right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 18. kapitola

 1. V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi a řekli, „Kdo je největší v Nebeském království?“
 2. Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil ho doprostřed nich
 3. a řekl „Myslím to vážně, že pokud se neobrátíte a nebudete jako malé děti, určitě nevstoupíte do Nebeského království.
 4. Proto kdokoliv se pokoří jako toto malé dítě, tak ten je největší v Nebeském království.
 5. Kdokoliv přijímá takovéto malé dítě v mém jménu, přijímá mě,
 6. ale kdokoliv je příčinou klopýtnutí* jednoho z těchto maličkých, pro toho by bylo lepší, kdyby mu pověsili kolem krku velký mlýnský kámen a byl by ponořen do mořské hloubky.
 7. „Běda světu kvůli příležitostem ke klopýtnutí! Musí to být tak, že takové příležitost se vyskytnou, ale běda tomu člověku skrze kterého ty příležitosti přicházejí!
 8. Pokud je tvá ruka nebo noha příčinou klopýtnutí, odsekni ji a odhoď od sebe. Je pro tebe lepší, abys vešel do života bez ruky nebo nohy, než abys měl dvě ruce nebo dvě nohy a byl uvržen do aionion ohně.
 9. Pokud je tvé oko příčinou klopýtnutí, vydloubni ho a odhoď od sebe. Je pro tebe lepší vstoupit do života s jedním okem, než mít dvě oči a být uvržen do ohně v údolí Hinóm.
 10. Hleďte, abyste nepohrdli jedním z těchto maličkých, protože vám říkám, že v nebi jejich andělé neustále hledí na tvář mého Otce, který je v nebesích.
 11. Neboť Syn člověka přišel, aby zachránil to, co bylo ztraceno.
 12. Co myslíte? Pokud má nějaký člověk sto ovcí a jedna z nich se zatoulá, copak neopustí těch devadesát devět a nejde do hor, aby hledal tu, co se zatoulala?
 13. Pokud ji najde, jistě vám říkám, že z ní má větší radost než z těch devadesáti devíti, které se nezatoulaly.
 14. Tak není vůle vašeho Otce, který je v nebesích, aby zahynul někdo z těchto maličkých.
 15. Pokud vůči tobě hřeší tvůj bratr, jdi a upozorni ho na jeho chybu mezi čtyřma očima. Pokud ti bude naslouchat, získal jsi svého bratra zpět.
 16. Ale pokud nenaslouchá, vezmi si s sebou ještě jednoho nebo dva, tak aby ústy dvou nebo tří svědků bylo potvrzeno každé slovo.
 17. Pokud jim odmítá naslouchat, řekni to shromáždění. Pokud odmítá slyšet i shromáždění, ať je ti jako pohan nebo výběrčí daní.
 18. Myslím to vážně, že cokoliv svážete na zemi, bude svázáno i v nebesích a cokoliv uvolníte na zemi, bude uvolněno i v nebesích.
 19. A ještě vás ujišťuji, že pokud se dva z vás shodnou na zemi ohledně čehokoliv, o co žádají, stane se jim to od mého Otce, který je v nebesích.
 20. Neboť kde se dva nebo tři shromáždí v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich."
 21. Pak Petr přišel a řekl mu, „Pane, jak často mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Tak sedmkrát?"
 22. Ježíš mu řekl, „Říkám ti ne sedmkrát, ale sedmdesátkrát sedmkrát.
 23. Proto je Nebeské království podobné jistému králi, který chtěl zúčtovat se svými služebníky.
 24. Když začal účtovat, přivedli k němu jednoho, který mu dlužil deset tisíc talentů.**
 25. Ale protože nemohl zaplatit, jeho pán nařídil, aby ho prodali s jeho ženou a dětmi a vším co měl, aby tak zaplatil.
 26. Ten služebník před ním padl na zem, klekl si a řekl, „Pane, měj se mnou trpělivost a všechno ti zaplatím!'
 27. Pán toho služebníka byl pohnut soucitem, propustil ho a dluh mu odpustil.
 28. Ale ten služebník vyšel ven, našel jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu dlužil sto denárů, popadl ho, chytl ho za krk a řekl mu, „Zaplať mi, co mi dlužíš!“
 29. A tak jeho spoluslužebník padl k jeho nohám, prosil ho a řekl, „Měj se mnou trpělivost a já ti to splatím!'
 30. Ale on nechtěl a šel a nechal ho zavřít, dokud by mu nezaplatí, co mu dluží.
 31. Když tedy další služebníci viděli, co udělal, byli opravdu zarmoucení a šli a řekli svému pánu, co se stalo.
 32. Pán si ho pak zavolal a řekl mu, 'Ty zlý služebníku! Prominul jsem ti celý dluh, protože jsi mě prosil.
 33. Neměl ses i ty slitovat nad svým spoluslužebníkem, tak jako jsem já byl milosrdný? vůči tobě?'
 34. Jeho pán byl rozzlobený, vydal ho vyšetřovatelům***, dokud mu nezaplatí všechno, co měl.
 35. Tak učiní i nebeský Otec vám, pokud neodpustíte ze srdce svému bratru."
   
  * Keener říká, že klopýtnutím je myšlen hřích nebo odpadnutí od víry
  ** Dle Keenera jde o velkou nadsázku, šlo by o mzdu za 60-100 milionů dnů, dluh spoluslužebníka je mzda za 100 dnů
  *** basanistais, viz článek o basanos, YLT má „inkvizitorům“, což je zajímavé, že je to z latinského zjišťovat, ale zase to v čj evokuje inkvizici, nicméně by to neměli být ani žalářníci, ani mučitelé