right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

1. Timoteus, 4. kapitola

 1. Ale Duch výslovně říká, že v posledních časech, někteří odpadnou od víry, přidrží se klamných duchů a učení démonů,
 2. skrze pokrytectví těch, kdo mluví lež a mají vypálený cech na svém vlastním svědomí,
 3. zakazují manželství a nařizují (lidem), aby se vyvarovali jídla, které Bůh stvořil, aby ho s děkováním přijímali ti, kdo věří a znají pravdu.
 4. Neboť všechno, co Bůh stvořil je dobré, a tak nemáme nic z toho odmítat, ale přijímat to s děkováním,
 5. neboť je to posvěcováno skrze Boží slovo a modlitbu.
 6. Budeš-li učit bratry tyto věci, budeš dobrý služebník Krista Ježíše, vzdělaný ve slovech víry a dobrém učení, které jsi následoval.
 7. Ale odmítej světské a bláznivé mýty. Raději se cvič ve zbožnosti.
 8. Neboť tělesné cvičení je k něčemu užitečné, ale zbožnost je užitečná v každém směru, má zaslíbení v současném životě, i pro ten následující.
 9. Tato slova jsou důvěryhodná a hodná plného přijetí.
 10. Kvůli tomu se tak namáháme a zápasíme, protože máme naději v živém Bohu, který je Zachráncem všech lidí, zvláště pak věřících.
 11. Nařizuj a uč všechny tyto věci.
 12. Ať tebou nikdo nepohrdá, protože jsi mladý, ale jdi příkladem (ostatním) věřícím v tom, jak mluvíš a jak se chováš, v lásce, ve víře a v čistotě.
 13. Než přijdu, tak se soustřeď na veřejné předčítání Písma, pobízení a učení.
 14. Nezanedbávej duchovní dar, který jsi dostal skrze proroctví, když na tebe starší vložili ruce.
 15. Připomínej si tyto věci a takto žij, ať každý vidí, jaké děláš pokroky.
 16. Dávej na sebe pozor a na učení (také). Pokračuj v tom, protože když to budeš dělat, zachráníš sebe i ty, kdo ti budou naslouchat.