right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 24. kapitola

 1. Ježíš vyšel z chrámu a šel svou cestou. Jeho učedníci přišli k němu a ukazovali mu na chrámové budovy.
 2. Ale on jim odpověděl: "Vidíte všechny tyhle věci? Myslím to vážně, že tu nezůstane kámen na kameni, který by nebyl pobořen."
 3. Když si sedl na Olivetské hoře, učedníci za ním přišli v soukromí a řekli: „Řekni nám, kdy se tyto věci stanou? Jaké bude znamení tvého příchodu a konce doby?"
 4. Ježíš jim odpověděl, "Buďte opatrní, ať vás nikdo nesvede.
 5. Protože mnozí přijdou v mém jménu a řeknou, 'Já jsem Kristus' a svedou mnohé.
 6. Uslyšíte o válkách a válečné zvěsti. Netrapte se tím, protože to vše se musí stát, ale to ještě nebude konec.
 7. Protože národ povstane proti národu a království proti království a budou hladomory, nákazy a zemětřesení na různých místech.
 8. Ale všechny tyto věci jsou začátek porodních bolestí.
 9. Pak vás vydají do soužení a budou vás zabíjet. Všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
 10. Mnozí pak klopýtnou a budou vydávat jeden druhého a nenávidět jeden druhého.
 11. Povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé.
 12. Protože vzroste nepravost, ochladne láska mnohých.
 13. Ale ten, kdo vytrvá do konce, ten bude zachráněn.
 14. Tato Dobrá zpráva království bude hlásána po celém obydleném (římském) světě na svědectví všem národům, a pak přijde konec.
 15. Když tedy uvidíte ohavnost zpustošení, o které mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě (ať čtenář rozumí),
 16. pak ať ti, kdo jsou v Judsku utečou do hor.
 17. Ten, kdo bude na střeše, ať nechodí dolů, aby si vzal věci z domu.
 18. Ten, kdo je na poli, ať se nevrací pro své oblečení.
 19. Běda těm, kdo čekají dítě a kojícím matkám v těch dnech.
 20. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo o sabatu,
 21. protože tehdy bude velké soužení, takové jako nebylo od začátku světa až doteď, ne, a už nikdy nebude.
 22. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.
 23. Pokud vám pak někdo řekne, 'Hle, tady je Kristus,' nebo, 'Tam je,' nevěřte mu.
 24. Protože povstanou falešní kristové a falešní proroci a budou předvádět velká znamení a divy, aby svedli, kdyby to bylo možné, i vyvolené.
 25. Hle, řekl jsem vám to předem.
 26. Pokud vám tedy řeknou, 'Hle, je v pustině,' nechoďte tam; 'Hle, je ve vnitřních místnostech,' nevěřte tomu.
 27. Protože jako blesk svítí od východu a je spatřen i na západě, tak bude příchod Syna člověka.
 28. Protože kde je mrtvola, tam se shromáždí i supy.
 29. Ale ihned po soužení těch dní, ztmavne slunce a měsíc nevydá své světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se budou třást
 30. a tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka. Pak všechny kmeny země budou naříkat a uvidí Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s mocí a velkou slávou.
 31. Pošle své anděly s mohutným zvukem trumpety a oni shromáždí jeho vyvolené ze čtyř větrů, z jednoho konce nebe k druhému.
 32. Naučte se od fíkovníku podobenství. Když jeho větve změknou a vyraší listy, víte, že léto je blízko.
 33. Tak i vy, když uvidíte všechny tyto věci, vězte, že je to blízko, za dveřmi.
 34. Myslím to vážně, že tato generace nepomine, než bude dosaženo všech těchto věcí.
 35. Nebe a země pominou, ale moje slova nepominou.
 36. Ale o tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé v nebi, jenom můj Otec.
 37. Jako to bylo za dnů Noe, tak to bude při příchodu Syna člověka.
 38. Protože tak jako v těch dnech před potopou jedli a pili a ženili se a vdávaly, do dne, kdy Noe vstoupil do lodi
 39. a nevěděli, dokud nepřišla potopa a nevzala je všechny pryč, tak bude příchod Syna člověka.
 40. Pak budou dva na poli a jeden bude vzat a druhý tam zůstane,
 41. dvě ženy budou mlít ve mlýně, jedna bude vzata a ta druhá tam zůstane.
 42. Bděte tedy, protože nevíte v jakou hodinu váš Pán přijde.
 43. Ale vězte toto, kdyby pán domu věděl, v jakou noční hlídku přijde zloděj, hlídal by a nedovolil by, aby se mu někdo vloupal do domu.
 44. Proto buďte také připraveni, protože Syn člověka přijde v hodinu, kdy to nečekáte.
 45. Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého jeho pán ustanovil nad svou domácností, aby jim dával jídlo v náležitý čas?
 46. Požehnaný je ten služebník, když jeho pán přijde a zjistí, že to dělá.
 47. Říkám vám jasně, že ho ustanoví nad vším, co má.
 48. Ale pokud si ten zlý služebník řekne v srdci, 'Můj pán se zdržel a nejde,'
 49. a začne bít ostatní služebníky, jíst a pít s opilci,
 50. pán toho služebníka přijde v den, kdy to neočekává a v hodině, o které neví,
 51. přísně ho potrestá a určí mu díl s pokrytci. Tam, kde bude pláč a skřípění zubů.