right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 1. kapitola

 1. Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.
 2. Abraham byl otcem Izáka. Izák byl otcem Jákoba. Jákob byl otcem Judy a jeho bratrů.
 3. Juda byl otcem Farese a Záry, které měl s Támar. Fares byl otcem Chezrona. Chezron byl otcem Arama.
 4. Aram byl otcem Aminadaba. Aminadab byl otcem Násona. Náson byl otcem Salmona.
 5. Salmon byl otcem Boaze, kterého měl s Rachab. Boaz byl otcem Obéda, kterého měl s Rút. Obéd byl otcem Isaje.
 6. Isaj byl otcem krále Davida. David byl otcem Šalamouna, kterého měl s bývalou ženou Uriáše.
 7. Šalamoun byl otcem Rehoboama. Rehoboam byl otcem Abijaha. Abijah byl otcem Asy.
 8. Asa byl otce Jošafata. Jošafat byl otcem Jorama. Joram byl otcem Uziáše.
 9. Uziáš byl otcem Jotama. Jotam byl otcem Achaze. Achaz byl otcem Ezechiáše.
 10. Ezechiáš byl otcem Manasese. Manases byl otcem Amona. Amon byl otcem Joziáše.
 11. Joziáš byl otcem Jechoniáše a jeho bratrů v době Babylonského zajetí.
 12. Po Babylonském zajetí se stal Jechoniáš otcem Salatiela. Salatiel byl otcem Zerubábela.
 13. Zerubábel byl otcem Abiudy. Abiud byl otcem Eliakima. Eliakim byl otcem Azora.
 14. Azor byl otcem Sádoka. Sádok byl otcem Achima. Achim byl otcem Eliuda.
 15. Eliud byl otcem Eleazara. Eleazar byl otcem Matthana.Matthan byl otcem Jákoba.
 16. Jácob byl otcem Josefa, manžela Marie, které se narodil Ježíš, zvaný Kristus.
 17. A tak všech generací od Abrahama do Davida bylo čtrnáct, od Davida do Babylonského zajetí bylo čtrnáct generací a od Babylonského zajetí do Krista bylo čtrnáct generací.
 18. Narození Ježíše Krista se událo takto, poté, co byla jeho matka Marie zasnoubena Josefovi, ještě než se vzali, otěhotněla skrze Ducha Svatého.
 19. Josef, její manžel, byl spravedlivý muž a nechtěl, aby z toho byla veřejná ostuda, a tak se s ní chtěl tajně rozvést.
 20. Ale když o těch věcech přemýšlel, tak se mu ukázal anděl Páně ve snu a řekl mu: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku, protože to, co je v ní počato, je z Ducha Svatého.
 21. Porodí syna. Dáš mu jméno Ježíš, protože on zachrání svůj lid z jejich hříchů."
 22. A toto vše se stalo, aby se naplnilo to, co Pán předpověděl skrze proroka, který řekl:

 23. "Hle, panna, bude čekat dítě
  a porodí syna.
  Bude se jmenovat Immanuel,
  což znamená, "Bůh s námi."
   
 24. Josef se probudil a udělal vše, co mu anděl Páně nařídil, vzal si k sobě svou manželku,
 25. ale neměl s ní sex, dokud neporodila svého prvorozeného syna. Dal mu jméno Ježíš.