right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Zjevení, 6. kapitola

 1. A viděl jsem, jak Beránek otevřel jednu z těch sedmi pečetí a slyšel jsem jednu z těch živoucích bytostí říct hromovým hlasem, který zněl jako dunění: „Pojď se podívat!“
 2. A hle, bílý kůň a ten, který na něm seděl měl luk. Byl mu dán věnec a vyjel, aby dobýval a dobyl.
 3. Když otevřel druhou pečeť, uslyšel jsem druhou z těch živých bytostí, jak říká: „Pojď!“
 4. A vyjel další, ohnivě rudý kůň. Tomu, který na něm seděl byla dána moc, aby odjal z toho kraje pokoj, aby lidé zabíjeli jeden druhému. Byl mu dán veliký meč.
 5. Když otevřel třetí pečeť, uslyšel jsem třetí živou bytost, jak říká: „Pojď se podívat!“ A hle, černý kůň a ten kdo na něm seděl měl ve své ruce váhy.
 6. Uslyšel jsem z prostředka těch čtyř živých bytostí hlas, který řekl: „(Denní) odměrka pšenice za denár a tři odměrky ječmene za denár! Olej a víno nezdražuj!“
 7. Když otevřel čtvrtou pečeť, uslyšel jsem čtvrtou živou bytost, jak říká: „Pojď se podívat!“
 8. A hle, bledý kůň a ten, kdo na něm seděl, byla Smrt a šeol ji následoval. Byla jim dána autorita nad čtvrtinou toho kraje, aby zabíjeli prostřednictvím meče, hladu, epidemie a místní divou zvěří.
 9. Když otevřel pátou pečeť, uviděl jsem pod oltářem duše těch, kteří byli zabiti pro Boží slovo a kvůli svému svědectví.
 10. Hlasitě vykřikli a ptali se: „Jak dlouho to bude trvat, svatý a pravdivý Pane, než budeš soudit a mstít na obyvatelích toho kraje naši krev?“
 11. Každý z nich dostal dlouhé bílé roucho. Bylo jim řečeno, aby ještě chvíli vyčkali, dokud se nenaplní počet jejich spolu-služebníků a spolubratří, kteří mají být zabiti stejně jako oni.
 12. Viděl jsem, že otevřel šestou pečeť a nastalo velké zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíněný pytel a celý měsíc byl rudý jako krev.
 13. A nebeské hvězdy padaly na zem, jako když třesoucí se fíkovník za velkého větru shazuje nezralé fíky.
 14. A nebesa byla smetena jako když se sroluje svitek. Každá hora a ostrov se pohnuly z místa.
 15. A vládci toho kraje, významní lidé a velitelé, bohatí a mocní a každý otrok a svobodný člověk se ukryli mezi jeskyněmi a horskými skalami.
 16. Řekli horám a skálám. „Padněte na nás a ukryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu a před hněvem (trestem) Beránka,
 17. neboť nastal veliký den jejich hněvu, kdo bude moci obstát?“