right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

1. Jan, 3. kapitola

 1. Hle, jak velkou lásku nám Otec dal, abychom byli nazváni Božími dětmi. Z tohoto důvodu nás svět nezná, protože neznal jeho.
 2. Milovaní, nyní jsme Boží děti, a ještě není odhaleno, co budeme. Ale víme, že až on bude odhalen, budeme jako on, protože ho uvidíme takového, jaký je.
 3. Každý, kdo má tuto naději, zamířenou na něj, se očišťuje, tak jako on je čistý.
 4. Každý, kdo hřeší, páchá také bezpráví. Hřích je bezpráví.
 5. Víte, že byl odhalen, aby odstranil naše hříchy a v něm není hřích.
 6. Ten, kdo v něm zůstává, nehřeší. Kdokoli hřeší, ho neviděl, ani ho nezná.
 7. Malé děti, nenechte se nikým svést. Ten, kdo činí spravedlnost, je spravedlivý, tak jako on je spravedlivý.
 8. Ten, kdo hřeší, je z ďábla, protože ďábel od začátku hřešil. Za tímto účelem byl zjeven Boží Syn, aby zničil díla ďábla.
 9. Kdo se narodil z Boha, nehřeší, protože v něm zůstává jeho símě a on nemůže hřešit, protože je narozený z Boha.
 10. V tomto jsou zjeveny děti Boží a děti ďábla. Ten, kdo nečiní spravedlnost, není z Boha, ani ten, kdo nemiluje svého bratra.
 11. Toto je zpráva, kterou jste slyšeli od začátku, abychom milovali jeden druhého,
 12. ne jako Kain, který byl z toho zlého a zabil svého bratra. Proč ho zabil? Protože jeho skutky byly zlé a jeho bratr byl spravedlivý.
 13. Nebuďte překvapení, bratři, jestli vás svět nenávidí.
 14. Víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme bratry. Ten, kdo nemiluje svého bratra, zůstává ve smrti.
 15. Kdo nenávidí svého bratra, je vrah a vy víte, že žádný vrah v sobě nemá (trvalý) aionion život, který by v něm přebýval.
 16. Tak se pozná láska, že za nás položil svůj život (duši). A i my bychom měli položit své životy (duše) pro své bratry.
 17. Ale když má někdo hodně peněz* a vidí, že jeho bratr má nouzi a neprojeví žádný soucit, jak v něm zůstává Boží láska?
 18. Mé malé děti, neprojevujme svou lásku pouze řečmi, ale skutkem a pravdou.
 19. A podle toho budeme vědět, že jsme z pravdy, a upokojíme před ním své srdce,
 20. pokud by nás naše srdce odsuzovalo, protože Bůh je větší než naše srdce a ví všechno.
 21. Milovaní, pokud nás naše srdce neodsuzuje, můžeme přistupovat k Bohu se smělostí
 22. a o cokoli požádáme, to od něj dostaneme, protože dodržujeme jeho přikázání a děláme věci, které ho těší.
 23. To je jeho přikázání, abychom věřili ve jméno jeho Syna, Ježíše Krista a milovali se navzájem, jak nám přikázal.
 24. Kdo zachovává jeho přikázání zůstává v Něm a On (zůstává) v něm. A podle toho víme, že on zůstává v nás, podle Ducha, kterého nám dal.
   
  * zboží (tohoto) světa