right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 4. kapitola

 1. Pak byl Ježíš veden Duchem do pustiny, aby byl pokoušen ďáblem.
 2. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, měl pak hlad.
 3. Pokušitel přišel a řekl mu, „Jestli jsi Boží Syn, přikaž těmto kamenům, aby se z nich staly chleby."
 4. Ale on odpověděl, „Je napsáno, 'Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.'"
 5. Pak ho ďábel vzal do svatého města. Postavil ho na okraj střechy chrámu
 6. a řekl mu, „Jestli jsi Boží Syn, skoč dolů, protože je napsáno, 'Svým andělům přikázal, aby tě chránili.' a 'Na svých rukou tě ponesou, abys nenarazil nohou na kámen.'"
 7. Ježíš mu řekl, „Opět je psáno, 'Nebudeš zkoušet Pána, svého Boha.'"
 8. Ďábel ho pak vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu.
 9. Řekl mu, „Dám ti všechny tyto věci, pokud padneš na zem a budeš mě uctívat."
 10. Pak mu Ježíš řekl, „Jdi ode mne, Satane! Neboť je psáno, 'Budeš uctívat Pána, svého Boha a jen jemu budeš sloužit.'"
 11. Pak ho ďábel opustil a hle, přišli andělé a sloužili mu.
 12. Pak když Ježíš uslyšel, že Jana uvěznili, stáhl se do Galileje.
 13. Opustil Nazaret a šel a bydlel v Kafaurnaum, které je u moře, v kraji Zebulon a Naftali,
 14. aby se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše, který řekl:
 15. „Země Zebulon a země Naftali, u moře za Jordánem, Galilea pohanů,
 16. lid, který seděl v temnotě, uviděl velké světlo a těm, kteří seděli v kraji a stínu smrti, těm vysvitlo světlo."
 17. Od toho času začal Ježíš kázat a říkal, „Čiňte pokání! Neboť Nebeské království je blízko."
 18. Šel kolem Galilejského moře a uviděl dva bratry, Šimona, kterému se říká Petr a Ondřeje, jeho bratra, jak háží síť do moře, byli totiž rybáři.
 19. Řekl jim, „Následujte mě a udělám z vás rybáře lidí.“
 20. Ihned opustili své sítě a následovali ho.
 21. Když odtamtud šel, uviděl jiné dva bratry, Jakuba, syna Zebedeova a Jana, jeho bratra, kteří byli v lodi se svým otcem Zebedeem a spravovali sítě. Zavolal je.
 22. Oni ihned opustili loď a svého otce a následovali ho.
 23. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal dobrou zprávu o Království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost mezi lidmi.
 24. Zpráva o něm se rozšířila po celé Sýrii. Přinášeli mu všechny nemocné, kteří trpěli různými nemocemi a bolestmi, posedlé démony, epileptiky a ochrnuté a on je uzdravil.
 25. Velké zástupy z Galileje, Decapole, Jeruzaléma, Judska a z poza Jordánu ho následovaly.