right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 26. kapitola

 1. Stalo se, že když Ježíš domluvil všechna tato slova, že řekl svým učedníkům,
 2. „Víte, že za dva dny bude svátek Pesach (hod beránka) a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován."
 3. Pak se nejvyšší kněží, učitelé zákona a starší lidu sešli společně ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kaifáš.
 4. Radili se společně, jak by se mohli Ježíše chopit lstí a zabít ho.
 5. Ale řekli, „Ne během svátků, aby mezi lidmi nenastalo pobouření.“
 6. Když byl Ježíš v Betánii, v domě Šimona malomocného,
 7. přišla k němu nějaká žena s alabastrovou nádobou velmi drahého parfému a vylila mu ho na hlavu, když seděl u stolu.
 8. Ale učedníci byli rozhořčení a řekli, „K čemu takové plýtvání?
 9. Takový parfém se mohl draze prodat a (peníze) se mohly dát chudým.“
 10. Ale Ježíš je slyšel a řekl jim, „Co tu ženu trápíte? Udělala pro mě krásný skutek.
 11. Chudé budete mít okolo sebe vždycky, ale mě vždycky mít nebudete.
 12. Když vylila na mé tělo tento parfém, udělala to, aby mě připravila k pohřbu.
 13. Říkám vám jistě, že kdekoliv po světě bude kázána tato Dobrá zpráva, bude se také na památku této ženy vyprávět, co udělala."
 14. Pak jeden z dvanácti, který se jmenoval Jidáš Iškariotský, šel k nejvyšším kněžím
 15. a řekl, „Co jste mi ochotní dát, abych vám ho vydal?“ Odvážili mu třicet kousků stříbra.
 16. Od té chvíle hledal příležitost k tomu, aby ho zradil.
 17. Pak prvního dne nekvašených chlebů přišli k Ježíšovi jeho učedníci a řekli mu, „Kde chceš abychom ti připravili k jídlu beránka?
 18. Řekl jim, „Jděte do města k jistému člověku a řekněte mu, 'Učitel říká, "Blíží se můj čas. Budu držet Pesach se svými učedníky ve tvém domě."'"
 19. Učedníci udělali, co jim Ježíš nařídil a připravili jídlo na Pesach.
 20. Pak, když přišel večer, ležel u stolu s dvanácti učedníky.
 21. Když jedli, řekl, „Myslím to vážně, že jeden z vás mě zradí.“
 22. Byli velice zarmouceni a začali se ho ptát, „Já to nejsem, že ne Pane?“
 23. Odpověděl, „Ten, kdo si se mnou namáčí ruku v míse, tak ten mě zradí.“
 24. Syn člověka jde, jak je o něm psáno, ale běda tomu muži, který Syna člověka zrazuje! Bylo by pro něj lepší, aby se nenarodil."
 25. Jidáš, který ho zradil, odpověděl, „Já to nejsem, že ne, Rabbi?" On mu řekl, „Ty jsi to řekl.“
 26. Když jedli, Ježíš vzal chléb, vzdal za něj díky a rozlomil ho. Dal ho učedníkům a řekl, „Vezměte, jezte, to je mé tělo.“
 27. Vzal kalich, vzdal díky, dal jim ho a řekl, „Pijte z něj všichni,
 28. protože to je má krev nové smlouvy, která je vylévána za mnohé na odpuštění hříchů.
 29. Ale říkám vám, že od teď už nebudu pít (nápoj) z plodů vinné révy až do toho dne, kdy ho budu pít s vámi nový v Království svého Otce."
 30. Když zazpívali chvalozpěv, šli ven na Olivovou horu.
 31. Pak jim Ježíš řekl, „Dnes mě všichni opustíte, protože je napsáno, 'Udeřím pastýře a stádo ovcí bude rozptýleno.'
 32. Ale až budu vzkříšen, půjdu před vámi do Galileje."
 33. Ale Petr mu odpověděl, „I kdyby tě všichni opustili, já tě nikdy neopustím."
 34. Ježíš mu řekl, „Myslím to vážně, že než dneska v noci zakokrhá kohout, třikrát mě zapřeš.“
 35. Petr mu řekl, „I kdybych s tebou musel zemřít, nezapřu tě." A všichni učedníci říkali to samé.
 36. Pak s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl svým učedníkům, „Sedněte si tady, zatímco já se půjdu támhle modlit.“
 37. Vzal s sebou Petra a dva Zebedeovy syny a začal se rmoutit a cítil velkou úzkost.
 38. Pak jim řekl, „Moje duše je velice zarmoucená, až na smrt. Zůstaňte tu a bděte se mnou.“
 39. Šel o kousek dál, padl na tvář, modlil se a říkal, „Můj Otče, pokud je to možné, ať ode mne odejde tento kalich, nicméně ne má, ale tvá vůle se staň."
