right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 19. kapitola

 1. Stalo se, že když Ježíš dokončil všechna tato slova, odešel z Galileje a došel do kraje Judska za Jordánem.
 2. Následovaly ho velké davy a on je tam uzdravil.
 3. Přišli k němu farizeové, zkoušeli ho a řekli, „Dovoluje zákon muži, aby se z jakéhokoliv důvodu rozvedl s manželkou?"
 4. Odpověděl jim, „Nečetli jste, že ten, který je na počátku stvořil, je stvořil jako muže a ženu,
 5. a řekl, 'Z toho důvodu opustí muž svého otce a matku a připojí se ke své manželce a ti dva budou jedno tělo?'
 6. Takže už nejsou dva, ale jedno tělo. Proto to, co Bůh spojil dohromady, ať lidé neroztrhávají."
 7. Zeptali se ho, „Proč nám tedy Mojžíš nařídil, ať jí dáme doklad o rozvodu a rozvedeme se s ní?“
 8. Řekl jim, „Mojžíš vám dovolil rozvést se s manželkami kvůli tvrdosti vašich srdcí, ale na počátku to tak nebylo.
 9. Říkám vám, že když se někdo rozvede s manželkou, kromě (důvodu) sexuální nemorálnosti a ožení se s jinou, páchá cizoložství a ten, kdo se ožení s tou, která je rozvedená, páchá cizoložství."
 10. Jeho učedníci mu řekli, „Pokud je to s mužem a jeho ženou takhle, tak je lepší se neženit."
 11. Ale on jim řekl, „Ne všichni přijímají tato slova, ale ti, kterým je to dáno.
 12. Neboť jsou eunuchové, kteří se tak narodili již z lůna své matky a jsou eunuchové, kteří byli učiněny eunuchy lidmi a jsou eunuchové, kteří se učinili sami eunuchy pro Nebeské království. Kdo je schopen to přijmout, ať to přijme."
 13. Pak mu nosili malé děti, aby na ně vkládal ruce a modlil se, ale učedníci je napomínali.
 14. Ale Ježíš řekl, „Nechte ty malé děti a nezakazujte jim, aby ke mně přišly, protože Nebeské království patří takovým, jako jsou oni."
 15. Vložil na ně ruce a odešel odtamtud.
 16. Hle, přišel k němu jeden a řekl, „Dobrý učiteli, jaké dobré věci mám dělat, abych měl aionion život?“
 17. Řekl mu, „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý než jeden, a to je Bůh. Ale jestli chceš vstoupit do života, dodržuj přikázání."
 18. Řekl mu, „Která?“ Ježíš řekl, „'Nezavraždíš.' 'Nebudeš nevěrný v manželství.' 'Nebudeš krást.' 'Nebudeš říkat falešná svědectví.'
 19. 'Cti svého otce a matku.' a, 'Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.'"
 20. Mladý muž mu řekl, „Všechny tyto věci jsem dodržoval od svého mladí. Co mi ještě chybí?“
 21. Ježíš mu řekl, „Jestli chceš být perfektní, jdi, prodej to, co máš a dej to chudým a budeš mít poklad v nebi a přijď a následuj mě."
 22. Ale když to mladý muž uslyšel, odešel smutný, protože to byl někdo, kdo měl velký majetek.
 23. Ježíš řekl svým učedníkům, „Myslím to vážně, že pro bohatého člověka je to těžké vstoupit do Nebeského království.
 24. Opět vám říkám, že je snazší, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý člověk vstoupil do Božího království."
 25. Když to učedníci uslyšeli, byli opravdu v šoku a řekli, „Kdo pak může být zachráněný?“
 26. Ježíš se na ně podíval a řekl, „Pro lidi je to nemožné, ale pro Boha je možné všechno."
 27. Pak Petr odpověděl, "Hle, my jsme opustili všechno a následovali jsme tě. Co (z toho) budeme mít?“
 28. Ježíš jim řekl, „Myslím to vážně, že vy, kdo jste mě následovali se při obnovení všech věcí, až se Syn člověka posadí na trůn své slávy, posadíte také na dvanácti trůnech a budete soudit dvanáct kmenů Izraele.
 29. Každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo manželku nebo děti nebo pozemky pro mé jméno, získá stokrát tolik a zdědí aionion život.
 30. Ale mnozí, kdo jsou první, budou poslední a poslední budou první.