right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 3. kapitola

 1. V těch dnech přišel Jan Křtitel, kázal v judské pustině a říkal,
 2. "Čiňte pokání, protože Nebeské království je blízko!"
 3. Neboť to je ten, o kterém mluvil prorok Izaiáš, když řekl, "Hlas volajícího v pustině, připravte cestu Pánu. Vyrovnejte jeho stezky."
 4. Jan měl na sobě oblečení z velbloudí srsti a okolo pasu měl kožený pásek. Jedl kobylky a divoký med.
 5. Pak lidé z Jeruzaléma, Judska a celé té oblasti okolo Jordánu k němu přicházeli.
 6. Nechali se od něho křtít v Jordánu a vyznávali své hříchy,
 7. Ale když viděl mnoho farizeů a saduceů, kteří přišli, aby se nechali pokřtít, řekl jim, „Vy potomci zmijí, kdo vás varoval, abyste utekli před přicházejícím hněvem?
 8. Neste tedy ovoce svědčící o pokání!
 9. Nemyslete si, 'Náš otec je Abraham,' neboť vám říkám, že Bůh je schopen vzbudit Abrahamovi děti z těchto kamenů.
 10. "Už nyní je sekera přiložena ke kořenům stromů. Proto každý strom, který nepřináší dobré ovoce, je pokácen a hozen do ohně.
 11. Já vás zajisté křtím ve vodě k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je mocnější než já, nejsem hoden nést jeho boty. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm.
 12. Jeho vidlice je v jeho ruce, pečlivě si zamete podlahu mlatu. Shromáždí svou pšenici do stodoly, ale plevy bude pálit neuhasitelným ohněm."
 13. Pak přišel Ježíš z Galileje k Jordánu k Janovi, aby byl od něho pokřtěn.
 14. Ale Jan mu v tom chtěl zabránit a řekl, „Já potřebuji, abys ty pokřtil mě a ty přicházíš ke mně?“
 15. Ale Ježíš mu odpověděl a řekl, „Dovol to pro teď, protože je to náležitý způsob, abychom tak naplnili všechnu spravedlnost.“ Tak ho nechal.
 16. Když byl Ježíš pokřtěný, vyšel hned z vody: a hle, nebesa se nad ním otevřela. Uviděl Božího Ducha, který sestupoval jako holubice a přicházel na něho.
 17. Hle, hlas z nebe řekl: „Toto je můj milovaný Syn, mám v něm velké zalíbení.“