right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 27. kapitola

 1. Když přišlo ráno, všichni nejvyšší kněží a starší lidu se domlouvali proti Ježíšovi, aby ho usmrtili
 2. a svázali ho a vedli ho a vydali ho Pontiovi Pilátovi, vládci.
 3. Pak Jidáš, který ho zradil, když uviděl, že byl Ježíš odsouzen, cítil lítost a vrátil nejvyšším kněžím a starším těch třicet kousků stříbra,
 4. řekl, „Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev." Řekli mu, „Co je nám do toho? To je tvoje věc.“
 5. Hodil ty kousky stříbra na (zem) ve svatyni a odešel. Šel pryč a oběsil se.
 6. Nejvyšší kněží vzali ty kousky stříbra a řekli, „Není náležité dát je do pokladnice, když je to platba za krev.“
 7. Poradili se a koupili za ně hrnčířovo pole, aby tam byli pohřbíváni cizinci.
 8. Proto se to pole jmenuje „Pole krve“ až dodnes.
 9. Tak se naplnilo to, co řekl prorok Jeremiáš: „Vzali těch třicet kousků stříbra, cenu toho, za kterého byla určena cena, kterého někteří z dětí Izraele ocenili
 10. a dali je za hrnčířovo pole, jak mi přikázal Pán.“
 11. Ježíš stanul před vládcem a vládce se ho zeptal a řekl, „Ty jsi ten král Židů?“ Ježíš mu řekl, „Ty to říkáš."
 12. Když ho nejvyšší kněží a starší obvinili, nic neodpověděl.
 13. Pak mu Pilát řekl, „Neslyšíš kolik věcí proti tobě dosvědčují?“
 14. On nic neřekl, ani slovo, takže se vládce velmi divil.
 15. O svátcích měl vládce ve zvyku propustit davu jednoho vězně, koho chtěli.
 16. Měli tam pověstného vězně, jménem Barabáš.
 17. Když se tedy shromáždili, Pilát mu řekl, „Koho chcete, abych vám propustil?Barabáše nebo Ježíše, zvaného Kristus?"
 18. Neboť věděl, že ho vydali ze závisti.
 19. Zatímco seděl na soudcovské stolici, jeho žena k němu poslala (vzkaz), „Neměj nic do činění s tímto spravedlivým mužem, protože jsem kvůli němu dnes ve snu velmi trpěla.“
 20. Nejvyšší kněží a starší přesvědčili dav, aby žádali Barabáše a zničili Ježíše.
 21. Ale vládce jim odpověděl, „Kterého z těch dvou chcete, abych vám propustil? Řekli, „Barabáše!“
 22. Pilát jim řekl, „Co mám tedy udělat s Ježíšem, zvaným Kristus?“ Všichni řekli, „Ať je ukřižován!"
 23. A vládce řekl: „Co tedy udělal zlého?“ Oni však ještě víc křičeli: „Ať je ukřižován!“
 24. Když Pilát viděl, že to nikam nevede, ale spíš začínají nepokoje, vzal vodu a umyl si před tím davem ruce a řekl, „Jsem nevinný, co se týče krve tohoto spravedlivého muže. Je to na vás.“
 25. Všechen lid odpověděl, „Ať je jeho krev na nás a na našich dětech!“
 26. Pak jim propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.
 27. Pak vladařovi vojáci vzali Ježíše do prétoria a shromáždili k němu celou posádku.
 28. Pak ho zbičovali a oblékli mu šarlatový plášť.
 29. Upletli korunu z trní a dali mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali rákos a klekali si před ním a posmívali se mu, říkali, „Buď zdráv, králi Židů!“
 30. Pak na něj plivali, vzali mu ten rákos a bili ho do hlavy.
 31. Když se mu navysmívali, vzali mu ten plášť, oblékli mu jeho šaty a vedli ho, aby ho ukřižovali.
 32. Když vyšli ven, potkali tam muže z Kyrény, který se jmenoval Šimon a přiměli ho, aby šel s nimi a nesl jeho kříž.
 33. Přišli na místo zvané „Golgota," což znamená, "Místo lebky."
 34. Dali mu k pití kyselé víno, smíchané se žlučí. Když to ochutnal, nechtěl to pít.
 35. Když ho ukřižovali, rozdělili si mezi sebou jeho šaty a losovali o ně
 36. a seděli tam a hlídali ho.
