right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Titus, 2. kapitola

 1. Nicméně G1161 ty G4771 mluv G2980 o věcech, které G3739 jsou v souladu G4241 se zdravým G5198 učením G1319.
 2. Staří muži G4246 ať jsou G1511 čestní G3524, obezřetní G4586, ovládají se G4998, jsou zdraví G5198 ve víře G4102, v lásce G26 a vytrvalosti G5281.
 3. Také G5615 staré ženy G4247 ať G1722 se chovají G2688 uctivě G2412, nepomlouvají G3361 G1228, nejsou G3361 zotročené G1402 přílišným G4183 (pitím) vína G3631 a učí, co je dobré G2567.
 4. Aby G2443 korigovaly G4994 mladé ženy G3501, jak mají G1510 milovat své manžely G5362 a své děti G5388,
 5. (jak) se ovládat G4998, být nevinné G53, orientovat se na svou domácnost G3626, být vlídné G18, poddané G5293 svým G2398 manželům G435, aby G2443 Boží G2316 slovo G3056 nebylo G3361 hanobeno G987.
 6. Také G5615 mládence G3501 nabádej G3870, ať jsou mírní G4993.
 7. Ve G4012 všech G3956 věcech G4572 buď G3930 příkladem G5179 dobrých G2570 skutků G2041, v G1722 integritě G861 učení G1319 a v důstojnosti G4587,
 8. mluv G3056 pravdivě G5199 a bezúhonně G176, aby se G2443 ten, kdo G3588 by ti oponoval, G1537 G1727, musel stydět G1788, protože by o G4012 nás G5216 nemohl G2192 říct G3004 nic G3367 zlého G5337.
 9. Otroci G1401 ať poslouchají G5293 své G2398 pány G1203, ať se jim chtějí G1510 ve G1722 všem G3956 zalíbit G2101 a nedohadují G3361+ G483 se (s nimi)
 10. a nekradou G3361 G3557, ale G235 ať ve všem G3956 dokazují G1731 pravou G18 věrnost G4102, aby G2443 byli ve G1722 všem G3956 ozdobou G2885 učení G1319 našeho G2257 Zachránce G4990, Boha G2316.
 11. Ukázala se G2014 totiž G1063 Boží G2316 milost G5485, který přináší záchranu G4992 všem G3956 lidem G444,
 12. učí G3811 nás G2248, abychom G2443 se odřekli G720 bezbožnosti G763 a G2532 světských G2886 žádostí G1939 a abychom žili G2198 mírně G4996 a G2532 spravedlivě G1346 a G2532 zbožně G2153 v G1722 současném G3568 věku G165
 13. a očekávali G4327 tu G3588 šťastnou G3107 naději G1680 a G2532 zjevení G2015 slávy G1391 velikého G3173 Boha G2316 a G2532 našeho G2257 Zachránce G4990 Ježíše G2424 Krista G5547,
 14. který G3739 dal G1325 sám sebe G1438 za G5228 nás G2257, aby G2443 nás G2248 vykoupil G3084 ze G575 všeho G3956 nezákonného jednání G458 a G2532 očistil G2511 si pro sebe G1438 speciální G4041 lid G2992, horlivý G2207 v dobrých G2570 skutcích G2041.
 15. Tyto věci G5023 říkej G2980 a G2532 nabádej (je) G3870 a G2532 napomínej G1651 s G3326 veškerou G3956 autoritou G2003. Ať tebou G4675 nikdo G3367 neopovrhuje G4065.