right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 5. kapitola

 1. Uviděl zástupy a vystoupil na horu. Když si sedl, přišli k němu jeho učedníci.
 2. Začal mluvit, učil je a říkal:
   
 3. Požehnaní jsou chudí v duchu, protože jejich je Nebeské království.
 4. Požehnaní jsou ti, kteří se rmoutí, protože budou utěšeni.
 5. Požehnaní jsou pokorní, protože zdědí zemi.
 6. Požehnaní jsou ti, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, protože budou nasyceni.
 7. Požehnaní jsou milosrdní, protože se jim dostane milosrdenství.
 8. Požehnaní jsou čistého srdce, protože uvidí Boha.
 9. Požehnaní jsou ti, kteří milují pokoj, protože budou nazváni Božími dětmi.
 10. Požehnaní jsou ti, kteří jsou pronásledováni pro spravedlnost, protože jejich je Nebeské království.
 11. Požehnaní jste, když vás lidé urážejí, pronásledují a falešně vás obviňují z různých zlých věcí kvůli mně.
   
 12. Radujte se a buďte náramně rádi, protože v nebi máte velkou odměnu. Neboť tak pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.
 13. Vy jste sůl země, ale pokud sůl ztratí svou chuť, čím bude osolena? Nehodí se pak k ničemu, ale je na vyhození, aby ji lidé rozšlapali.
 14. Vy jste světlo světa. Město na kopci nejde schovat.
 15. Ani nerozsvítíte lampu a nedáváte ji pod odměrný košík, ale na stojan a svítí všem, kteří jsou v domě.
 16. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a slavili Otce, který je v nebesích.
 17. Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.
 18. Myslím to vážně, že dokud nepominou nebe a země, tak ze zákona nepomine ani to nejmenší písmeno, ani ta nejmenší čárka, než bude dosaženo všech věcí.
 19. Kdokoliv by tedy porušil jedno z těchto nejmenších přikázání a učil ostatní, aby tak dělali, bude nazván nejmenším v Nebeském království, ale kdokoliv je bude dělat a učit bude nazván velkým v Nebeském království.
 20. Neboť vám říkám, že pokud vaše spravedlnost nebude převyšovat tu učitelů Zákona a farizeů, určitě nevejdete do Nebeského království.
 21. Slyšeli jste, že vašim předkům bylo řečeno, „Nezavraždíš". Kdokoliv by zavraždil, propadne soudu.
 22. Já vám říkám, že když se někdo hněvá na svého bratra bez příčiny, je to odporné až na soud a když někdo řekne svému bratru 'Budižkničemu!' je to odporné až na soud Sanhedrinu a když mu někdo řekne, „Ty odpadlíku,“ je to odporné až na soud ohně v údolí Hinóm.
 23. Pokud tedy obětuješ dar na oltář a vzpomeneš si tam, že tvůj bratr má něco proti tobě,
 24. nech tam svůj dar před oltářem a odejdi. Nejdřív jdi a smiř se se svým bratrem a pak přijď a obětuj svůj dar.
 25. Smiř se rychle se svým protivníkem, ještě když jste na cestě nebo tě tvůj žalobce vydá soudci a soudce tě vydá strážnému a budeš uvržen do vězení.
 26. Říkám ti jasně, že se odtamtud nedostaneš, dokud nezaplatíš do poslední mince.
 27. Slyšeli jste, že bylo řečeno, 'Nebudeš nevěrný v manželství,'
 28. ale já vám říkám, že každý, kdo zírá na ženu chtivě, už s ní byl nevěrný ve svém srdci.
 29. Pokud tě tvé pravé oko svádí k hříchu, vyloupni ho a odhoď ho pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden kousek tvého těla, než aby celé tvoje tělo bylo hozeno do údolí Hinóm.
 30. Pokud tě tvá pravá ruka svádí k hříchu, odsekni ji a odhoď ji pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden kousek tvého těla, než aby celé tvoje tělo bylo hozeno do údolí Hinóm.
 31. Také bylo řečeno, 'Kdokoliv propouští svou ženu, ať jí dá certifikát o rozvodu.'
 32. Ale já vám říkám, že kdokoliv posílá pryč svou ženu, kromě důvodu sexuální nemorálnosti, dělá z ní cizoložnici. A kdokoliv se ožení s tou, která byla poslána pryč, dopouští se cizoložství.
 33. Také jste slyšeli, že lidem v dávných časech bylo řečeno, 'Nebudeš dělat falešné sliby, ale splníš své sliby Pánu,'
 34. ale já vám říkám, abyste vůbec nepřísahali: ani při nebi, neboť je to Boží trůn,
 35. ani při zemi, neboť je to opěrka jeho nohou, ani při Jeruzalému, neboť je to město velkého Krále.
 36. Nepřísahejte ani při své hlavě, protože nemůžete udělat jeden vlas bílý nebo černý.
 37. Ale ať vaše 'ano' znamená 'ano' a vaše 'ne' znamená 'ne.' Cokoliv je nadto je od toho zlého.
 38. Slyšeli jste, že bylo řečeno, 'Oko za oko a zub za zub.'
 39. Ale já vám říkám, nestav se proti tomu, kdo je zlý, ale když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou.
 40. Pokud se s tebou někdo soudí, aby ti vzal tuniku, nech mu i plášť.
 41. Když tě někdo nutí, abys s ním šel jednu míli, jdi s ním dvě.
 42. Dávej tomu, kdo tě žádá a neodvracej se od toho, kdo si od tebe chce půjčit.
 43. Slyšeli jste, že bylo řečeno, 'Budeš milovat svého bližního, ale nenávidět svého nepřítele.'
 44. Ale já vám říkám, milujte své nepřátelé, žehnejte těm, kteří vás proklínají, dělejte dobro těm, kteří vás nenávidí a modlete se za ty, kteří s vámi špatně nakládají a pronásledují vás,
 45. abyste mohli být dětmi vašeho Otce, který je v nebesích. Neboť on nechává své slunce svítit na zlé i dobré a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé.
 46. Neboť jestli milujete jen ty, kdo milují vás, jakou máte odměnu? Nedělají to i výběrčí daní?
 47. Pokud zdravíte jen své přátele, co děláte navíc oproti ostatním? Nedělají to i pohané?
 48. Proto buďte dokonalí jako i váš Otec v nebesích je dokonalý.