right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 10. kapitola

 1. Zavolal si k sobě svých dvanáct učedníků a dal jim autoritu nad nečistými duchy, aby je vyháněli a aby uzdravovali každou nemoc a každou slabost.
 2. A jména dvanácti apoštolů jsou tato: (1) První Šimon, kterému se říká Petr, (2) Ondřej, jeho bratr, (3) Jakub, syn Zebedeův, (4) Jan, jeho bratr
 3. (5) Filip, (6) Bartoloměj, (7) Tomáš, (8) Matouš, výběrčí daní, (9) Jakub, syn Alfeův, (10) Tadeáš,
 4. (11) Šimon Kananejský a (12) Jidáš Iškariotský, který ho i zradil.
 5. Ježíš vyslal těchto dvanáct, nařídil jim a řekl: „Nechoďte mezi pohany a nevstupujte do žádných samařských měst.
 6. Raději jděte ke ztraceným ovcím domu Izraele.
 7. Když budete kázat, říkejte: 'Přiblížilo se Nebeské království!'
 8. Uzdravujte nemocné, křiste mrtvé, očišťujte malomocné a vyhánějte démony. Zadarmo jste dostali, tak zadarmo dávejte.
 9. Neberte si žádné zlato, ani stříbro, ani měď do svých opasků na peníze.
 10. Neberte si na cestu tašku, ani dva pláště, ani boty, ani hůl: neboť dělník si zaslouží své jídlo.
 11. Do jakéhokoliv města nebo vesnice vstoupíte, zjistěte, kdo je tam hoden a zůstaňte tam, dokud nepůjdete dál.
 12. Když vstoupíte do domácnosti, pozdravte je.
 13. Pokud je ta domácnost toho hodná, ať na ní spočine vaše požehnání pokoje, ale pokud není hodná, ať se vaše požehnání pokoje vrátí k vám.
 14. Kdokoliv by vás nepřijal nebo neposlouchal vaše slova, tak když půjdete z toho domu nebo z toho města, setřeste prach ze svých nohou.
 15. Myslím to vážně, že den soudu bude snesitelnější pro Sodomu a Gomoru než pro to město.
 16. "Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Buďte tedy moudří jako hadi a neškodní jako holubice.
 17. Ale dejte si pozor na lidi: protože vás budou vodit k soudům a budou vás bičovat ve svých synagogách.
 18. Ano, a budou vás kvůli mně vodit před vládce a krále na svědectví jim a národům.
 19. Ale když vás vydají, nebuďte úzkostliví jak a co máte říkat, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte říct.
 20. Protože to nejste vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, který mluví ve vás.
 21. "Bratr vydá bratra na smrt a otec své dítě. Děti povstanou proti svým rodičům a způsobí, že budou usmrceni.
 22. Všichni vás budou nenávidět pro mé jméno, ale ten, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn.
 23. Ale když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného, protože to jasně říkám, že neprojdete všechna izraelská města, než přijde Syn člověka.
 24. "Učedník není nad učitele, ani služebník nad svého pána.
 25. Stačí, aby učedník byl jako jeho učitel a služebník jako jeho pán. Pokud pána domu nazvali Belzebubem, o co víc ty, kdo jsou v jeho domácnosti!
 26. Proto se jich nebojte, protože není nic skrytého, co by nebylo zjeveno a nic schovaného, co by nebylo poznáno.
 27. To, co vám povídám v temnotě, říkejte ve světle a co slyšíte šeptat do ucha, křičte ze střech.
 28. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale nejsou schopni zabít vaši duši. Raději se bojte toho, kdo je schopen zničit jak duši, tak tělo v údolí Hinóm.*
 29. "Neprodávají se dva vrabci za pár drobných? Ani jeden nepadne na zem mimo vůli vašeho Otce,
 30. ale všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočítané.
 31. A tak se nebojte. Máte větší hodnotu, než mnoho vrabců.
 32. A tak každý, kdo mě vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem, který je v nebesích.
 33. Ale kdokoliv mě zapře před lidmi, i toho já zapřu před svým Otcem, který je v nebesích.
 34. "Nemyslete si, že jsem přišel poslat na zem pokoj. Nepřišel jsem poslat pokoj, ale meč.
 35. Neboť jsem přišel postavit muže do rozporu s jeho otcem, a dceru proti její matce, a snachu proti tchyni.
 36. Nepřítelem člověka budou členové jeho vlastní domácnosti.
 37. Ten, kdo miluje otce nebo matku více než mě, mě není hoden a ten, kdo miluje syna nebo dceru více než mě, mě není hoden.
 38. Ten, kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, mě není hoden.
 39. Kdo hledá svůj život (duši), ztratí ho a ten, kdo kvůli mně ztratí život, ho najde.
 40. Kdo přijme vás, přijme mě a ten, kdo mě přijme, přijme toho, kdo mě poslal.
 41. Kdo přijme proroka ve jménu proroka, obdrží odměnu proroka; a kdo přijme spravedlivého ve jménu spravedlivého, dostane odměnu spravedlivého.
 42. Každý, kdo dá jednomu z těchto maličkých jen šálek studené vody k pití, protože je učedník, říkám vám jasně, že v žádném případě neztratí svou odměnu.“
   
  * Nenechte se umlčet výhrůžkami těch, kdo vás šikanují. Není nic, co by mohli udělat vaší duši, vašemu pravému já. Svůj strach si nechte pro Boha, který má ve svých rukou váš celý život – tělo i duši. (The Message)