right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

1. Tesalonickým, 4. kapitola

 1. Nakonec vás, bratři, prosíme a nabádáme ve jménu Ježíše Krista, abyste žili způsobem, který se líbí Bohu, jak jsme vás to učili. Už tak žijete a my vás povzbuzujeme, abyste to dělali ještě více.
 2. Vždyť víte, jaké instrukce jsme vám dali skrze Pána Ježíše.
 3. Boží vůli pro vás je posvěcení, abyste se vyhýbali sexuálním nemorálnostem,
 4. aby každý z vás věděl, jak ovládat své vlastní tělo (a žít) v posvěcení a ctnostně,
 5. ne ve vášnivých žádostech jako pohané, kteří neznají Boha
 6. – ať nikdo nepodvede nebo nezneužije ostatní věřící v záležitostech (sexu), protože Pán by takové věci pomstil, jak jsme vás předem varovali a svědčili vám,
 7. protože Bůh nás nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení.
 8. Proto ten, kdo odmítá (tato pravidla) neodmítá člověka, ale Boha, který vám také dal svého Svatého Ducha.
 9. Ale ohledně bratrské lásky vám není třeba psát. Vždyť sám Bůh vás učí, abyste milovali jeden druhého,
 10. vždyť se tak chováte k věřícím, kteří jsou v celé Makedonii. Ale nabádáme vás, bratři, ať se tak chováte víc a víc,
 11. ať je vaším cílem žít klidný život, starat se o své a pracovat vlastníma rukama, jak jsme vás učili,
 12. abyste se náležitě chovali k těm venku a abyste nebyli na nikom závislí.
 13. Ale nechceme, bratři, abyste nevěděli, jak je to s těmi, kdo zemřeli, abyste se nermoutili jako ostatní, kteří nemají naději.
 14. Neboť jestli věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak (také věříme, že) Bůh s sebou přivede ty, kdo zemřeli v Ježíši.
 15. Říkáme vám, co Pán učil – my, kteří budeme žít, až Pán přijde, nepředejdeme do (jeho království) ty, kdo už zemřeli.
 16. Neboť sám Pán sestoupí z nebe s hlasitým povelem, s hlasem archanděla a Boží trumpety. Mrtví v Kristu vstanou jako první,
 17. pak my, kdo žijeme, tedy ti, kdo tu (do té doby) zůstanou, budeme vzati s nimi do oblak, abychom se setkali ve vzduchu s Pánem. A tak budeme vždy s Pánem.
 18. Proto se těmi slovy navzájem potěšujte.