 37. Nad jeho hlavu připevnili obvinění napsané proti němu, „TOTO JE JEŽÍŠ, KRÁL ŽIDŮ.“
 38. Pak tam byli s ním ukřižovaní dva zloději, jeden po jeho pravici a druhý nalevo.
 39. Ti, kdo chodili okolo se mu rouhali, vrtěli hlavou
 40. a říkali, „Ty, který boříš chrám a za tři dny ho postavíš, zachraň sebe! Jestli jsi Boží Syn, pojď dolů z kříže!“
 41. Stejně tak se mu posmívali nejvyšší kněží, s učiteli zákona, farizeové a starší, říkali
 42. „Jiné zachránil, ale sám sebe zachránit neumí. Pokud je král Izraele, tak ať teď sejde z kříže a uvěříme mu.
 43. Důvěřuje Bohu. Tak ať ho Bůh teď zachrání, pokud ho chce, vždyť řekl, 'Jsem Boží Syn.'"
 44. I zloději, kteří byli ukřižovaní s ním se mu podobně posmívali.
 45. V poledne nastala po celé zemi tma až do tří odpoledne.
 46. Okolo třetí hodiny Ježíš hlasitě zakřičel a řekl, „Eli, Eli, lema sabachthani?" To je, „Můj Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil?“
 47. Když to slyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, řekli: „Ten muž volá Eliáše."
 48. Ihned jeden z nich běžel, vzal houbu, namočil ji do octa, napíchl ji na rákos a dal mu napít.
 49. Ostatní řekli, „Nech ho být. Uvidíme, jestli ho Eliáš přijde zachránit.“
 50. Ježíš znovu hlasitě vykřikl a odevzdal svého ducha.
 51. Hle, chrámová opona se roztrhla na dva kusy, od shora dolů. Země se zatřásla a pukaly skály.
 52. Hroby se otevřely a těla svatých, kteří zesnuli, byla vzkříšena
 53. a po jeho vzkříšeni vyšli z hrobů a vstoupili do svatého města a ukázali se mnohým.
 54. Setník a ti, kteří s ním hlídali Ježíše, když viděli to zemětřesení a co se se stalo, byli velice vyděšení a říkali, „Tohle byl opravdu Boží Syn.“
 55. Mnoho žen, které následovaly Ježíše z Galileje a sloužily mu, se dívalo se z dálky.
 56. Mezi nimi byla Marie Magdaléna, Marie, matka Jakuba a Josefa a matka Zebedeových synů.
 57. Když nastal večer, bohatý muž z Arimatie, jménem Josef, který byl sám Ježíšův učedník, přišel.
 58. Tento muž šel k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo tělo. Pilát nařídil, aby mu to tělo dali.
 59. Josef vzal tělo, zabalil ho do čistého plátna
 60. a položil ho do svého nového hrobu, který si nechal vytesat ve skále, ke vstupu do hrobu přivalil veliký kámen a odešel.
 61. Marie Magdaléna a ta druhá Marie tam byly a seděly naproti hrobu.
 62. Ten další den, to byl den po dni příprav, se nejvyšší kněží a farizeové sešli u Piláta
 63. a řekli, „Pane, pamatujeme si, že ten podvodník ještě za svého života řekl, 'Po třech dnech vstanu.'
 64. Přikaž tedy, ať je hrob zabezpečen až do třetího dne, aby jeho učedníci nepřišli v noci, neukradli ho a neřekli lidem, 'Vstal z mrtvých' a ten poslední podvod by byl horší než ten první."
 65. Pilát jim řekl, „(Tady) máte stráže. Jděte a zabezpečte to, jak umíte."
 66. Tak šli se strážemi a zabezpečili hrob a zapečetili kámen.