right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 6. kapitola

 1. "Dávejte si pozor, abyste nedávali dary na charitu před lidmi, aby vás viděli, jinak byste neměli odměnu od svého Otce, který je v nebesích.
 2. Proto, když dáváte chudým, nevytrubujte to před sebou jako to dělají pokrytci v jejich synagogách a na ulicích, aby je lidé chválili. Říkám vám jistě, že už dostali svou odměnu.
 3. Ale když dáváš chudým, tak ať tvá levá ruka neví, co dělá pravá ruka,
 4. tak aby tvé skutky milosrdenství zůstaly utajené, aby tvůj nebeský Otec, který vidí to, co je utajené, ti zjevně odplatil.
 5. Když se modlíš, nebuď jako pokrytci, kteří rádi stojí a modlí se v synagogách a na nárožích, aby je lidé viděli. Říkám vám jistě, že už dostali svou odměnu.
 6. Ale ty, když se modlíš, vejdi do vnitřní místnosti, zavři své dveře a modli se k Otci, který je skrytý* a tvůj Otec, který vidí, co je utajené, ti zjevně odplatí.
 7. Když se modlíš, neomýlej naprázdno to samé, jako to dělají pohané, protože ti si myslí že budou vyslyšeni, protože toho řekli hodně.
 8. Nebuď jako oni, protože tvůj Otec ví, jaké věci potřebuješ, dřív než ho požádáš.
   
 9. Modlete se takto: 'Náš Otče v nebesích, ať je tvé svaté jméno ctěno.
 10. Ať přijde tvé království. Ať se tvá vůle stane, jako je v nebi i na zemi.
 11. Dej nám dnes náš denní chléb.
 12. Odpusť nám naše dluhy jako i my odpouštíme našim dlužníkům.
 13. Neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho zlého. Neboť tvé je Království, moc a sláva navěky. Amen.'
   
 14. Protože jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i váš nebeský Otec odpustí vám.
 15. Ale jestliže neodpustíte lidem jejich přestoupení, ani váš nebeský Otec vám neodpustí vaše přestoupení.
 16. Kromě toho, když se postíte, nebuďte jako pokrytci s protaženým obličejem. Protože oni zanedbávají svůj vzhled, aby lidé viděli, že se postí. Říkám vám jistě, že už dostali svou odměnu.
 17. Ale ty, když se postíš, učeš si vlasy a umyj si obličej,**
 18. tak aby lidé neviděli, že se postíš, ale tvůj Otec, který je skrytý a tvůj Otec, který vidí, co je skryté, ti odplatí.
 19. Neshromažďuj si poklady na zemi, kde je ničí moli a rez a kde se vloupávají a kradou zloději,
 20. ale ukládej si poklady v nebi, kde je neničí ani mol, ani rez a kde se zloději nevloupávají a nekradou,
 21. protože kde je tvůj poklad, bude i tvé srdce.
 22. Lampou tvého těla je oko. Pokud je tedy tvé oko zdravé, celé tvé tělo bude plné světla.
 23. Ale pokud je tvé oko zlé, celé tvé tělo bude plné temnoty. Pokud je tedy světlo, které je v tobě temné, jak velká bude tvá temnota!
 24. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, protože jednoho bude nenávidět a druhého milovat nebo jinak jednomu bude oddaný a druhým bude opovrhovat. Nemůžete sloužit obojímu, Bohu i mamonu.
 25. Proto vám říkám, nebuďte úzkostliví o svůj život, co budete jíst nebo co budete pít ani o své tělo, co si budete oblékat. Není život víc než jídlo a tělo víc než oblečení?
 26. Podívejte se na nebeské ptáky, že nesejí, ani nežnou, ani neshromažďují do stodol. Váš nebeský Otec je krmí. Nemáte mnohem větší hodnotu než oni?
 27. Kdo z vás může tím, že si dělá starosti, přidat jediný okamžik k délce vašeho života?
 28. Proč si děláte starosti o oblečení? Vezměte v úvahu, jak rostou polní sasanky. Nedřou a nedělají si oblečení,
 29. ale říkám vám, že ani Šalamoun s celou svou nádherou nebyl oblečený jako jedna z nich.
 30. Ale jestli Bůh takto obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, vy malověrní?
 31. Proto si nedělejte starosti a neříkejte, 'Co budeme jíst?', 'Co budeme pít?' nebo, 'Co si budeme oblékat?'
 32. Po všech těchto věcech touží pohané, ale váš nebeský Otec ví, že že všechny tyto věci potřebujete.
 33. Ale hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechny tyto věci vám budou také dány.
 34. Proto si nedělejte obavy o zítřek, protože zítřek bude mít své vlastní obavy. Každý den má dost svých problémů.
   
  * skrytý a utajený je stejné řecké slovo, výraz utajený se mi líbil víc, ale k Otci už to nepasuje
  ** v originále je pomaž si hlavu, ale několik moderních AJ Biblí má tuto variantu, tak jsem si to dovolila taky