right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

1. Jan, 2. kapitola

 1. Moje malé děti, tyto věci vám píši, abyste nehřešili. Pokud by někdo zhřešil, máme u Otce Zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého.
 2. A on je smírčí oběť za naše hříchy a nejen za naše, ale za celý svět.
 3. A podle toho víme, že jsme ho poznali: pokud zachováváme jeho přikázání.
 4. Ten, kdo říká „znám ho“ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda.
 5. Ale kdokoliv zachovává jeho slovo, v něm se Boží láska zcela jistě stala dokonalou. Podle toho víme, že jsme v něm:
 6. ten, kdo říká, že v něm zůstává, by měl také sám chodit tak, jako chodil on.
 7. Bratři, nepíšu vám nové přikázání, ale staré přikázání, které jste měli od začátku. To staré přikázání je slovo, které jste slyšeli od začátku.
 8. Opět, píšu vám nové přikázání, a to je pravdivé v něm a ve vás, že temnota pomíjí a nyní již svítí pravé světlo.
 9. Ten, kdo říká, že je ve světle a nenávidí svého bratra, ten je až doposud v temnotě.
 10. Ten, kdo miluje svého bratra, ve světle zůstává a není v něm žádné pohoršení (příležitost ke klopýtnutí/překážka).
 11. Ale ten, kdo nenávidí svého bratra, je v temnotě a v temnotě chodí a neví, kam jde, protože temnota oslepila jeho oči.
 12. Píšu vám, malé děti, že jsou vám odpuštěny vaše hříchy kvůli jeho jménu.
 13. Píšu vám, otcové, protože znáte toho, který je od začátku. Píšu vám, mladí muži, protože jste přemohli toho zlého. Píšu vám, malé děti, protože jste poznali Otce.
 14. Psal jsem vám, otcové, protože jste poznali toho, který je od začátku. Psal jsem vám, mladí muži, protože jste silní a Boží slovo ve vás zůstává a přemohli jste toho zlého.
 15. Nemilujte svět, ani věci, které jsou ve světě. Pokud někdo miluje svět, není v něm Otcova láska.
 16. Protože vše, co je ve světě - chtíč těla, chtíč očí a pýcha života – není z Otce, ale je to ze světa.
 17. A svět pomíjí se svými žádostmi, ale ten, kdo činí Boží vůli zůstává ve (velkém) věku.
 18. Děti, teď je poslední doba (časy konce), slyšeli jste to, že přijde antikrist, tak to už (se děje) – povstává mnoho antikristů. Díky tomu víme, že jsme v poslední hodině (finále).
 19. Vyšli z nás, ale nepatřili k nám; protože kdyby k nám patřili, pokračovali by s námi. Ale odešli, aby se ukázalo, že nikdo z nich k nám nepatří.
 20. Máte pomazání od toho Svatého a znáte pravdu.
 21. Nepsal jsem vám, protože neznáte pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná lež není z pravdy.
 22. Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? Antikrist je ten, kdo popírá Otce a Syna.
 23. Kdo popírá Syna, ten nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má také Otce.
 24. Proto, co se vás týče, ať ve vás zůstane to, co jste slyšeli od začátku. Pokud ve vás zůstává to, co jste slyšeli od začátku, tak i vy zůstane v Synu a v Otci.
 25. To je to zaslíbení, které nám on slíbil - aionion život.
 26. Tyto věci jsem vám napsal ohledně těch, kteří vás svádějí.
 27. Co se týče vás, pomazání které jste od něho dostali, zůstává ve vás a nepotřebujete, aby vás někdo učil. Jeho pomazání vás učí o všech věcech - a je pravdou, a není to lež – a jak vás to naučilo, tak zůstávejte v něm.
 28. Teď, děti, zůstaňte v něm, a pak až se objeví, můžeme být před ním smělí a nemusíme se před ním stydět při jeho příchodu (přítomnosti).
 29. Pokud víte, že je spravedlivý, tak víte, že každý, kdo činí spravedlnost, se narodil z něho.