home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

1. Timoteus, 6. kapitola

 1. Ti, kteří jsou otroky, ať plně respektují své pány, aby nedělali ostudu Božímu jménu a učení.
 2. Ti, kdo mají věřící pány, ať se nechovají neuctivě, protože jsou to jejich bratři, ale ať jim slouží o to spíš, protože jejich dobrá práce napomáhá věřícím a milovaným. Uč tyto věci a nabádej (je k tomu).
 3. Pokud někdo učí něco jiného a nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána Ježíše Krista a učením, které je v souladu se zbožností,
 4. je oklamaný a ničemu nerozumí, ale je celý žhavý, aby se hádal, dohadoval a vedl slovní přestřelky, ze kterých vzniká závist, svár, pomluvy a zlá podezření,
 5. s takovými lidmi jsou vždycky problémy. Jejich myšlení je zkažené a odvrátili se od pravdy, myslí si, že zbožnost je prostředkem ke zisku. Od takových se odtáhni.
 6. Ale velkým ziskem je zbožnost se spokojeností.
 7. Neboť jsme si na tento svět nic nepřinesli a také si z něj nemůžeme nic odnést.
 8. Tak buďme spokojení, když máme jídlo a oblečení.
 9. Ti, kteří touží být bohatí, upadají do pokušení a léček a mnoha bláznivých a škodlivých tužeb, které vedou lidi k destrukci a zkáze.
 10. Neboť láska k penězům je kořenem všech druhů špatností, někteří po nich prahli a svedlo je to od víry a sami sobě způsobili mnoho zármutku.
 11. Ale ty, Boží muži, utíkej od těchto věcí a usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, vytrvalost a pokoru.
 12. Bojuj dobrý boj víry. Chop se života věků, do kterého jsi byl povolán a také jsi vyznal dobré vyznání před mnoha svědky.
 13. Přikazuji ti před Bohem, který dává život všem věcem a před Kristem Ježíšem, který dosvědčil před Pontiem Pilátem dobré svědectví,
 14. abys dodržoval ta nařízení bez poskvrny, bez úhony, než se zjeví náš Pán Ježíš Kristus,
 15. který se ukáže ve svůj vlastní čas, požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů,
 16. on jediný je nesmrtelný, sídlí v nedostupném světle, jeho nikdo z lidí neviděl, ani není schopný vidět, jemuž buď sláva a aionion vláda (trvalá vláda / vláda nad věky?). Amen.
 17. Dej těm, kdo jsou v současném věku bohatí, na vědomí, že nemají být domýšlivý a nemají doufat v nejisté bohatství, ale v Boha, který nás hojně zaopatřuje vším tím, co si užíváme,
 18. ať dělají dobro, jsou bohatí v dobrých skutcích, ať jsou štědří a ochotní dávat,
 19. shromáždí si dobrý základ pro budoucnost, aby se mohli chopit toho, co je opravdu život.
 20. Ó, Timoteji, střež to, co ti bylo svěřeno, vyhýbej se prázdným pohanským diskuzím a opozičním argumentům pseudo-poznání (gnoseos),
 21. do čehož se někteří zapletli a odvrátili se od víry. Milost s tebou. Amen.