right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

1. Timoteus, 2. kapitola

 1. A tak urguji za to, aby se v první řadě konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi:
 2. za krále a všechny, kdo mají autoritu, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti.
 3. Neboť to je dobré a příjemné v očích Boha, našeho Spasitele,
 4. který zamýšlí, aby všichni lidé byli spaseni a přišli k plnému poznání pravdy.
 5. Neboť je jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
 6. který dal sám sebe jako výkupné za všechny, svědectví dané v pravý čas.
 7. Z toho důvodu jsem byl vybrán jako kazatel a apoštol – říkám pravdu a nelžu – a učitel pohanů ve víře a v pravdě.
 8. Chtěl bych tedy, aby se všichni muži na každém místě modlili a pozvedali svaté ruce bez hněvu a debatování.
 9. Stejně tak i ženy, ať se oblékají decentně, se skromností a střízlivostí, nezdobí se složitými účesy, zlatem, perlami nebo drahým oblečením,
 10. ale – jak je vhodné pro ženy, které tvrdí, že jsou zbožné - dobrými skutky.
 11. Ať se žena učí v tichosti a se vší podřízeností.
 12. Ženě nedovoluji, aby učila nebo měla autoritu nad manželem, ale ať je tichá.
 13. Neboť první byl stvořen Adam, a pak Eva.
 14. A Adam nebyl sveden, ale žena byla svedena a stalo se, že neposlechla.
 15. Ale bude zachována (zachráněna) skrze rození dětí (nebo zrození Dítěte?), pokud zůstanou ve víře a lásce a svatosti, se sebeovládáním.