right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Koloským, 2. kapitola

 1. Chtěl bych, abyste věděli, jak moc se namáhám pro vás a pro ty, kdo jsou v Laodiceji, i pro všechny ty, se kterými se neznám osobně,
 2. aby byli povzbuzeni v srdci, spojeni láskou a dostalo se jim plného bohatství a jistoty porozumění, aby chápali tajemství Boha a Otce, tedy Krista, (nebo a Krista)
 3. ve kterém jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.
 4. Tohle říkám, aby vás nikdo neoklamal nějakými líbivými řečmi.
 5. I když nejsem fyzicky přítomný, jsem s vámi v duchu, raduji se, že vidím, jak jste disciplinovaní a stabilní ve své víře v Krista.
 6. Proto jak jste přijali Krista Ježíše coby Pána, tak žijte,
 7. zakořeněni a zbudováni v něm a posíleni ve víře tak, jak jste byli vyučeni – oplývejte v ní spolu s díkůvzdáním.
 8. Dávejte si pozor, aby vás nikdo nezotročil skrze filozofii a učeně znějící nesmysly, které jsou založeny na lidských tradicích a principech (tohoto) světa a ne na Kristu.
 9. Neboť v Kristu je ztělesněno veškeré božství
 10. a v něm jste kompletní; v tom, který je hlavou všech mocností a autorit,
 11. v něm jste také byli obřezáni, ne v tělesném smyslu, ale tak, že jste odřízli hříšnou tělesnost – to znamená být obřezán Kristem,
 12. byli jste s ním pohřbeni ve křtu, a při něm jste také vstali ve víře v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých.
 13. Byli jste mrtví ve svých přestoupeních, vaše tělesnost ještě nebyla odříznuta. On vás oživil spolu s ním a odpustil nám všechna naše přestoupení.
 14. Vymazal dlužní úpis vůči nám, který svědčil v náš neprospěch, odstranil ho z cesty tak, že ho přibil na kříž,
 15. odzbrojil mocnosti a autority a veřejně je zostudil, když je vedl jako vězně při triumfální přehlídce.*
 16. Ať vás tedy nikdo nesoudí kvůli jídlu, nebo pití, nebo podle toho, jestli slavíte svátek, začátek nového měsíce nebo sabat,
 17. to jsou jen stíny věcí, které měly přijít, ale skutečnost je Kristus.
 18. Ať vás nediskvalifikuje nikdo, kdo si libuje v asketizmu a uctívání andělů a vypráví o svých údajných vizích a bezdůvodně se vytahuje, přemýšlí tělesně
 19. a nedrží se pevně Hlavy, ke které je klouby a vazy připojeno celé tělo, které je jí živeno a roste Božím růstem.
 20. Pokud jste zemřeli s Kristem základním principům světa **, tak proč se chováte jako byste žili ve světě a podáváte se nařízením typu:
 21. „Na to nesahej! To nejez! Toho se nedotýkej!“
 22. Tato nařízení se týkají věcí, které jsou pomíjivé, a jsou to jen lidská (náboženská?) pravidla a učení.
 23. Na první pohled vypadají moudře, vyžadují velkou oddanost, skromnost a asketismus, ale nejsou k ničemu dobrá, jen k uspokojení těla. ***
   
  * slovo pro mocnosti a autority je stejné jako v. 10, sloveso thriambeuó – ostatní překlady to nemají takto rozepsané, ale mělo by to znamenat vést někoho jako vězně při triumfálním procesí; otevřeně slavit triumf; oslava vítěze, který vede vítězné procesí a vystavuje poražené zajatce
  ** stejné slovo jako verš 8 a v Petrovi 3:10, že principy světa ? budou zničeny – snad může znamenat i náboženské principy a ceremonie https://biblehub.com/greek/4747.htm
  *** tak to má část překladů, jiní mají: stejně člověku nijak nepomohou ovládat fyzické vášně?