right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 12. kapitola

 1. V tu dobu šel jednou Ježíš o sabatu okolo pole obilí. Jeho učedníci měli hlad, tak si trhali klasy a jedli je.
 2. Ale farizeové to viděli a řekli mu: „Podívej, tvoji učedníci dělají něco, co se o sabatu nesmí.“
 3. Ale on jim řekl, „Nečetli jste, co udělal David, když měl on a ti, kdo byli s ním, hlad,
 4. jak vešel do Božího domu a jedl předložené chleby, což je něco, co by neměl dělat ani on, ani ti, kdo byli s ním, jenom kněží?
 5. Ani jste nečetli v zákoně, že o sabatu kněží v chrámě znesvěcují sabat a jsou nevinní?
 6. Ale já vám říkám, že je tu někdo větší než chrám.
 7. Ale kdybyste věděli, co znamená, 'Chci milosrdenství a ne oběť,' tak byste nesoudili nevinné.
 8. Protože Syn člověka je Pánem nad sabatem."
 9. Odešel odtamtud a vešel do jejich synagogy.
 10. A hle, byl tam muž s deformovanou rukou. Zeptali se ho, „Dovoluje zákon vykonat (práci) uzdravení o sabatu?“, aby ho mohli obvinit.
 11. Řekl jim, „Je mezi vámi někdo, kdo má jednu ovci a když mu ta jedna ovce spadne o sabatu do jámy, tak by ji nepopadnul a nevytáhl?
 12. O kolik větší hodnotu má člověk než ovce! Proto je dovoleno dělat o sabatu dobře."
 13. Pak řekl tomu muži, „Natáhni tu ruku.“ Natáhl ji a ta byla zcela obnovená, jako ta druhá.
 14. Ale farizeové šli ven a tam se proti němu spiklenecky domlouvali, jak by ho mohli zničit.
 15. Ježíš věděl, co plánují a odešel odtamtud. Velké davy ho následovaly a on je všechny uzdravil
 16. a nařizoval jim, aby to o něm nešířili,
 17. aby se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše, který řekl:
 18. „Hle, můj služebník, kterého jsem vyvolil, můj milovaný, ve kterém má moje duše zalíbení: Dám na něho svého Ducha. Bude hlásat spravedlnost národům.
 19. Nebude se přít ani křičet, ani nikdo neuslyší jeho hlas na ulicích.
 20. Nezlomí nalomený rákos. Neuhasí doutnající knot, dokud nepřivede spravedlnost k vítězství.
 21. V jeho jménu budou doufat národy."
 22. Potom k němu přivedli jednoho (člověka) posedlého démonem, slepým a němým a on ho uzdravil, takže ten slepý a němý muž mluvil a viděl.
 23. A davy byly udiveny a říkaly, „Mohl by tohle být ten syn Davidův?“
 24. Ale když to farizeové slyšeli, řekli, „Tenhle muž nevyhání démony jinak než skrze Belzebuba, prince démonů."
 25. Ježíš znal jejich myšlení a řekl jim, „Každé království rozdělené proti sobě bude zničeno a každé město nebo domácnost rozdělené proti sobě se rozpadnou.
 26. Pokud Satan vyhání ven Satana, je rozdělený sám proti sobě. Jak pak může jeho království obstát?
 27. Pokud já vyháním démony skrze Belzebuba, skrze koho je vyhánějí vaše děti? Proto oni budou vaši soudci.
 28. Ale pokud vyháním démony Božím Duchem, pak na vás přišlo Boží království.
 29. Nebo jak může někdo vstoupit do domu silného muže a uloupit mu zboží, pokud nejdříve toho silného muže nesváže? Pak vyloupí jeho dům.
 30. Kdo není se mnou, je proti mně a ten, kdo se mnou neshromažďuje, rozhazuje.
 31. Proto vám říkám, že každý hřích a rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu nebude lidem odpuštěno.
 32. Kdokoliv řekne slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno, ale kdokoliv bude mluvit proti Duchu Svatému, nebude mu odpuštěno ani v tomto věku, ani v tom následujícím.
 33. Vypěstujte dobrý strom a jeho ovoce bude dobré nebo vypěstujte špatný strom a jeho ovoce bude špatné, protože strom se pozná po svém ovoci.
 34. Vy potomci zmijí, jak byste mohli vy, kteří jste zlí, říkat dobré věci? Protože z hojnosti srdce mluví ústa.
 35. Dobrý člověk ze svého dobrého pokladu přináší dobré věci a zlý člověk ze svého zlého pokladu přináší zlé věci.
 36. Říkám vám, že lidé budou o soudném dni skládat účty z každého prázdného slova, které řeknou.
 37. Protože ze svých slov budeš ospravedlněn a ze svých slov budeš odsouzen."
 38. Pak jistí učitelé zákona a farizeové řekli, „Učiteli, chceme od tebe vidět znamení."
 39. Ale on jim odpověděl, „Zlá a cizoložící generace hledá znamení, ale žádné znamení jim nebude dáno, kromě znamení proroka Jonáše.
 40. Neboť jako byl Jonáš tři dny a tři noci v břiše velryby, tak bude i Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země.*
 41. Muži z Ninive povstanou na soudu s touto generací a odsoudí ji, protože učinili pokání při kázání Jonáše a hle, tady je někdo větší než Jonáš.
 42. Královna z jihu povstane na soudu s touto generací a odsoudí ji, protože přišla od končin země, aby slyšela moudrost Šalamouna a hle, tady je někdo větší než Šalamoun.
 43. Když ale nečistý duch vyjde z člověka, prochází místa bez vody, hledá pokoj, ale nenalézá ho.
 44. Pak řekne, „Vrátím se do svého domu, ze kterého jsem vyšel,' a když se vrátí, najde ho prázdný, vymetený a daný do pořádku.
 45. Pak jde a vezme s sebou sedm jiných duchů, horších než je sám a vstoupí dovnitř a sídlí tam. Stav toho člověka je pak horší než dříve. Tak tomu bude i s touto zlou generací."
 46. Ještě když mluvil k davům, hle, jeho matka a jeho bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit.
 47. Někdo mu řekl, „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit."
 48. Ale on tomu, kdo mu to říkal, odpověděl, „Kdo je má matka? Kdo jsou mí bratři?“
 49. Ukázal rukou na své učedníky a řekl, „Hle, má matka a moji bratři!“
 50. Protože kdokoliv činí vůli mého Otce, který je v nebesích, je můj bratr, má sestra a matka."
   
  * Pokud vám matematicky nesedí ty tři noci od pátku, tak jsem kdysi četla knížku od D. Hunta, kde vysvětloval, že ten pátek byl svátek a svátek je také „sabat“. Takže Ježíš podle něj nezemřel před sobotou, ale před sabatem, před tím pátečním svátkem. Tvrdí tedy, že Ježíš zemřel doopravdy ve čtvrtek, což má logiku, jinak nám chybí jedna noc. Kvůli téhle myšlence se také raději držím překladu sabat a nepíšu nikdo sobota.