right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Zjevení, 19. kapitola

 1. Po těchto věcech jsem slyšel něco jako silný hlas velkého davu v nebi, který říkal: „Haleluja! Záchrana, moc a sláva patří našemu Bohu:
 2. neboť ryzí a spravedlivé jsou jeho soudy, protože odsoudil tu velkou prostitutku, která zničila ten kraj svou sexuální nemorálností a pomstil krev svých služebníků, (která ulpěla) na jejích rukou.“
 3. A podruhé řekli, “Haleluja! Její dým stoupá vzhůru ve (velkém) věku věků!”* (YLT do věků věků)
 4. A těch dvacet čtyři starších a ty čtyři živé bytosti padli na kolena a poklonili se Bohu, tomu sedícímu na trůnu a říkali: „Amen! Haleluja!”
 5. A od trůnu zazněl hlas, říkající: „Vzdejte chválu Bohu, všichni jeho služebníci, vy, kdo se ho bojíte, malí a velcí!”
 6. A slyšel jsem něco jako hlas velkého davu a jako zvuk množství vody a jako hlas mocného hromu, říkající: „Haleluja! Neboť Pán, náš Bůh, Všemohoucí, vládne!
 7. Jásejme, skákejme radostí a vzdávejme mu slávu, protože Beránek bude mít svatbu a jeho nevěsta se připravila.”
 8. Je pro ni připraven oděv z kvalitního plátna, zářivého, čistého – to kvalitní plátno jsou spravedlivé skutky svatých.
 9. Řekl mi: „Napiš ‘Požehnaní jsou ti, kdo jsou pozvaní na svatební hostinu Beránka.’” Také mi řekl, „Toto jsou pravdivá Boží slova.”
 10. Padl jsem mu k nohám, abych se mu poklonil. A on mi řekl: „Nedělej to! Já jsem také služebník jako ty a tvoji bratři, svědčící o Ježíši – klaněj se Bohu! A to Ježíšovo svědectví je duch proroctví.”
 11. A viděl jsem otevřené nebe a hle, bílý kůň a ten, kdo na něm seděl, se jmenuje Věrný a Pravdivý a spravedlivě soudí a bojuje.
 12. Jeho oči jsou jako plamen ohně a na hlavě má mnoho diadémů a napsané jméno, které nezná nikdo jiný, než on sám
 13. a je oblečený do oděvu, potřísněného krví. A jeho jméno je „Boží Slovo.“
 14. A vojska, která jsou v nebi, následovala toho, který seděl na bílém koni a byl oblečený v kvalitním plátěném (oděvu), bílém a čistém.
 15. A z jeho úst vychází ostrý meč, kterým udeří národy a bude je pást železným prutem. A bude šlapat vinný lis vášnivého vína trestu Boha Všemohoucího.
 16. A na oděvu a na stehně má napsané jméno „Král králů a Pán pánů.“
 17. A viděl jsem anděla stojícího ve světle. Křičel silným hlasem a říkal všem ptákům, létajícím ve vzduchu (středním nebi): Pojďte, shromážděte se k velké Boží večeři,
 18. abyste mohli jíst maso králů a maso velitelů a maso mocných mužů a maso koní a těch, kdo na nich sedí a maso všech, jak svobodných, tak otroků, malých i velkých.”
 19. A viděl jsem šelmu a krále toho kraje a jejich vojska, jak se shromáždila, aby válčila s tím, který sedí na koni a s jeho vojskem.
 20. A šelma byla zajata a s ní falešný prorok, který před ní dělal znamení, kterými sváděl ty, kteří přijali znamení šelmy a ty, kdo se klaněli jejímu obrazu, zaživa byli vhozeni do ohnivého jezírka (ohnivé tavící nádoby), hořící sírou.
 21. Ostatní byli zabiti mečem toho, který vyšel z jeho úst toho, který seděl na koni. A všichni ptáci se nasytili jejich masem.