right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 2. kapitola

 1. Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle moudří muži z východu přišli do Jeruzaléma a řekli,
 2. "Kde je ten, který se narodil, Král Židů? Neboť jsme viděli na východě jeho hvězdu a přišli jsme ho uctívat.“
 3. Když to uslyšel král Herodes, dělalo mu to starosti a i celému Jeruzalému spolu s ním.
 4. Shromáždil z lidu všechny nejvyšší kněží a učitele zákona a zeptal se jich, kde by se měl narodit Kristus.
 5. Řekli mu, „V judském Betlémě, protože tak je to napsáno skrze proroka,
 6. 'Ty Betléme, v zemi Juda, nejsi v žádném případě nejmenší mezi judskými princi, protože z tebe vzejde vládce, který bude pást můj lid, Izrael.'
 7. Herodes si tajně zavolal ony moudré muže a zjistil od nich, kdy přesně se hvězda objevila.
 8. Poslal je do Betléma a řekl, „Jděte a pečlivě hledejte to dítě. Až ho najdete, přijďte mi to říct, abych i já mohl jít a uctívat ho."
 9. Oni vyslechli krále a šli svou cestou a hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, než přišla a zastavila se nad místem, kde bylo to dítě.
 10. Když viděli tu hvězdu, měli z toho opravdu velkou radost.
 11. Přišli do domu a uviděli dítě spolu s Marií, jeho matkou, padli na zem a uctívali ho. Otevřeli své poklady a nabídli jim dary: zlato, kadidlo a myrhu.
 12. Ve snu byli varováni, že se nemají vracet k Herodovi, tak se vrátili do své země jinou cestou.
 13. Když odešli, hle, anděl Páně se ukázal ve snu Josefovi a řekl, „Vstaň a vezmi to dítě a jeho matku a uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu, protože Herodes bude hledat to dítě, aby ho zabil.“
 14. On vstal a v noci vzal to dítě a jeho matku a odešel do Egypta
 15. a byl tam až do Herodovy smrti, aby se naplnilo, to co Pán předpověděl skrze proroka, když řekl, „Z Egypta jsem povolal svého syna.“
 16. Pak Herodes, když viděl, že ho ti moudří muži přelstili, byl náramně naštvaný, poslal muže, aby zabili všechny chlapce v Betlémě a v okolním venkově, od dvouletých níže, podle toho přesného času, který zjistil od mudrců.
 17. Tehdy se naplnilo to, co předpověděl prorok Jeremiáš, když řekl:
 18. „Hlas je slyšet v Ráma, naříkání, pláč a velký zármutek, Ráchel pláče nad svými dětmi a nedá se utišit, protože už je nemá.“
 19. Ale když Herodes zemřel, hle, anděl Páně se zjevil Josefovi ve snu a řekl,
 20. „Vstaň a vezmi to dítě a jeho matku a jdi do země Izraelské, protože ti, kdo usilovali dítěti o život, jsou mrtví.
 21. On vstal, vzal to dítě a jeho matku a šel do země Izraelské.
 22. Když ale uslyšel, že v Judsku vládne na místo svého otce Heroda Archelaus, bál se tam jít. Byl varován ve snu a tak se stáhl do Galilejského kraje
 23. a šel a bydlel ve městě zvaném Nazaret, aby se naplnilo to, co bylo předpovězeno skrze proroky: „Bude nazýván Nazorejský."