right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 23. kapitola

 1. Pak Ježíš mluvil k davům a ke svým učedníkům,
 2. řekl, „Učitelé zákona a farizeové sedí na Mojžíšově místě,
 3. proto všechno, co by vám řekli, že máte dělat, zachovávejte a dělejte, ale neberte si příklad z jejich chování, protože něco jiného říkají a něco jiného dělají.
 4. Neboť připravují těžká břemena, které jsou neúnosná a pokládají je lidem na ramena, ale sami nehnou ani prstem, aby jim pomohli.
 5. Ale všechno co dělají, dělají tak, aby je lidé viděli. Dělají si široké modlitební řemínky a prodlužují si třásně na šatech
 6. a rádi sedí při slavnostech na nejlepších místech a v synagogách také,
 7. líbí se jim, když je lidé zdraví na tržišti a oslovují je 'Učiteli, učiteli'.
 8. Ale vy si nenechte říkat 'Učiteli,' neboť máte jednoho učitele, Krista a vy všichni jste bratři.
 9. Nenechte si říkat otče, protože máte jednoho Otce, který je v nebesích.
 10. Ani si nenechte říkat mistře, protože máte jednoho mistra, Krista.
 11. Ale kdo je mezi vámi největší, bude váš služebník.
 12. Kdokoliv se vyvyšuje, bude ponížen a kdokoliv se ponižuje, bude vyvýšen.
 13. Běda vám, učitelé zákona a farizeové, vy pokrytci! Protože lidem zavíráte Nebeské království, sami do něj nevcházíte a těm, kteří do něj chtějí vstoupit, bráníte.
 14. Běda vám, učitelé zákona a farizeové, vy pokrytci! Neboť vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb. Proto dostanete větší trest.
 15. Běda vám, učitelé zákona a farizeové, vy pokrytci! Neboť cestujete po moři i po suchu, abyste získali jednoho proselytu a když ho získáte, učiníte z něj dvakrát horšího syna údolí Hinóm, než jste sami.
 16. Běda vám, vy slepí vůdcové, protože říkáte 'Když někdo přísahá při chrámu, tak to není závazné, ale pokud by přísahal při chrámovém zlatu, je to závazné.'
 17. Vy slepí blázni! Co je větší, zlato nebo chrám, který to zlato posvěcuje?
 18. Říkáte 'Když někdo přísahá při oltáři, tak to není závazné, ale pokud by přísahal při daru na něm, je to závazné.'
 19. Vy slepí blázni! Co je větší, dar nebo oltář, který ten dar posvěcuje?
 20. Proto ten, kdo přísahá při oltáři, přísahá při něm a při všem, co je na něm.
 21. Ten, kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm a při tom, kdo v něm přebývá.
 22. Ten, kdo přísahá při nebi, přísahá při Božím trůnu a při tom, kdo na něm sedí.
 23. Běda vám, učitelé zákona a farizeové, vy pokrytci! Neboť dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale zanedbáváte podstatnější záležitosti zákona: spravedlnost, milosrdenství a věrnost. To druhé jste měli dělat a to první nezanedbávat.
 24. Vy slepí vůdcové, cedíte komára a polykáte velblouda!
 25. Běda vám, učitelé zákona a farizeové, vy pokrytci! Neboť myjete šálek a mísu zvenku, ale uvnitř jsou plné chamtivosti a nestřídmosti.
 26. Vy slepí farizeové, nejprve umyjte vnitřek šálku a mísy, aby byl i vnějšek čistý.
 27. Běda vám, učitelé zákona a farizeové, vy pokrytci! Neboť jste jako obílené hroby, které navenek vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné kostí z lidských mrtvol a veškeré nečistoty.
 28. Tak i vy navenek vypadáte před lidmi spravedlivě, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nepravosti.
 29. Běda vám, učitelé zákona a farizeové, vy pokrytci! Neboť děláte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých
 30. a říkáte, 'Kdybychom žili ve dnech našich otců, neměli bychom s nimi podíl na krvi proroků.'
 31. Tak svědčíte sami sobě, že jste děti těch, kdo ty proroky zavraždili.
 32. Doplňte tedy míru svých otců.
 33. Vy hadi, vy potomci zmijí, jak uniknete soudu v údolí Hinóm?
 34. Proto, hle, posílám vám proroky, moudré muže a učitele zákona. Některé z nich zavraždíte a ukřižujete a některé z nich necháte zbičovat ve svých synagogách a budete je pronásledovat od města k městu,
 35. tak aby na vás padla všechna krev spravedlivých prolitá na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltářem.
 36. Myslím to vážně, že všechny tyto věci přijdou na tuto generaci.
 37. „Jeruzaléme, Jeruzaléme, který vraždíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posláni! Jak často jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako slepice shromažďuje kuřata pod svá křídla a nechtěli jste!
 38. Hle, váš dům je vám zanechán pustý.
 39. Neboť vám říkám, že mě od nynějška neuvidíte, dokud neřeknete, 'Požehnaný je ten, který přichází ve jménu Páně!'"