doporučila stránky: Bible Hub, nyní bych chtěla upozornit na Strongovu konkordanci, která je na nich přístupná. Při zobrazení paralelních textů, tj. originálu, jejího přepisu a angličtiny (tlačítko Interlin), vidíte nad každým slovem číslo, když na něj kliknete, uvidíte, kolikrát a kde se slovo vyskytuje, jeho původ, různé druhy překladů apod.

V souvislosti se soudy jsou v Novém zákoně používána další slova, která překlady zcela překroutily:

KOLASIN

- slovo, použité v Matoušovi 25/46 (dále v 1. Jan 4/18 nebo podobně ve Sk. 4/21 a v 2. Pt 2/9). Jeho originální význam byl spíše nápravný trest a dokonce to slovo souviselo s prořezáváním stromů. V konkordanci je zajímavý výraz, že je to trest, který tomu trestanému sedne. Tedy spravedlivý, adekvátní trest, který rozhodně není věčný (viz článek o slově aion). Tam, kde čteme o věčných mukách (třeba Bible 21), je v  originální řečtině vlastně dočasná náprava. V anglickém překladu (Rotherham’s) je např. čas trvající korekce. 3 varianty překladů Mt 25/46:

A tito půjdou pryč do trestání budoucího světa, ale spravedliví do života budoucího světa. (CVB)

A tito půjdou do nápravného trestu budoucího věku, ale spravedliví do života budoucího věku. (NB)

A tito půjdou pryč do trestu věk trvajícího, ale spravedliví do života věk trvajícího. (YLT)

BASANOS

Odkaz na Strongovu konkordanci: Bible Hub

Už jste někdy mučili loď? Tento výraz se totiž vyskytuje třeba i v Mt 14/24, kde je loď zmítána (tedy mučena) vlnami, pokud bychom chtěli použít toto slovo všude stejně. Mnohdy je použito jako mučit a i Strong ho tak definuje, ale níže uvádí základní význam slova, tedy testovat kovy zkušebním kamenem.

Původní význam slovesa basanos není mučit a tento překlad opět pochází z latiny, podobě jako u slov týkajících se věčnosti. Přitom v dochovalé antické literatuře najdeme dva základní významy, jeden je testovací kámen, druhý je vyslýchat.  Otroci mohli být při výslechu u soudu mučeni a basanos je v tomto smyslu zkušební kámen pravdy. Přeneseně tedy toto sloveso znamená test odhalující pravost, a to nejen v případě kovů. Nicméně nejde o trest mučením, pouze výslech, toto sloveso bývá použito i při výslechu občanů, nikoliv otroků, a to bez mučení.

Sám Nový zákon dokládá, že basanos neznamená mučení, ve Sk. 22:24. Pavla zde chtěli vyslýchat za pomoci bičování, ale jelikož basanos v sobě tento silný význam nemá, je zde použito jiné slovo.

Basanos také podléhá kontextu. V dochovalé literatuře je použito např. jako test odvahy nebo pravosti. V klasické řečtině nikde neznamená nesmyslné mučení, ale naopak je význam pozitivní, hledání pravdy.

V článku o ohnivém jezeře, si můžete přečíst pojednání o  Zjevení 20:10, kde je o "mučení" (basanos) ďábla. Zlato se přečišťovalo pomocí ohně, síry a testovacího kamene, aby se ukázala jeho čistota. Tento obraz by nám neměl evokovat něčí věčné mučení (první církevní otcové skutečně věřili, že i ďábel bude nakonec přetaven a zachráněn), ale proces přečištění. Při čtení materiálů o prvotní církvi jsem opakovaně narážela na obraz Božího očistného ohně, kteří tehdejší řečtí učitelé používali. Věřili v dočasné přečištění v ohni a jistě byli kompetentnější než my vykládat, co znamenala jejich mateřština a žili jen krátce po napsání původních textů, kdy nemohlo dojít k významnějším jazykovým posunům.

V CVB je použit onen přenesený význam slovesa a verš může být přeložen i takto:

Ďábel, který je podvedl, byl hozen do tavící nádoby s ohněm a sírou, kde je i šelma a falešný prorok. Budou vyslýcháni dnem i nocí do doby dob.

U Stronga můžete vidět, že toto slovo je použito i ve Zj. 12/2, kde je řeč o porodních bolestech nebo v Mr 6/48, kde se učedníci dřeli s veslováním. Lot se (2. Pt 2/8) trápil nad tím, co se dělo v jeho okolí.

Ještě bych poznamenala, že na tom, jak nám naskočí asociace mučení ohněm, je vidět, že člověk (a mluvím i za sebe) zná víc pohádky o pekle než jazyk Starého zákona. Tam je totiž obraz ohně v souvislosti s Bohem hojně používán. Třeba v Mal. 3/2,3 je použit obraz taviče, který přečišťuje syny Léviho a výsledkem je spravedlnost. V Sof. 3/8,9 je země strávena ohněm Boží žárlivosti a výsledkem je očištění a to, že všichni budou vzývat Hospodina. V Přísloví 17/3 je: Na stříbro je tyglík a na zlato pec, lidské srdce však zkoumá Hospodin.

Obraz očištění ohněm tedy není v Bibli nijak neobvyklý, ale je používán i ve Starém zákoně. Ani z obrazu použití ohně ani z významu slovesa basanos neplyne nějaké mučení, a určitě ne věčné.

GEHENNA

Gehenna není ani peklo ani ohnivé jezero, ale řecký přepis starozákonního spojení údolí Hinóm. Přestože nás ve spojení s neuhasitelným ohněm napadne věčné mučení, jde ve skutečnosti o citát z Iz. 66/24, kde je řeč o mrtvých tělech. Bůh sám říká v Jeremiášovi (7/30+31, 19/5,32/35, 44/21+22), že by ho ani nenapadlo chtít pálit lidi ohněm. Pro úplnost bych ale dodala, že malá část Židů, jmenovitě někteří farizeové věřili v něco malinko podobného peklu, v určitou Gehennu v přeneseném slova smyslu, ale jelikož podle nich pobyt na tomto místě neměl být delší než 12 měsíců, než by člověk pokročil do dalšího posmrtného života, bylo by zvláštní usuzovat, že Ježíš použil právě tuhle myšlenku k tomu, aby představil do té doby Židům neznámou představu věčného mučení.

LAZAR A BOHATÝ MUŽ (Lk 16/19+)

Příběh nebo podobenství? Často jsme toto vyprávění slyšeli vytržené z kontextu, ale všimněme si, že Ježíš nejprve mluví o nepoctivém správci, o věrnosti v mále, farizeové, kteří milují peníze (tj. podle IVP komentáře k dobovému pozadí Bible – C.S.Keener - z nich neradi něco dají na potřeby ostatních) se mu vysmívají a Ježíš zdůrazňuje, že nelze sloužit Bohu i majetku a nějak to ilustruje podobenstvím o Lazarovi a bohatém muži.

O tom, co to může celé znamenat, snad někdy jindy, ale chtěla bych upozornit na několik věcí:

Není tam řeč o věčnosti.

Tam, kde je bohatý muž mučený, je napsáno basanois, viz výše.

Tam, kde bohatý muž trpí, je slovo, které je jinde přeložené jako zármutek.

CVB - Christian Victory Bible , YLT - Young's Literal Translation, NB – Nepekelná Bible