right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

1. Timoteus, 5. kapitola

 1. Starší muže nenapomínej, ale nabádej je jako otce, mladší muže jako bratry,
 2. starší ženy jako matky, mladší jako sestry s veškerou čistotou.
 3. Měj v úctě vdovy, ty, které jsou opravdu vdovami.
 4. Ale pokud má některá vdova děti nebo vnoučata, tak ať oni se učí projevovat zbožnost v první řadě vůči své vlastní rodině a odplácet svým rodičům, neboť to je v Božích očích vítané.
 5. Ta, která je opravdu vdova a je sama, doufá v Boha a pokračuje v prosbách a modlitbách dnem i nocí.
 6. Ale ta, která si chce žít extravagantně (luxusně), to je chodící mrtvola.
 7. Nařizuj i tyto věci, aby nebyli nachytáni, jak dělají něco špatného.
 8. Pokud někdo nezaopatří své vlastní, zejména svou vlastní domácnost, zapřel víru a je horší než nevěřící.
 9. Zaregistruj (HCSB: zapiš na seznam oficiální podpory) jen vdovu, které je alespoň šedesát let a měla jednoho manžela,
 10. lze jí dosvědčit dobré skutky, pokud vychovala děti, byla pohostinná vůči cizincům, umývala nohy svatým, pomáhala trpícím a oddaně dělala dobré skutky.
 11. Ale mladší vdovy odmítej (zapsat), jelikož jejich fyzické touhy převáží nad jejich oddaností ke Kristu a budou se chtít vdát,
 12. je odsouzeníhodné, že tím poruší své původní sliby.
 13. Kromě toho se naučí zahálet a budou chodit po návštěvách. Nejenže se budou poflakovat, ale budou drbat a strkat nos do cizích věcí a probírat to, co by neměly.
 14. Takže si přeji, aby se mladší vdovy vdaly, měly děti, staraly se o domácnost a nedávaly odpůrcům příležitost k pomluvám.
 15. Protože některé už se odvrátily za Satanem.
 16. Pokud má některý věřící muž nebo žena (příbuznou) vdovu, tak ať jí pomůže a nezatěžuje tím shromáždění, ti ať se mohou postarat o ty, které jsou opravdu vdovy.
 17. Starší, kteří dobře vedou, si zaslouží dvojnásobnou úctu (cenu, ? peníze), zejména ti, kteří těžce pracují ve slovu a v učení.
 18. Neboť Písmo říká: „Nedáš náhubek volovi, který mlátí obilí.“ A „Dělník si zaslouží svou mzdu.“
 19. Nepřijímej obvinění proti staršímu, pokud ho nepotvrdí dva nebo tři svědci.
 20. Ty, kdo hřeší, pokárej přede všemi, ať se i ostatní bojí.
 21. Nařizuji ti před zrakem Boha, Krista Ježíše a vyvolených andělů, ať dodržuješ tyto věci bez předsudků a nikomu nestraníš.
 22. Na nikoho nepokládej ruce ve spěchu, ani se neúčastni hříchů jiných lidí, udržuj se v čistotě.
 23. A nepij už jenom vodu, ale používej trochu vína kvůli svému žaludku a častým slabostem.
 24. Hříchy některých lidí jsou evidentní, vedou k jistému soudu. A hříchy jiných vyjdou najevo až později.
 25. Stejně tak jsou zřejmé některé dobré skutky, a i dobré skutky, učiněné v tajnosti, vyjdou jednou na světlo.