right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 8. kapitola

 1. Když sešel dolů s hory, velké zástupy ho následovaly.
 2. Hle, přišel k němu malomocný, uctíval ho a řekl: „Pane, jestli chceš, můžeš mě očistit."
 3. Ježíš natáhl svou ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci. Buď čistý." Ihned byl očištěn od svého malomocenství.
 4. Ježíš mu řekl, "Hleď, ať to nikomu neřekneš, ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který nařídil Mojžíš, jim na svědectví."
 5. Když přišel do Kafaurnaum, přišel k němu setník, požádal ho
 6. a řekl: "Pane, můj služebník leží doma ochrnutý a hrozně trpí."
 7. Ježíš mu řekl, "Půjdu a uzdravím ho."
 8. Setník odpověděl, "Pane, nejsem hodný toho, abys vešel pod mou střechu. Jen řekni slovo a můj služebník bude uzdraven.
 9. Neboť i já jsem muž pod autoritou a mám pod sebou vojáky. Když jednomu řeknu 'Jdi,' tak jde a jinému řeknu, 'Přijď,' tak přijde a svému služebníkovi řeknu, 'Udělej tohle,' a on to udělá."
 10. Když to Ježíš slyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali, "Myslím to vážně, že tak velkou víru jsem nenalezl ani v Izraeli.
 11. Říkám vám, že mnozí přijdou od východu a od západu a posadí se s Abrahamem, Izákem a Jákobem v Nebeském království,
 12. ale děti království budou vyhozeny ven do vnější temnoty. Tam bude pláč a skřípění zubů."
 13. Ježíš řekl setníkovi, "Jdi svou cestou. Stane se ti podle tvé víry." Jeho služebník byl v tu hodinu uzdraven.
 14. Když Ježíš přišel do Petrova domu, viděl, že jeho tchýně leží nemocná s horečkou.
 15. Dotkl se její ruky a horečka ji opustila. Vstala a posluhovala jim.
 16. Když přišel večer, přivedli k němu mnoho lidí posedlých démony. Vyhnal duchy slovem a uzdravil všechny, kdo byli nemocní,
 17. aby se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše, který řekl: „On vzal naše slabosti a nesl naše nemoci."
 18. A když Ježíš uviděl velké zástupy okolo sebe, nařídil, aby přepluli na druhou stranu.
 19. Jeden učitel zákona přišel a řekl mu, "Učiteli, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš."
 20. Ježíš mu řekl, "Lišky mají doupata a nebeští ptáci mají hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by složil hlavu."
 21. Jiný z jeho učedníků mu řekl, "Pane, dovol mi, ať nejprve jdu a pohřbím svého otce."
 22. Ale Ježíš mu řekl, "Následuj mě a nech mrtvé, ať pohřbívají své mrtvé.“
 23. Když vstoupil do lodi, jeho učedníci ho následovali.
 24. Hle, na moři se strhla prudká bouřka, až vlny zakrývaly loď, ale on spal.
 25. Přišli k němu, probudili ho a řekli, "Zachraň nás, Pane! Umíráme!“
 26. Řekl jim, "Proč se bojíte, vy malověrní?" Pak vstal, napomenul vítr i moře a všechno se uklidnilo.
 27. Muži se divili a řekli, "Co je tohle za člověka, že i vítr a moře ho poslouchají?"
 28. Když připlul na druhou stranu do krajiny Gergesen, potkali ho tam dva muži posedlí démony, vyšli z hrobů, byli velmi nebezpeční, takže tudy nikdo nemohl projít.
 29. Hle, vykřikli a řekli, "Co je ti po nás, Ježíši, Boží Synu? Přišel jsi nás sem vyslýchat před určeným časem?"
 30. Bylo tam stádo mnoha vepřů, kteří se tam opodál krmili.
 31. Démoni ho žádali a řekli, "Jestli nás chceš vyhnat, dovol nám vstoupit do toho stáda vepřů."
 32. Řekl jim, "Jděte!" Vyšli ven a vstoupili do toho stáda vepřů a hle, celé to stádo vepřů seběhlo z útesu do moře a zemřelo ve vodě.
 33. Ti, kteří je krmili, utekli a šli do města a všechno tam řekli, včetně toho, co se stalo těm posedlými démony.
 34. Hle, celé město vyšlo, aby se setkali s Ježíšem. Když ho uviděli, prosili ho, aby odešel od jejich hranic.