right home        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

1. Timoteus, 1. kapitola

 1. Pavel, apoštol Ježíše Krista, podle nařízení Boha, našeho Zachránce a Krista Ježíše, naší naděje
 2. Timoteovi, mému pravému dítěti ve víře. Milost, milosrdenství a pokoj od Boha našeho Otce a Krista Ježíše, našeho Pána.
 3. Když jsem šel do Makedonie, naléhal jsem na tebe, abys zůstal v Efesu a varoval tak jisté lidi, aby neučili jiná učení,
 4. ani nevěnovali pozornost mýtům a nekonečným rodokmenům, které vedou spíš ke spekulacím, než k Božímu správcovství, které je ve víře.
 5. A cílem těchto instrukcí je láska z čistého srdce a dobré svědomí a upřímná víra,
 6. od toho se někteří odvrátili k planému žvanění a míjejí tak cíl,
 7. touží po tom být učiteli zákona, a přitom tomu, o čem mluví a co s takovou jistotou tvrdí, nerozumějí.
 8. Víme ale, že zákon je dobrý, pokud ho někdo používá správně (zákonně).
 9. To víme, že zákon není pro lidi spravedlivé, ale pro zločince a rebely, bezbožné a hříšné, nesvaté a světské, otcovrahy a matko-vrahy, pro zabijáky,
 10. pro prostituty, homosexuály, otrokáře, lháře, křivopřísežníky a pro (ty, kdo dělají) různé další věci, které jsou v protikladu se zdravým učením,
 11. podle Dobré zprávy slávy požehnaného Boha, která mi byla svěřena.
 12. A děkuji tomu, kdo mě posilnil, Kristu Ježíši, našemu Pánu, protože usoudil, že jsem věrný a určil mě, abych sloužil,
 13. přestože jsem předtím byl rouhač, pronásledovatel a arogantní člověk, ale dostalo se mi milosrdenství, protože jsem to dělal z nevědomosti a z nevíry.
 14. Milost našeho Pána se velmi rozhojnila, spolu s vírou a láskou, které jsou v Kristu Ježíši.
 15. Tento výrok je důvěryhodný a zaslouží si plné přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky – a z nich jsem já ten nejhorší.
 16. Nicméně z toho důvodu se mi dostalo milosrdenství, aby na mně jako na prvním Ježíš Kristus mohl ukázat trpělivost, (kterou má) naprosto pro všechny, abych tak byl příkladem pro ty, kdo v něho uvěří pro aionion život.
 17. A Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému Bohu, který jediný je moudrý, buď čest a sláva ve (velkém) věku věků. Amen.
 18. Dávám ti tato pravidla pro život, můj synu, Timoteji, v souladu s proroctvími, která o tobě byla dříve vyřčena, abys díky nim mohl bojovat dobrý boj,
 19. udržet si víru a dobré svědomí, což někteří zavrhli a jejich víra ztroskotala,
 20. jako třeba Hymenaeus a Alexandr, které jsem předal Satanovi, aby prošli disciplínou a naučili se nerouhat.