home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

1. Tesalonickým, 5. kapitola

 1. Ale ohledně časů a období vám, bratři, není potřeba nic psát.
 2. Neboť vy sami dobře víte, že den Páně přijde jako zloděj v noci.
 3. Neboť až budou říkat „pokoj a bezpečí“, přijde na ně náhlá zkáza, jako porodní bolesti na těhotnou ženu, a nebude způsob, jak by unikli.
 4. Ale vy, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den přepadl jako zloděj.
 5. Vy jste všichni děti světla a děti dne. My nepatříme noci ani temnotě,
 6. tak nespěme jako ti ostatní, ale bděme a buďme střízliví.
 7. Neboť ti, kdo spí, spí v noci a ti, kdo se opíjejí, se opíjejí v noci.
 8. Ale my, jelikož patříme dni, buďme střízliví a vezměme si štít víry a lásky a jako přilbu naději spasení.
 9. Neboť Bůh nás neurčil k hněvu, ale abychom získali spasení skrze našeho Pána Ježíše Krista,
 10. který pro nás zemřel a ať už bdíme nebo spíme, máme žít spolu s ním.
 11. Proto se navzájem povzbuzujte a budujte jeden druhého, tak jak to už děláte.
 12. A žádáme vás, bratři, abyste si cenili těch, kdo mezi vámi pracují a vedou vás v Kristu a (něžně) vás napomínají
 13. velmi si jich považujte, s láskou, kvůli jejich práci. Mějte mezi sebou pokoj.
 14. Nabádáme vás, bratři, napomínejte neukázněné, povzbuzujte malomyslné, podporujte slabé, se všemi mějte trpělivost.
 15. Dbejte na to, aby nikdo neodplácel nikomu zlem za zlo, ale vždy jděte za tím, co je dobré, jeden vůči druhému a vůči všem.
 16. Vždycky se radujte.
 17. Ustavičně se modlete.
 18. Ve všem děkujte, neboť to je Boží vůle v Ježíši Kristu pro vás.
 19. Neuhašujte Ducha.
 20. Nepohrdejte proroctvími.
 21. Všechno prověřujte a držte se pevně toho, co je dobré.
 22. Vyhýbejte se všem formám zla.
 23. Ať vás sám Bůh pokoje zcela posvětí. Ať je celý váš duch, duše a tělo zachováno bezúhonně do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
 24. Ten, kdo vás povolal, je věrný, on to také udělá.
 25. Bratři, modlete se za nás.
 26. Pozdravte všechny bratry svatým políbením.
 27. Ve jménu Pána vás zavazuji k tomu, abyste tento dopis přečetli všem svatým bratřím.
 28. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi. Amen.