right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 20. kapitola

 1. „Neboť Nebeské království je jako hospodář, který brzy ráno vyšel, aby najal pracovníky na svou vinici.
 2. Domluvil se s nimi na denár za den a poslal je na svou vinici.
 3. Pak šel ven v devět ráno* a viděl další, jak nečinně stojí na tržišti.
 4. Řekl jim, 'Jděte také na vinici a dostanete, co je náležité.' A tak tedy šli.
 5. Pak šel znovu ven před polednem a ve tři odpoledne a udělal to samé.
 6. Okolo páté vyšel ven a viděl tam další, jak tam nečinně stojí. Řekl jim, 'Proč tady celý den nečinně stojíte?'
 7. Řekli mu, 'Protože nás nikdo nenajal.' Řekl jim, 'Jděte také na vinici a dostanete, co je správné.'
 8. Když nastal večer, pán vinice řekl svému správci, 'Zavolej dělníky a vyplať jim jejich mzdu a začni od posledních a (skonči) u prvních.'
 9. „Když přišli ti, kdo byli najati okolo páté, dostali každý denár.
 10. Když přišli ti první, předpokládali, že dostanou více, ale také dostali každý denár.
 11. Když dostali zaplaceno, reptali vůči hospodáři,
 12. říkali 'Tihle poslední tu byli jenom hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme tady dřeli celý den v tom vedru!'
 13. Ale on jim odpověděl, „Příteli, nedělám ti nic špatného. Copak jsme se spolu nedomluvili na denár za den?
 14. Vezmi si, co ti patří a jdi. Chci dát těm posledním stejně jako tobě.
 15. Copak si nemůžu dělat se svými penězi, co chci? Nebo (jim) závidíš, že jsem (k nim) velkorysý?'
 16. Tak budou poslední první a první poslední. Neboť mnoho je povolaných, ale málo vybraných."
 17. Když šel Ježíš do Jeruzaléma, vzal si svých dvanáct učedníků stranou a cestou jim řekl,
 18. „Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán nejvyšším kněžím a učitelům zákona a oni ho odsoudí k smrti
 19. a předají ho pohanům, aby se mu vysmívali, zbičovali ho a ukřižovali a třetího dne bude vzkříšen."
 20. Pak k němu přišla matka synů Zebedeových spolu se svými syny, klekla si a požádala ho o jistou věc.
 21. Řekl jí, „Copak chceš?“ Ona mu řekla, „Přikaž ať tyto dva moji synové mohou sedět jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém Království.“
 22. Ale Ježíš odpověděl, „Nevíte, o co žádáte. Můžete pít kalich, který budu pít já a být pokřtěni křtem, kterým budu pokřtěn?" Řekli mu, „Můžeme.“
 23. Řekl jim, „Budete určitě pít můj kalich a budete pokřtěni tím křtem, kterým budu pokřtěn já, ale kdo bude sedět po mé pravici a po mé levici, o tom nerozhoduji já, to je pro ty, kterým to připravil můj Otec."
 24. Když to uslyšelo těch deset, byli na ty dva bratry naštvaní.
 25. Ale Ježíš je napomenul a řekl, „Víte, že vládci národů nad nimi panují a jejich významní lidé mají autoritu nad ostatními.
 26. Ale mezi vámi tomu tak nebude, ale když se chce někdo mezi vámi stát významný, bude váš služebník.
 27. Kdokoliv chce být mezi vámi první, bude váš otrok,
 28. stejně jako Syn člověka nepřišel, aby mu bylo slouženo, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."
 29. Když šli ven z Jericha, následoval ho velký dav.
 30. Hle, dva slepí muži seděli u cesty a když slyšeli, že jde okolo Ježíš, začali křičet, „Pane, smiluj se nad námi, ty synu Davidův!"
 31. Lidé je okřikovali a říkali jim, ať jsou zticha, ale oni křičeli ještě víc, „Pane, smiluj se nad námi, ty synu Davidův!"
 32. Ježíš se zastavil, zavolal je k sobě a zeptal se, „Co chcete, abych pro vás udělal?“
 33. Řekli mu, „Pane, chtěli bychom vidět.“
 34. Ježíš byl pohnut soucitem, dotkl se jejich očí a oni ihned začali vidět a následovali ho.
   
  * kolem třetí hodiny, tj. denního světla – a tak dále přepočteno, aby se v tom dnešní čtenář vyznal