 40. Přišel ke svým učedníkům a viděl, že spí a řekl Petrovi, „To jste se mnou nemohli hodinu bdít?
 41. Bděte a modlete se, ať neupadnete do pokušení. Duch je jistě ochotný, ale tělo je slabé."
 42. Opět šel podruhé pryč a modlil se, „Můj Otče, pokud ode mne tento kalich nemůže být vzat, ale musím ho vypít, ať se stane tvá vůle.“
 43. Znovu přišel a viděl, že spí, protože nedokázali udržet oči otevřené.
 44. Znovu je nechal, odešel a modlil se potřetí a říkal to samé.
 45. Pak přišel ke svým učedníkům a řekl jim, „Ještě spíte a odpočíváte? Hle, přichází hodina a Syn člověka je zrazován do rukou hříšníků.
 46. Vstávejte, půjdeme. Hle, ten, kdo mě vydává už je skoro tady.“
 47. Zatímco ještě mluvil, hle, Jidáš, jeden z dvanácti, přišel a s ním velký dav (lidí) od velekněží a starších lidu, s meči a holemi.
 48. Ten, který ho zrazoval, jim dal znamení, řekl, „Je to ten, kterého políbím. Chopte se ho."
 49. Ihned přišel k Ježíši a řekl, „Zdravím tě, Rabbi!" a políbil ho.
 50. Ježíš mu řekl, „Proč jsi přišel, kamaráde?“ Pak přišli, chytili Ježíše a vzali ho.
 51. Hle, jeden z těch, kdo byli s Ježíšem, natáhl ruku, vytáhl meč a udeřil s ním veleknězova služebníka a usekl mu ucho.
 52. Pak mu Ježíš řekl, „Dej ten meč zpátky na místo, protože všichni ti, kdo si berou meč, mečem zemřou.“
 53. Myslíš, že bych nemohl požádat svého Otce a ten by mi ihned poslal víc než dvanáct legií andělů?
 54. Jak by se pak naplnila Písma, že to tak musí být?"
 55. V tu hodinu Ježíš řekl tomu davu, „To jste sem na mě přišli jako na nějakého zloděje s meči a holemi, abyste se mě chopili? Každý den jsem seděl a učil v chrámu a nezatkli jste mě.
 56. Ale tohle vše se stalo, aby se naplnila Písma proroků." Všichni učedníci ho pak opustili a utekli.
 57. Ti, kteří Ježíše vzali, ho odvedli k veleknězi Kaifášovi, kde se shromáždili učitelé zákona a starší.
 58. Ale Petr je z dálky následoval až na dvůr velekněze, vešel dovnitř a sedl si tam se strážnými, aby viděl, jak to dopadne.
 59. Nejvyšší kněží, starší a celá rada hledali proti Ježíšovi falešné svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti
 60. a žádné nenašli. I když tam přišlo mnoho falešných svědků, nic nenašli. Nakonec ale přišli dopředu dva falešní svědci
 61. a řekli, „Tenhle muž řekl, 'Jsem schopný zničit Boží chrám a za tři dny ho postavit.'"
 62. Velekněz si stoupl a řekl mu, „To neodpovíš? Co (řekneš na) to, co tito (lidé) proti tobě svědčí?"
 63. Ale Ježíš zůstal zticha. Velekněz mu řekl, „Zapřísahám tě při živém Bohu, řekni nám, jestli jsi Kristus, Boží Syn.“
 64. Ježíš mu řekl, „Tys to řekl. Nicméně vám říkám, že po tomhle uvidíte Syna člověka, jak sedí po pravé ruce Moci a přichází na nebeských oblacích.“
 65. Pak velekněz roztrhl své oblečení a řekl, „Rouhal se! Na co ještě potřebujeme svědky? Hle, vždyť jste teď slyšeli jeho rouhání.
 66. Co si o tom myslíte?“ Řekli, „Zaslouží si zemřít!“
 67. Pak mu plivli do obličeje, mlátili ho pěstmi a někteří mu dali facku,
 68. říkali, „Prorokuj nám, Kriste! Kdo tě uhodil?“
 69. Petr seděl venku na dvoře a přišla k němu služebná a řekla, „Ty jsi byl také s Ježíšem, tím Galilejcem!“
 70. Ale on to přede všemi popřel a řekl, „Nevím, o čem mluvíš.“
 71. Když odtamtud odešel k bráně, uviděl ho někdo další a řekl těm, kdo tam byli, „Tenhle muž byl také s Ježíšem z Nazareta."
 72. Znovu ho zapřel s přísahou, „Neznám toho muže.“
 73. Po chvíli ti, kdo stáli okolo přišli a řekli Petrovi, „Určitě jsi také jeden z nich, vždyť máš stejný přízvuk.“
 74. Pak se začal dušovat a přísahat, „Neznám toho muže!“ Ihned zakokrhal kohout.
 75. Petr si vzpomněl na to, co mu Ježíš řekl, „Než zakokrhá kohout, třikrát mě zapřeš.“ Vyšel ven a hořce plakal.