right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Koloským, 3. kapitola

 1. Pokud jste vstali spolu s Kristem, hledejte svrchní věci, kde je Kristus, posazený na pravici Boží.
 2. Nastavte svou mysl na věci, které jsou nahoře, ne na věci, které jsou pozemské.
 3. Neboť jste zemřeli a váš život je skrytý s Kristem v Bohu.
 4. Až bude zjeven Kristus, náš život, pak se i vy ukážete spolu s ním ve slávě.
 5. Proto umrtvujte svou pozemskou přirozenost: sexuální nemorálnost, nečistotu, žádost, chtíč, zlé touhy a chamtivost, která je modloslužbou,
 6. kvůli takovým věcem přichází na neposlušné děti Boží trest.
 7. I vy jste tak kdysi jednali, když jste v nich žili,
 8. teď ale všechny tyto věci odložte: hněv, vztek, zlomyslnost, rouhání a sprosté mluvení.
 9. Nelžete jedni druhým, když jste odložili starého člověka s jeho skutky
 10. a oblékli jste nového člověka, který je obnovován ve známosti, aby vypadal jako jeho Stvořitel.
 11. Pak už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok, svobodný občan, ale Kristus je všechno a ve všem.
 12. Coby Boží vyvolení, svatí a milovaní, si proto oblékněte soucitné srdce, vlídnost, skromnost,
 13. snášejte jedni druhé a odpouštějte si vzájemně, pokud má někdo vůči někomu nějakou stížnost, tak jako Kristus odpustil vám, jednejte i vy.
 14. A především nad to vše jednejte v lásce, která je spojujícím prvkem dokonalosti (někteří: dokonalé jednoty).
 15. Ať Kristův pokoj vládne ve vašich srdcích, k němu jste také byli povoláni jako jedno tělo. A buďte vděční.
 16. Ať ve vás Kristovo slovo bohatě přebývá, se vší moudrostí se vyučujte a slušně napomínejte, v žalmech, zpěvech a duchovních písních zpívejte s vděčným srdcem Bohu.
 17. Cokoliv děláte, ať už jde o slova nebo o skutky, dělejte vše ve jménu Pána Ježíše a vzdávejte díky Bohu Otci skrze něj.
 18. Manželky, podřizujte se svým manželům, jak se sluší v Pánu.
 19. Manželé, milujte své manželky a nebuďte na ně protivní.
 20. Děti poslouchejte ve všem své rodiče, protože to se Pánu líbí.
 21. Otcové, neprovokujte své děti ke hněvu, aby z toho nebyly zdrcené.
 22. Otroci, poslouchejte ve všem své fyzické pány, nejen když to někdo vidí, jako byste se chtěli líbit lidem, ale v upřímnosti srdce, z úcty vůči Bohu.
 23. A cokoliv děláte, dělejte ze srdce jako pro Pána a ne pro lidi,
 24. vězte, že od Pána dostanete odměnou dědictví, neboť sloužíte Pánu Kristu,
 25. ale tomu, kdo jedná zle, bude odplaceno za zlo, bez nadržování.