right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 25. kapitola

 1. "Pak bude Nebeské království jako deset panen, které si vzaly lampy a šly ven naproti ženichovi.
 2. Pět jich bylo bláznivých a pět bylo moudrých.
 3. Ty bláznivé si vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej,
 4. ale ty moudré si vzaly i nádobu s olejem a lampy.
 5. Když se ženich zdržel, všechny začaly dřímat a spát.
 6. A o půlnoci se ozval křik, 'Pozor! Ženich jde! Pojďte ven setkat se s ním!'
 7. Pak všechny panny vstaly a daly své lampy do pořádku.
 8. Bláznivé řekly moudrým, 'Dejte nám nějaký olej, protože naše lampy dohořívají.'
 9. Ale moudré odpověděly a řekly: 'Co když to nebude dost pro vás i pro nás? Raději jděte k prodavačům a kupte si vlastní.'
 10. Když šly nakoupit, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním šly na svatební hostinu a dveře se zavřely.
 11. Pak přišly ty zbylé panny a říkaly, 'Pane, Pane, otevři nám.'
 12. Ale on jim odpověděl, 'Vůbec nevím, kdo jste.'
 13. Dávejte tedy pozor, protože nevíte den ani hodinu, kdy přijde Syn člověka.
 14. Je to jako s člověkem, který odjel do jiné země a zavolal si své služebníky a svěřil jim zboží.
 15. Jednomu dal pět talentů*, jinému dva, dalšímu jeden, každému podle jeho schopností. Pak se vydal na cestu.
 16. Ten, který dostal pět talentů hned šel, obchodoval s nimi a vydělal dalších pět talentů.
 17. Stejně tak ten, který dostal dva, vydělal další dva.
 18. Ale ten, který dostal jeden, šel a udělal díru v zemi a ukryl tam peníze svého pána.
 19. Pak po dlouhé době pán těch služebníků přijel a zúčtoval s nimi.
 20. Ten, který dostal pět talentů přišel a přinesl dalších pět talentů a řekl, 'Pane svěřil jsi mi pět talentů. Podívej, vydělal jsem s nimi dalších pět talentů.'
 21. Jeho pán mu řekl, 'Dobrá práce, dobrý a věrný služebníku. Byl jsi věrný v mále, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi v radost svého pána.'
 22. I ten, který dostal dva talenty přišel a přinesl další dva talenty a řekl, 'Pane svěřil jsi mi dva talenty. Podívej, vydělal jsem s nimi další dva talenty.'
 23. Jeho pán mu řekl, 'Dobrá práce, dobrý a věrný služebníku. Byl jsi věrný v mále, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi v radost svého pána.'
 24. I ten, který dostal jeden talent přišel a řekl, 'Pane, věděl jsem, že jsi tvrdý muž, sklízíš, kde jsi nesel a shromažďuješ, kde jsi nerozhazoval.
 25. Bál jsem se a šel jsem a schoval jsem talent, který jsi mi dal do země. Hle, tady máš, co je tvoje.'
 26. Ale jeho pán mu odpověděl, 'Ty zlý a líný služebníku. Věděl jsi, že sklízím, kde neseji a shromažďuji, kde nerozhazuji.
 27. Měl jsi tedy jít a vložit moje peníze k bankéřům a při svém návratu jsem mohl dostat zpátky to, co je moje i s úroky.
 28. Vezměte mu tedy ten talent a dejte ho tomu, který má deset talentů.
 29. Protože ten, kdo má, tomu bude dáno a bude mít hojnost, ale od toho, kdo nemá, bude odňato i to, co má.
 30. Toho neužitečného služebníka vyhoďte ven do tmy, kde bude pláč a skřípění zubů.'
 31. Ale až Syn člověka přijde ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, pak se posadí na trůn své slávy.
 32. Před ním budou shromážděny všechny národy a on je oddělí jeden od druhého jako pastýř odděluje ovce od koz.
 33. Ovce shromáždí po své pravici a kozy po své levici.
 34. Pak Král řekne těm napravo: 'Pojďte, požehnání mého Otce, zdědit Království připravené pro vás od založení světa,
 35. protože jsem byl hladový a dali jste mi jídlo, abych se najedl a dali jste mi napít, byl jsem cizinec a vy jste mě vzali dovnitř,
 36. nahý a vy jste mě oblékli, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.'
 37. Pak mu spravedliví odpoví a řeknou: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového a nakrmili tě nebo žíznivého a dali ti napít?
 38. Kdy jsme tě viděli jako cizince a vzali tě dovnitř nebo nahého a oblékli tě?
 39. Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli za tebou?'
 40. Král jim odpoví, 'Myslím to vážně, že to, co jste udělali nejmenšímu z těchto mých bratří, jste udělali mě.'
 41. Pak řekne těm nalevo: 'Odejděte ode mě, vy prokletí, do aionion ohně (?budoucího věku), který je připraven pro ďábla a jeho anděly,
 42. protože jsem byl hladový a nedali jste mi jídlo, abych se najedl, měl jsem žízeň a nedali jste mi napít,
 43. byl jsem cizinec a vy jste mě nevzali dovnitř, nahý a vy jste mě neoblékli, nemocný a ve vězení a nepřišli jste mě navštívit.'
 44. Pak i oni odpoví a řeknou: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého nebo jako cizince nebo nahého nebo nemocného nebo ve vězení a nepomohli ti? '
 45. Pak jim odpoví a řekne, 'Myslím to vážně, že to, co jste neudělali nejmenšímu z těchto, neudělali jste mě.'
 46. A tito půjdou do aionion nápravného trestu (?budoucího věku), ale spravedliví do aionion života (?budoucího věku).“
   
  * jednomu dal třicet milionů, jinému dvanáct milionů, dalšímu šest milionů – odhadem na naše, spočítáno podle ČSP