home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 28. kapitola

 1. Po sabatu, když se začalo prvního dne v týdnu rozednívat, šly se Marie Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrob.
 2. Hle, nastalo veliké zemětřesení, neboť Pánův anděl sestoupil z nebe a přišel a odvalil pryč kámen od vchodu a sedl si na něj.
 3. Vypadal jako blesk a jeho šat byl bílý jako sníh.
 4. Strážní se třásly strachy a (svalily se na zem) jako mrtvoly.
 5. Anděl odpověděl ženám, „Nebojte se, vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižovaný.
 6. Není tady, ale vstal, tak jak řekl. Pojďte a podívejte se na místo, kde Pán ležel.
 7. Rychle jděte a řekněte jeho učedníkům, 'Hle, vstal z mrtvých a jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte.' Hle, řekl jsem vám to."
 8. Rychle odešly od hrobu se strachem a velkou radostí a běžely, aby to řekly učedníkům.
 9. Když to šly říct jeho učedníkům, hle, Ježíš je potkal a řekl jim, „Radujte se!“ Ony přišly, objaly mu nohy a klaněly se mu.
 10. Pak jim Ježíš řekl, „Nebojte se. Jděte a řekněte mým bratrům, aby šli do Galileje a tam mě uvidí.“
 11. Když byly na cestě, hle, někteří ze strážných přišli do města a řekli nejvyšším kněžím, co se stalo.
 12. Ti se shromáždili se staršími a poradili se, dali vojákům velkou částku ve stříbře
 13. a řekli, „Řekněte, že v noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jste spali.
 14. Když se o tom doslechne vládce, přesvědčíme ho a vy se nemusíte bát.“
 15. Oni si tedy vzali ty peníze a udělali, co jim řekli. A tahle báchorka se rozšířila mezi Židy a koluje až dodnes.
 16. Ale jedenáct učedníků šlo do Galileje, na horu, na kterou je Ježíš poslal.
 17. Když ho uviděli, klaněli se mu, ale někteří pochybovali.
 18. Ježíš k nim přišel a řekl jim, „Byla mi dána veškerá autorita na nebi i na zemi.
 19. Proto jděte a dělejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce a Syna a Ducha Svatého,
 20. učte je zachovávat všechny věci, které jsem vám nařídil. Hle, já jsem s vámi vždycky, až do konce věku." Amen.