right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 14. kapitola

 1. V té době tetrarcha Herodes uslyšel zprávy o Ježíši
 2. a řekl svým služebníkům, „To je Jan Křtitel. Vstal z mrtvých. Proto má takovou zázračnou moc.“
 3. Protože Herodes se Jana zmocnil, svázal ho a dal ho do vězení kvůli Herodias, manželce jeho bratra Filipa.
 4. Neboť Jan mu řekl, „Zákon nedovoluje, abys ji měl.“
 5. Chtěl ho dát zabít, ale bál se davů, které ho považovaly za proroka.
 6. Ale když měl Herodes narozeniny, dcera Herodias mezi nimi tančila a potěšila tím Heroda.
 7. Načež jí slíbil s přísahou, že jí dá cokoliv, o co požádá.
 8. Její matka ji navedla a ona řekla, „Dej mi tady na míse hlavu Jana Křtitele."
 9. Král byl zarmoucen, ale kvůli tomu, že to slíbil a slyšeli to lidé, kteří s ním seděli u stolu, nařídil, aby jí vyhověli
 10. a poslal (někoho) a nechali Jana ve vězení popravit.
 11. Jeho hlavu přinesli na míse a dali ji té mladé ženě a ta ji přinesla své matce.
 12. Jeho učedníci přišli a vzali jeho tělo a pohřbili ho, a pak šli a řekli to Ježíšovi.
 13. Pak, když to Ježíš slyšel, odplul odtamtud na lodi, na opuštěné místo, stranou. Když to davy slyšely, následovaly ho pěšky z měst.
 14. Ježíš vyšel ven a uviděl davy (lidí). Bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné.
 15. Když přišel večer, učedníci k němu přišli a řekli, „Tohle místo je opuštěné a je už dost pozdě. Pošli ty lidi pryč, ať jdou do vesnic a nakoupí si jídlo.“
 16. Ale Ježíš jim řekl, „Nemusí chodit pryč. Dejte jim něco k jídlu vy.“
 17. Řekli mu, „Máme jen pět chlebů a dvě ryby.“
 18. Řekl jim, „Přineste mi to.“
 19. Nařídil davům, aby si sedly na trávu a vzal těch pět chlebů a dvě ryby a podíval se k nebi, požehnal to, rozlomil a dal chleby učedníkům a učedníci je dali lidem.
 20. Všichni jedli a byli nasyceni. Sebrali dvanáct košů plných zbytků z těch nalámaných kousků.
 21. Těch, co jedli bylo asi pět tisíc mužů a k tomu ženy a děti.
 22. Ježíš ihned přiměl učedníky, aby nasedli do lodi a jeli předem na druhou stranu, zatímco on rozpustil dav.
 23. Poté, co poslal davy pryč, šel nahoru na kopec, aby se sám modlil. Když přišel večer, byl tam sám.
 24. Ale loď byla uprostřed moře a byla testována* vlnami, protože vítr vál proti ní.
 25. O čtvrté noční hlídce (tj. mezi 3-6 ráno), k nim Ježíš přišel a šel po moři.
 26. Když ho učedníci viděli, jak jde po moři, vyděsili se a říkali, „To je duch,“ a křičeli strachy.
 27. Ale Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, „Hlavu vzhůru! Já jsem! Nebojte se.“
 28. Petr mu odpověděl a řekl, „Pane, jestliže to jsi ty, přikaž mi, ať k tobě přijdu po vodě."
 29. On řekl, „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi a šel po vodě, aby přišel k Ježíši.
 30. Ale když viděl, že je silný vítr, bál se a začal se topit a vykřikl, „Pane, zachraň mě!“
 31. Ježíš ihned natáhl ruku, chytl ho a řekl mu, „Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“
 32. Když vstoupili do lodi, vítr ustal.
 33. Ti, kdo byli v lodi přišli a klaněli se mu a říkali, „Ty jsi opravdu Boží Syn!“
 34. Když přepluli na druhou stranu, přišli do kraje Genezaretu.
 35. Když ho lidé na tom místě poznali, poslali do všech okolních končin a přinesli k němu všechny, kdo byli nemocní
 36. a prosili ho, aby se mohli dotknout aspoň třásní jeho roucha. A všichni, kdo se jich dotkli, byli uzdraveni.
   
  * zde je použité stejné slovo „mučit“ jako u „ohnivého jezera“ (Zjevení 20:10)