right home        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Titus, 1. kapitola

 1. Pavel G3972, Boží G2316 služebník G1401 a nyní G1161 apoštol G652 Ježíše G2424 Krista G5547, k tomu, abych povzbuzoval G2596 Boží G2316 vyvolené G1588 ve víře G4102 a G2532 ve známosti G1922 pravdy G225, která G3588 vede G2596 ke zbožnosti G2150,
 2. protože máme G1909 naději G1680 na život G2222 věků G166, který G3739 nám slíbil G1861 Bůh G2316 - který G3588 nemůže lhát G893 - před G4253 časy G5550 věků G166.
 3. Nyní G1161, (nadešel) pravý G2398 čas G2540 a on G3588 zjevil G5319 své G846 slovo G3056 skrze G1722 kázání G2782, které G3739 mi G1473 svěřil G4100 – z G2596 autority G2003 našeho G2257 Zachránce G4990, Boha G2316.
 4. Titovi G5103, mému vlastnímu G1103 synu G5043 ve G2596 společné G2839 víře G4102: Ať G575 tě Bůh G2316, Otec G3962 a G2532 Pán G2962 Ježíš G2424 Kristus G5547, náš G2257 Zachránce G4990, naplňují milosrdenstvím G5485 a pokojem G1515.
 5. Nechal G2641 jsem tě G4571 na G1722 Krétě G2914 z toho G5127 důvodu G5484, abys G2443 tam zařídil G1930 chybějící G3007 věci G3588 a G2532 ustanovil G2525 po G2596 městech G4172 starší G4245, tak jako G5613 jsem i já G1473 ustanovil G1299 tebe G4671.
 6. Starší má G1487 být G1510 někdo G5100 bezúhonný G410, muž G435 jedné G1520 manželky G1135, který má G2192 věřící G4103 děti G5043, a ne takové, které lze G3361 nařknout G2724, že jsou divoké G810 nebo G2228 neposlušné G506.
 7. Protože G1063 ten, kdo dohlíží G1985 má G1163 být G1511 bezúhonný G410, coby G5613 Boží G2316 správce G3623, ne G3361 arogantní G829, ne G3361 vzteklý G3711, ne G3361 pijan vína G3943, ne G3361 svárlivý G4131, ne G3361 žádostivý G146 špinavých peněz,
 8. ale G235 pohostinný G5382, milující G5358 dobro, musí se ovládat G4998, být nevinný G1342, svatý G3741, disciplinovaný G1468,
 9. Musí se pevně držet G472 důvěryhodných G4103 slov G3056, která G2596 učíme G1322, aby G2443 mohl G1415 povzbuzovat G3870 ve G1722 zdravém G5198 učením G1319 (ostatní) a G2532 usvědčovat G1651 ty, kdo G3588 mu oponují G483.
 10. Neboť G1063 mnoho G4183 (lidí) je G1526 nepoddajných G506, (jsou to) mluvkové G3151 a G2532 podvodníci G5423, hlavně G3122 ti, kteří G3588 jsou G1537 obřezaní G4061.
 11. Těm G3739 je nutné G1163 zacpat pusu G1993, těm co G3748 rozvracejí G396 celé G3650 rodiny G3624 a učí G1321 nevhodným G3739 G3361 G1163 věcem, aby G5484 z toho měli G150 peníze G2771.
 12. Jak to řekl G2036 jeden G5100 z G1537 nich G846, jejich G846 vlastní G2398 básník G4396: Kréťané G2912 vždycky G104 lžou G5583, jsou to zlé G2556 šelmy G2342 a líná G692 břicha G1064.
 13. To G3778 jsou G2076 pravdivá G227 slova G3141. Z G1223 toho G3739 důvodu G156 je G846 přísně G664 napomínej G1651, ať jsou G2443 zdraví G5198 ve G1722 víře G4102
 14. a nezabývají se G3361 G4337 židovskými G2451 mýty G3454 a G2532 přikázáními G1785 lidí G444, kteří se odvracejí G654 od pravdy G225.
 15. Čistému G2513 (je) všecko G3956 čisté G2513, ale G1161 nečistým G3392 a G2532 nevěřícím G571 není čisté G2513 nic G3762; namísto toho G235 je poskvrněná G3392 jak G2532 jejich G846 mysl G3563, tak G2532 svědomí G4893.
 16. Vyznávají G3670, že znají G1492 Boha G2316, ale G1161 G3588 (jejich) skutky G2041 to popírají G720, jsou G5607 hnusní G947 a G2532 vzpurní G545 a G2532 nepoužitelní G96 k G4314 jakémukoliv G3956 dobrému G18 dílu G2041.