right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 11. kapitola

 1. Stalo se, že když Ježíš dal svým dvanácti učedníkům všechny pokyny, odešel odtamtud, aby učil a kázal v jejich městech.
 2. Pak když Jan ve vězení slyšel o Kristově práci, poslal k němu své dva učedníky
 3. a řekl mu, „Jsi ten, který přichází nebo máme čekat někoho jiného?"
 4. Ježíš jim odpověděl, „Jděte a řekněte Janovi, co jste slyšeli a viděli:
 5. slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se káže dobrá zpráva.
 6. Požehnaný je ten, kdo se nade mnou neuráží."
 7. když Janovi učedníci odešli, začal o něm Ježíš mluvit k davům, „Na co jste se šli podívat do pustiny? Na rákos, který se chvěje ve větru?
 8. Tak na co jste se šli podívat? Na muže v pěkných šatech? Hle, ti, kdo nosí pěkné oblečení, jsou v palácích,
 9. Tak proč jste šli ven? Podívat se na proroka? Ano, říkám vám a na mnohem více než na proroka.
 10. Protože to je ten, o kterém je psáno, 'Hle, posílám před tebou svého posla, který ti připraví cestu.'
 11. Myslím to vážně, že mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nebyl nikdo větší než Jan Křtitel, ale i ten, kdo je nejmenší v Nebeském království, je větší než on.
 12. Ode dnů Jana Křtitele až doposud trpí Nebeské království násilí a násilníci ho berou mocí.*
 13. Neboť všichni proroci a zákon prorokovali do Jana.
 14. Pokud jste ochotni to tak brát, tak on je Eliáš, který měl přijít.
 15. Poslouchejte mě, vy, kdo máte uši.
 16. Ale ke komu připodobním tuto generaci? Jsou jako děti, které sedí na náměstí a volají na své kamarády
 17. a říkají, 'Hráli jsme vám svatební písně a vy jste netancovali. Hráli jsme vám pohřební písně a vy jste nebyli smutní.'
 18. Protože Jan přišel a nejedl a nepil a oni říkali, 'Je posedlý.'
 19. Syn člověka přišel, jí a pije a oni říkají, 'Hele, žrout a ožrala, kamarád výběrčích daní a hříšníků!' Ale moudrost se ukáže jako správná podle svých skutků."
 20. Pak začal vyčítat městům, ve kterých učinil nejvíce svých mocných činů, že nečinila pokání.
 21. „Běda ti, Chorazin! Běda ti, Betsaido! Protože kdyby se takové mocné skutky, jaké se děly u vás, staly v Týru a Sidónu, už dávno by seděli v žíněném pytli, sypali si popel na hlavu a činili pokání.
 22. Ale říkám vám, že Týr a Sidón z toho vyjdou o dni soudu lépe než vy.
 23. Ty, Kafaurnaum, které jsi vyvýšeno do nebes, ty půjdeš dolů do šeolu. Protože kdyby se takové mocné skutky, jaké se děly v tobě, staly v Sodomě, stála by tu ještě dneska.
 24. Ale říkám vám, že kraj sodomský z toho vyjde o dni soudu lépe než vy.“
 25. Tehdy Ježíš řekl, „Děkuji ti, Otče, Pane nebes a země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a chápajícími a zjevil jsi je dětem.
 26. Ano, Otče, tak jsi to uznal za vhodné.
 27. Můj Otec mi svěřil všechny věci. Nikdo nezná Syna, jen Otec a také nikdo nezná Otce, jen Syn a ti, kterým jej Syn touží zjevit.
 28. Pojďte ke mně všichni, kteří dřete a nesete těžká břemena a já vám dát odpočinek.
 29. Vezměte si na sebe mé jho a učte se ode mne, protože jsem mírný a pokorný v srdci a naleznete odpočinek pro své duše.
 30. Protože mé jho je snadné a mé břemeno je lehké."
   
  * volnější překlady říkají:
  ...Nebeské království mocně postupuje a násilní lidé na něj útočí (NLT)
  ..násilní lidé se snaží převzít Nebeské království mocí (CEV)
  ...Nebeské království trpí násilné útoky a násilní lidé se ho snaží zmocnit (GNT)