right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 9. kapitola

 1. Nastoupil do lodi, přeplul na druhou stranu a vešel do svého města.
 2. Hle, přinesli k němu muže, který byl ochrnutý a ležel na lůžku. Ježíš viděl jejich víru a řekl tomu ochrnutému: „Synu, buď dobré mysli! Tvé hříchy jsou ti odpuštěny."
 3. Hle, někteří učitelé zákona si řekli, „Tento muž se rouhá."
 4. Ježíš znal jejich myšlenky a řekl, „Proč přemýšlíte ve svých srdcích zle?
 5. Co je jednoduššího, říct, 'Tvé hříchy jsou odpuštěny;' nebo říct, 'Vstaň a choď?'
 6. Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi autoritu odpouštět hříchy..." (pak řekl tomu ochrnutému), "Vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů."
 7. On vstal a odešel domů.
 8. Ale když to viděly zástupy, divily se a slavily Boha, který dal lidem takovou autoritu.
 9. Když odtamtud Ježíš odcházel, viděl muže jménem Matouš, který seděl v úřadu výběrčího daní. Řekl mu: „Následuj mě.“ On vstal a následoval ho.
 10. Stalo se, že když se posadil v domě, mnoho výběrčích daní a hříšníků přišlo a sedělo s Ježíšem a jeho učedníky.
 11. Když to farizeové viděli, řekli jeho učedníkům, „Proč jí váš učitel s výběrčími daní a hříšníky?"
 12. Když to Ježíš uslyšel, řekl jim, „Zdraví nepotřebují lékaře, ale nemocní ano.
 13. Ale jděte a učte se, co znamená tohle: 'Chci milosrdenství a ne oběť,' protože jsem nepřišel volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky."
 14. Pak k němu přišli Janovi učedníci a řekli mu, „Proč se my a farizeové často postíme, ale tvoji učedníci se nepostí?"
 15. Ježíš jim řekl, „Mohou přátelé ženicha mít zármutek, dokud je ženich s nimi? Ale přijdou dny, kdy od nich bude ženich odjat a pak se budou postit.
 16. Nikdo nedává kus nesražené látky na staré šaty, protože by se z nich záplata odtrhla a vznikla by ještě větší díra.
 17. Ani lidé nedávají nové víno do starých měchů, neboť by se ty měchy roztrhly, víno by se rozlilo a měchy zničily. Ne, dávají nové víno do nových měchů a obojí je zachováno."
 18. Zatímco jim říkal tyto věci, hle, přišel k němu představený synagogy, klaněl se mu a řekl, „Moje dcera právě zemřela, ale pojď, vlož na ni svou ruku a bude žít."
 19. Ježíš vstal a následoval ho a stejně tak jeho učedníci.
 20. Hle, žena, která už dvanáct let krvácela přišla zezadu k němu a dotkla se lemu jeho šatů,
 21. protože si řekla, „Jestli se dotknu jeho šatů, budu uzdravená."
 22. Ale Ježíš se otočil, uviděl ji a řekl, „Dcero, buď dobré mysli! Tvoje víra tě uzdravila.“ A ta žena byl v tu hodinu uzdravena.
 23. Když Ježíš přišel do domu toho představeného synagogy a viděl flétnisty a hlučící dav,
 24. řekl jim, "Udělejte mi místo, protože ta dívka nezemřela, ale spí." Vysmáli se mu.
 25. Ale když byl dav rozpuštěn, vešel, vzal ji za ruku a ta dívka vstala.
 26. Zpráva o tom se rozšířila po celém tom kraji.
 27. Když odtamtud Ježíš odcházel, následovali ho dva slepí muži, křičeli a říkali, "Smiluj se nad námi, synu Davidův!"
 28. Když vstoupil do domu, ti slepci přišli k němu. Ježíš jim řekl, „Věříte, že jsem schopný to udělat?“ Oni mu řekli, „Ano, Pane.“
 29. Pak se dotkl jejich očí a řekl: „Ať se vám stane podle vaší víry."
 30. Jejich oči se otevřely. Ježíš jim přísně nařídil a řekl, „Hle, ať o tom nikomu neřeknete.“
 31. Ale oni šli a rozšířili jeho pověst po celém tom kraji.“
 32. Když vyšli ven, hle, přivedli k němu němého muže, který byl posedlý démonem.
 33. Když byl ten démon vyhnán, němý muž promluvil. Davy se divily a řekly: „Nic takového jsme v Izraeli ještě nikdy neviděli!“
 34. Ale farizeové řekli, „Skrze prince démonů vyhání démony."
 35. Ježíš procházel všechna města a vesnice, učil v jejich synagogách a kázal Dobrou zprávu království, uzdravoval každou nemoc a slabost mezi lidmi.
 36. Ale když viděl zástupy, byl pohnut soucitem, protože byli umdlení a rozptýlení jako ovce bez pastýře.
 37. Pak řekl svým učedníkům, „Žeň je zajisté velká, ale dělníků je málo.
 38. Modlete se tedy, aby Pán žně poslal dělníky na svou žeň."