home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Koloským, 4. kapitola

 1. Pánové, dávejte svým otrokům, co je spravedlivé a férové. Uvědomujte si, že i vy máte Pána v nebesích.
 2. Pokračujte vytrvale v modlitbách, s bdělostí a díkůvzdáním
 3. a modlete se i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře pro slovo, abychom mohli mluvit o Kristově tajemství, kvůli němuž jsem zavřený (mám pouta)
 4. a abych mluvil tak jasně, jak mám.
 5. Jednejte moudře vůči těm, kdo jsou venku, nemarněte čas.
 6. Mluvte laskavě a prozíravě, vězte, jak je komu vhodné odpovídat.
 7. O všem, co dělám, vám řekne Tychikos, milovaný bratr, věrný služebník a spoluslužebník v Pánu.
 8. Posílám ho k vám za tím účelem, abyste věděli, jak se máme a aby povzbudil vaše srdce,
 9. spolu s Onesimem, věrným a milovaným bratrem, který je jedním z vás. Řeknou vám o všem, co se tady děje.
 10. Zdraví vás Aristarchos, můj spoluvězeň, a Marek, Barnabášův bratranec, (ohledně něho vám bylo řečeno: „jestli k vám přijde, tak ho přijměte“)
 11. a také Ježíš, zvaný Justus. Jsou to Židé a mí jediní spolupracovníci (var. jediní židovští spolupracovníci?) pro Boží království a jsou mi útěchou.
 12. Kristův služebník Epafras, který je jedním z vás, vás zdraví. Usilovně se za vás modlí, abyste jednali dospěle a byli si plně jistí Boží vůlí.
 13. Můžu vás ujistit, že mu na vás velmi záleží, a také na těch, kdo jsou v Laodiceji a v Hierapolis.
 14. Zdraví vás Lukáš, milovaný lékař a také Démas.
 15. Pozdravujte bratry, kteří jsou v Laodiceji a také Nymfu a církev v jejím domě. (var. v jeho)
 16. Až si přečtete tento dopis, tak ať si ho přečte také církev v Laodiceji a vy si také přečtěte dopis Laodicejským.
 17. Archippovi řekněte: „Dávej si pozor na to, abys naplnil službu, kterou jsi přijal od Pána.“
 18. Zdravím vás já, Pavel, vlastnoručně. Pamatujte na má pouta. Milost vám. Amen.