right home        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Koloským, 1. kapitola

 1. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus
 2. svatým a věrným bratřím v Kristu v Kolosách. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce.
 3. Stále se za vás modlíme a děkujeme Bohu Otci našeho Pána Ježíše Krista.
 4. Slyšeli jsme o vaší víře v Krista Ježíše a vaší lásce, kterou máte vůči všem svatým
 5. kvůli naději v to, co je pro vás připraveno v nebi. O čemž jste slyšeli skrze slovo pravdy, evangelium,
 6. které k vám přišlo a které také nese ovoce po celém světě a roste, tak jako (roste) mezi vámi ode dne, kdy jste slyšeli o Boží milosti a opravdu ji poznali.
 7. Poznali jste ji skrze Epafra, našeho milovaného spoluslužebníka. On vám v Kristu věrně slouží
 8. a nám také vyprávěl o vaší lásce v Duchu.
 9. Z toho důvodu se také ode dne, kdy jsme o tom slyšeli, nepřestáváme za vás modlit a přimlouvat, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle a veškerou duchovní moudrostí a porozuměním,
 10. abyste žili způsobem hodným Pána a s ochotou k dobrým skutkům přinášeli ovoce a rostli v poznání Boha,
 11. abyste byli naplněni zázračnou mocí a jeho slavnou silou tak, abyste byli vytrvalí a trpěliví a také radostní,
 12. a vzdávali díky Otci, který nám umožnil mít podíl na dědictví svatých ve světle.
 13. On nás vysvobodil z moci temnoty a přenesl nás do království svého milovaného Syna,
 14. v němž máme vykoupení, odpuštění hříchů.
 15. On je obrazem neviditelného Boha, prvorozený z celého stvoření,
 16. neboť v něm bylo stvořeno všechno v nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, ať už to jsou trůny, mocnosti, vlády nebo autority – všechno bylo stvořeno skrze něho a pro něho.
 17. On je nad tím vším a skrze něho všechno drží pohromadě.
 18. On je hlavou těla, církve. On je počátek, prvotina z mrtvých, tak aby byl ve všem první,
 19. neboť bylo rozhodnuto, aby se stal stánkem veškeré plnosti
 20. a skrze něho, aby se sebou smířil všechno a učinil pokoj skrze krev jeho kříže, skrze něj – ať už pro ty, kteří jsou na zemi nebo pro ty, kteří jsou v nebi.
 21. Vy jste byli v minulosti odcizení a přemýšleli jste nepřátelsky a jednali jste zle,
 22. ale přesto vás nyní smířil smrtí skrze své fyzické tělo, abyste před ním byli svatí, bezúhonní a nevinní,
 23. pokud zůstáváte ukotveni ve víře, jste nepohnutelní a nenecháte si vzít naději evangelia, které jste slyšeli a které bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a kterého jsem se já, Pavel, stal služebníkem.
 24. Nyní se raduji z toho, že mám kvůli vám těžkosti a doplňuji na svém těle to, co ještě zbývá v oblasti pronásledování Kristovu tělu, kterým je církev,
 25. jejímž jsem se stal služebníkem. Bůh mě pověřil touto službou vůči vám, abych vám sdělil celé jeho poselství.
 26. Toto tajemství bylo ukryto od věků a po generace, ale nyní bylo zjeveno jeho svatým.
 27. Bůh se rozhodl zjevit i pohanům v hojnosti to slavné tajemství – je to Kristus ve vás – naděje slávy.
 28. O něm kážeme a nabádáme každého člověka a učíme všechny lidi veškeré moudrosti, aby bylo možné ukázat, že je každý v Kristu kompletní.
 29. Kvůli tomu také usilovně pracuji a namáhám se. Moje energie pramení z Krista, který ve mně mocně pracuje.