right home        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 0. kapitola

Evangelium podle Matouše - úvodní slovo

Kdo, co, kdy, kde, jak a proč?

Autorství je přisuzováno Matoušovi nikoliv na základě údajů v textu, ale na základě velmi rané církevní tradice. Datace se uvádí mezi roky 64 – 90. (K tomu bych poznamenala, že jakmile je v knihách něco prorockého, tak nevěřící badatelé se snaží dataci posunout za danou událost, zde po roce 70 kvůli pádu Jeruzaléma.) Takže, kdo a kdy není úplně jasné, jako „kde“ uvádí Keener oblast Syropalestiny.

Zajímavější je jeho poznámka, že tehdy se knihy nepsaly nutně chronologicky, ale i tematicky, jako Matouš. Události z Ježíšovy služby na sebe tedy časově nenavazují. Udává se, že Matouš uspořádal knihy do pěti oddílů jako paralelu k pěti knihám Mojžíšovým.

Tématické dělení:

  1. kapitola 5-7: etické principy království
  2. kapitola 10: misie království
  3. kapitola 13: přítomnost království
  4. kapitola 18: „církevní kázeň“ a odpuštění
  5. kapitola 23-25: budoucnost království

Na tohle občas narážím při hledání paralelních textů s Markem a Lukášem, že v Matoušovi je to takové „rozházené“, tak tohle je důvod.

Obecné informace čerpám z knihy IVP komentář k dobovému pozadí Bible (C.S.Keener)

Překladatelské problémy a odlišnosti NB oproti ostatním překladům

Hlavní věty, přeložené jinak, jsou tyto:

13:39 Nepřítel, který je zasel, je ďábel. Žeň je konec doby a ženci jsou andělé. (aion vyjadřuje konec času, ne konec světa, i když na druhou stranu opis život budoucího světa oproti opisu život budoucího věku má svou logiku a někdo tak překládá verš 25:46)

24:3 Když si sedl na Olivetské hoře, učedníci za ním přišli v soukromí a řekli: „Řekni nám, kdy se tyto věci stanou? Jaké bude znamení tvého příchodu a konce doby?"

23:33 Vy hadi, vy potomci zmijí, jak uniknete soudu v údolí Hinóm? (zde i jinde: Gehenna je jen přepis výrazu údolí Hinóm, není to peklo.)

24:14 Tato Dobrá zpráva království bude hlásána po celém obydleném (římském) světě na svědectví všem národům, a pak přijde konec. (oikoumené není celá planeta Země)

25:46 A tito půjdou do nápravného trestu budoucího věku, ale spravedliví do života budoucího věku.“

Ke všem těmto problémům naleznete více článcích.