right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 21. kapitola

 1. Když se přiblížili k Jeruzalému, přišli k Betfage, k Olivové hoře a Ježíš poslal dva učedníky
 2. a řekl jim, „Jděte do protější vesnice a tak hned najdete uvázanou oslici s oslátkem. Odvažte je a přiveďte mi je.
 3. Pokud vám někdo něco řekne, řekněte mu, 'Pán je potřebuje' a on vás je hned nechá vzít."
 4. To vše se stalo, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka, který řekl,
 5. „Řekněte dceři Sionské, hle, tvůj král k tobě přichází, pokorný a jedoucí na oslu, na oslátku, hříběti té, co nosí břemena."
 6. Učedníci šli a udělali, co jim Ježíš nařídil
 7. a přivedli oslici a oslátko a položili na ně oblečení a on si na to sedl.
 8. A velký dav rozprostíral svoje oblečení na cestu. Jiní odřezávali větve ze stromů a pokládali je na cestu.
 9. A davy, které šly před ním i ti, kdo šli za ním stále křičeli, "Hosanna (=prosíme, zachraň) synu Davidovu! Požehnaný je ten, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!"
 10. Když přijel do Jeruzaléma, v celém městě byl velký rozruch a říkali, „Kdo to je?“
 11. Davy odpověděly, „To je ten prorok, Ježíš, z Nazareta v Galileji.“
 12. Ježíš vešel do Božího chrámu a vyhnal odtamtud všechny, kteří tam prodávali a nakupovali a zpřevracel stoly směnárníků a sedadla těch, kdo prodávali holubice.
 13. Řekl jim, „Je napsáno, 'Můj dům bude domem modlitby,' ale vy jste z něj udělali zlodějské doupě!"
 14. Slepí a chromí k němu přicházeli do chrámu a on je uzdravil.
 15. Ale když nejvyšší kněží a učitelé zákona viděli ty úžasné věci, které dělal a slyšeli děti, které pokřikovaly v chrámě a říkaly „Hosanna synu Davidovu!“, byli vytočení
 16. a říkali, „Slyšíš je, co říkají?“ Ježíš jim řekl, „Ano. Copak jste nikdy nečetli 'Z úst dětí a kojenců sis připravil chválu?'"
 17. Odešel od nich a šel ven z města do Betanie a tam přenocoval.
 18. Ráno, když se vracel do města, měl hlad.
 19. Uviděl u cesty fíkovník a přišel k němu a nenašel na něm nic jiného než listy. Řekl mu, „Ať už nikdy nemáš ovoce!" Ten fíkovník ihned uschl.
 20. Učedníci to viděli, divili se a říkali, „Jak to že ten fíkovník hned uschl?"
 21. Ježíš jim odpověděl, „Říkám vám jistě, že kdybyste měli víru a nepochybovali, udělali byste nejen to, co jsem udělal s fíkovníkem, ale i kdybyste řekli této hoře, 'Zvedni se a skoč do moře,' stane se to.
 22. Všechny věci, za které v modlitbě prosíte, dostanete, pokud věříte.“
 23. Když přišel do chrámu, nejvyšší kněží a starší lidu k němu přišli, když učil a řekli, „Na základě jaké autority děláš tyto věci? Kdo ti tu autoritu dal?"
 24. Ježíš jim odpověděl, „Já vám také dám jednu otázku a když mi odpovíte, řeknu vám, na základě jaké autority dělám tyto věci.
 25. Janův křest byl odkud? Z nebe nebo od lidí?" Radili se mezi sebou a řekli si, „Jestli řekneme 'z nebe,' zeptá se nás, 'Tak proč jste mu nevěřili?'
 26. Ale máme strach říct, 'od lidí,' kvůli davům, které mají Jana za proroka."
 27. Odpověděli Ježíšovi a řekli, „Nevíme.“ On jim také řekl, „Ani já vám neřeknu, na základě jaké autority dělám tyto věci.
 28. Ale co myslíte? Jeden muž měl dva syny a přišel k tomu prvnímu a řekl mu, 'Synu, jdi a pracuj dnes na mé vinici.'
 29. On odpověděl, 'Nechce se mi,' ale pak si to rozmyslel a šel.
 30. Přišel k tomu druhému a řekl mu to samé. Ten odpověděl 'Půjdu, pane,' ale pak nešel.
 31. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?" Řekli mu, „Ten první." Ježíš jim řekl, „Myslím to vážně, že výběrčí daní a prostitutky vcházejí do Božího království před vámi,
 32. protože Jan k vám přišel se spravedlivým životem a vy jste mu neuvěřili, ale výběrčí daní a prostitutky mu uvěřili. Když jste to viděli, ani pak jste toho nelitovali a neuvěřili jste mu.
 33. Řeknu vám jiné podobenství. Byl jeden muž, hospodář, který vysadil vinici, okolo ní udělal zeď, vykopal v ní lis na víno, postavil věž a pronajal ji vinařům a odcestoval do jiné země.
 34. Když se přiblížila sklizeň plodů, poslal své služebníky k těm vinařům, aby mu dali jeho plody.
 35. Vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili a dalšího ukamenovali.
 36. Tak tam poslal další služebníky, více než poprvé a oni s nimi naložili stejným způsobem.
 37. Pak k nim poslal svého syna a řekl, 'Mého syna budou respektovat.'
 38. Ale když ti vinaři uviděli syna, řekli si, 'To je dědic. Pojďme, zabijeme ho a zmocníme se jeho dědictví.'
 39. Tak ho popadli, vyhodili ho ven z vinice a zabili ho.
 40. Když tedy přijde pán vinice, co s těmi vinaři udělá?"
 41. Řekli mu, „S těmi mizernými lidmi nehezky skoncuje a pronajme vinici jiným vinařům, kteří mu v čase sklizně odevzdají jeho plody."
 42. Ježíš jim řekl. „Nečetli jste nikdy v Písmech, 'Kámen, který stavitelé zavrhli, tak ten se stal hlavou úhlu. Stalo se to od Pána. Je to podivuhodné v našich očích?'
 43. Proto vám říkám, že Boží království vám bude odňato a bude dáno národu, který bude přinášet jeho ovoce.
 44. Ten, kdo spadne na ten kámen, bude rozlámaný na kousky, ale na koho spadne, toho rozpráší jako prach."
 45. Když nejvyšší kněží a farizeové slyšeli jeho podobenství, pochopili, že mluví o nich.
 46. Chtěli se ho zmocnit, ale bály se davů, protože ho měly za proroka.