right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 13. kapitola

 1. Toho dne Ježíš vyšel ven z domu a sedl si u moře.
 2. Shromáždily se k němu davy (lidí), takže vstoupil do lodě, posadil se a ty davy stály na břehu.
 3. Mluvil k nim mnohé věci v a podobenstvích a říkal, „Hle, rozsévač šel ven, aby zasel.
 4. Jak sel, některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sežrali je.
 5. Jiná padla na skalnatou zem, kde nebylo moc hlíny a ihned vyklíčila, jelikož zem nebyla hluboká.
 6. Když vyšlo slunce, splálilo je to. Protože neměla kořeny, uschla.
 7. Jiná padla mezi trní. Trní vyrostlo a udusilo je
 8. a jiná padla do dobré půdy a přinesla úrodu, některá stokrát tolik, jiná šedesátkrát, jiná třicetkrát.
 9. Poslouchejte mě, vy, kdo máte uši."
 10. Učedníci přišli a řekli mu, „Proč k nim mluvíš v podobenství?“
 11. On jim odpověděl, „Vám je dáno znát tajemství Nebeského království, ale jim to není dáno.
 12. Neboť ten, kdo má, tomu bude dáno a bude mít hojnost, ale kdo nemá, od toho bude odňato i to, co má.
 13. Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože se dívají, ale nevidí a poslouchají, ale neslyší ani nerozumějí.
 14. Na nich je splněno proroctví Izaiáše, které říká, 'Sluchem budete slyšet a určitě nepochopíte, zrakem budete hledět a určitě neuvidíte:
 15. protože lidská srdce ztučněla, jejich uši sotva slyší a zavírají své oči, jinak by možná by možná mohli očima vidět, ušima slyšet a rozumět ve svých srdcích a obrátili by se a já bych je uzdravil.'
 16. „Ale požehnané jsou vaše oči, protože vidí a vaše uši, protože slyší.
 17. Myslím to vážně, že mnozí proroci a spravedliví muži toužili spatřit věci, které vidíte vy a neviděli je a slyšet věci, které slyšíte vy a neslyšeli je.
 18. „Poslouchejte tedy, co znamená podobenství o rozsévači.
 19. Když někdo slyší slovo o Království a nerozumí mu, ten zlý přichází a vytrhne to, co bylo zaseto do jeho srdce. To je to, co bylo zaseto podél cesty.
 20. To, co bylo zaseto na skalnatou zem, to je ten, kdo slyší slovo a ihned ho s radostí přijímá,
 21. nicméně nemá v sobě kořen, ale vydrží jen chvíli. Když kvůli tomu slovu přijdou těžkosti nebo pronásledování, ihned odpadne.
 22. To, co bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale starosti tohoto věku a klam bohatství udusí to slovo a stane se neplodným.
 23. To, co bylo zaseto do dobré půdy, to je ten, kdo slyší slovo, rozumí mu, kdo zaručeně přinese úrodu, někdo vynese stokrát tolik, jiný šedesátkrát, jiný třicetkrát.
 24. Předložil jim další podobenství a řekl, „Nebeské království je jako muž, který zasel na své pole dobré semeno,
 25. ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel a zasel mezi pšenici koukol, a pak odešel.
 26. Ale když vyrostly klasy a ukázala se zrna, tak se objevil i koukol.
 27. Služebníci pána domu přišli a řekli mu, 'Pane, copak jsi nezasel na své pole dobré semeno? Kde se vzal ten koukol?'
 28. On jim řekl, 'To udělal nepřítel.' Služebníci se ho zeptali, 'Chceš, abychom šli a vytrhali ho?'
 29. Ale on řekl, 'Ne, abyste snad, kdybyste trhali koukol, nevytrhali s ním i pšenici.
 30. Nechte oboje růst až do žně a při žni řeknu žencům, „Nejdříve shromažděte koukol a svažte ho do svazků na spálení, ale pšenici shromažděte do mé stodoly.'"
 31. Předložil jim další podobenství a řekl, „Nebeské království je jako zrnko hořčičného semínka, které člověk vzal a zasel na svém poli,
 32. je rozhodně menší než všechna semínka. Ale když vyroste, je vyšší než byliny a stane se z něho strom, takže ptáci nebeští přilétají a nocují na jeho větvích."
 33. Řekl jim jiné podobenství. „Nebeské království je jako droždí, které žena vzala a dala do tří měřic mouky, a to prokvasilo vše.“
 34. Ježíš říkal davům všechny tyto věci v podobenstvích a bez podobenství jim neříkal nic,
 35. aby se naplnilo vše, co bylo řečeno prorokem, který řekl, „Otevřu svá ústa v podobenstvích, budu vypovídat věci skryté od založení světa."
 36. Pak Ježíš poslal davy pryč a šel do domu. Jeho učedníci k němu přišli a řekli, „Vysvětli nám to podobenství o koukolu v poli."
 37. Odpověděl jim, „Ten, kdo rozsévá dobré semeno je Syn člověka,
 38. pole je svět a dobré semeno jsou děti Království a koukol jsou děti toho zlého.
 39. Nepřítel, který je zasel, je ďábel. Žeň je konec doby a ženci jsou andělé.
 40. Tak jako je koukol sebrán a spálen ohněm, tak to bude i na konci této doby.
 41. Syn člověka pošle své anděly a oni vyberou z jeho Království všechno, co způsobuje hřích a ty, kdo jednají zle
 42. a uvrhnou je do ohnivé vypalovací pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.
 43. Pak budou spravedliví zářit jako slunce v Království svého Otce. Poslouchejte mě, vy, kdo máte uši.
 44. Nebo jinak, Nebeské království je jako poklad, ukrytý na poli, který někdo nalezl a schoval. Má z toho takovou radost, že jde, prodá všechno, co má a koupí to pole.
 45. Nebo jinak, Nebeské království je jako obchodník, který shání kvalitní perly,
 46. a ten objevil jednu perlu velké hodnoty a šel, prodal všechno, co měl a koupil ji.
 47. Nebo jinak, Nebeské království je jako tažná síť, která byla hozena do moře a chytily se do ní ryby všeho druhu,
 48. když byla plná, vytáhli ji na břeh. Sedli si a ty dobré dali do nádob, ale špatné vyhodili.
 49. Tak tomu bude i na konci doby. Andělé vyjdou a odddělí zlé z prostředku spravedlivých
 50. a uvrhnou je do ohnivé vypalovací pece. Tam bude pláč a skřípění zubů."
 51. Ježíš jim řekl, „Rozuměli jste tomu všemu?“ Odpověděli mu, „Ano, Pane.“
 52. Řekl jim, „Proto každý učitel zákona, který se stal učedníkem v Nebeském království, je jako muž, který je majitelem domu a přináší ze své pokladny nové a staré věci."
 53. Stalo se, že když Ježíš skončil tato podobenství, odešel odtamtud.
 54. Přišel do svého vlastního kraje a učil v jejich synagoze a oni byli ohromeni a říkali, „Kde vzal tento muž svou moudrost a (jak to že dělá) tyto mocné činy?
 55. Copak to není syn tesaře? Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda?
 56. Nebydlí tu všechny jeho sestry? Kde ten muž přišel ke všem těmto věcem?"
 57. A (dívali se) na něj podezíravě. Ale Ježíš jim řekl, „Prorok má úctu všude jinde, než ve své vlastní zemi a svém vlastním domě."
 58. Neudělal tam mnoho mocných činů kvůli jejich nevíře.