Bible              Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   


PRETERISMUS 3: proroctví na Olivové hoře

Tabulka, která srovnává verše o pádu Jeruzaléma ze synoptických evangelií. Člověk při tom vidí určité souvislosti, třeba proč Danielova ohavnost souvisí s armádou okolo města….

Matouš Marek Lukáš
24:1 Ježíš vyšel z chrámu a šel svou cestou. Jeho učedníci přišli k němu a ukazovali mu na chrámové budovy. 13:1 Když vyšel z chrámu, jeden z jeho učedníků mu řekl, "Učiteli, podívej se na to, jaké to jsou kameny a jaké budovy!" 21:5 Někteří s ním mluvili o chrámu a jak je vyzdoben krásnými kameny a dary, on řekl,
24:2 Ale on jim odpověděl: "Vidíte všechny tyhle věci? Myslím to vážně, že tu nezůstane kámen na kameni, který by nebyl pobořen." 13:2 Ježíš mu odpověděl, „Vidíš všechny ty velkolepé budovy? Nezůstane tu kámen na kameni, který by nebyl shozen dolů." 21:6 „Co se týče těch věcí, které vidíte, přijdou dny, kdy tu nezůstane kámen na kameni, který by nebyl shozen dolů."
24:3 Když si sedl na Olivetské hoře, učedníci za ním přišli v soukromí a řekli: „Řekni nám, kdy se tyto věci stanou? Jaké bude znamení tvého příchodu a konce doby?" 13:3 Když si sedl na Olivetské hoře, naproti chrámu, Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho v soukromí zeptali 13:4 „Řekni nám, kdy se tyto věci stanou? Jaké bude znamení, že se tyto věci naplní?" 21:7 Zeptali se ho, „Učiteli, tak kdy ty věci budou? Jaké bude znamení, že se tyto věci stanou?"
24:4 Ježíš jim odpověděl, "Buďte opatrní, ať vás nikdo nesvede. 13:5 Ježíš jim odpověděl a začal jim říkat, „Buďte opatrní, ať vás nikdo nesvede. 21:8 Řekl, "Buďte opatrní, ať vás nikdo nesvede, protože mnozí přijdou v mém jménu a řeknou, 'Já jsem on' a 'Ten čas je blízko.' Proto je nenásledujte.
24:5 Protože mnozí přijdou v mém jménu a řeknou, 'Já jsem Kristus' a svedou mnohé. 13:6 Protože mnozí přijdou v mém jménu a řeknou, 'Já jsem on' a svedou mnohé.
24:6 Uslyšíte o válkách a válečné zvěsti. Netrapte se tím, protože to vše se musí stát, ale to ještě nebude konec. 13:7 Až uslyšíte o válkách a válečné zvěsti, netrapte se tím. Protože to vše se musí stát, ale to ještě nebude konec. 21:9 Až uslyšíte o válkách a nepokojích, nebuďte vyděšení, protože nejprve se musí stát tyto věci, ale konec nepřijde hned."
24:7 Protože národ povstane proti národu a království proti království a budou hladomory, nákazy a zemětřesení na různých místech. 13:8 Protože národ povstane proti národu a království proti království. A na různých místech budou zemětřesení a hladomory. 21:10 Pak jim řekl, „Národ povstane proti národu a království proti království.
21:11 Budou velká zemětřesení, hladomory a nákazy na různých místech. Budou také strach nahánějící události a na nebi velká znamení.
24:8 Ale všechny tyto věci jsou začátek porodních bolestí. Všechny tyto věci jsou začátek porodních bolestí. (Jinde: velké bouřky?)24:9 Pak vás vydají do soužení a budou vás zabíjet. Všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. 13:9 Ale dávejte si pozor, protože vás vydají soudům. Budou vás bít v synagogách. Budete stát před vládci a králi kvůli mně a na svědectví jim. 21:12 Ale před všemi těmito věcmi, na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat a vydávat do synagóg a do vězení a přivádět vás před krále a vládce pro mé jméno. 21:13 To se vám ukáže jako svědectví.
21:14 Uložte si v srdcích, abyste předem nepřemýšleli, jak odpovíte,
21:15 protože já vám dám ústa a moudrost, kterou všichi vaši protivníci nebudou schopni snést nebo vyvrátit.
21:16 Budete vydáni svými rodiči, bratry, příbuznými a přáteli. Způsobí, že někteří z vás budou usmrceni.
21:17 Všichni lidé vás budou nenávidět pro mé jméno. 21:18 Ale ani vlas z vaší hlavy nezahyne.
24:10 Mnozí pak klopýtnou a budou vydávat jeden druhého a nenávidět jeden druhého.

24:11 Povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé.

24:12 Protože vzroste nepravost, ochladne láska mnohých.


24:13 Ale ten, kdo vytrvá do konce, ten bude zachráněn.
21:19 Svou vytrvalostí vyhrajete své životy.
24:14 Tato Dobrá zpráva království bude hlásána po celém obydleném římském světě na svědectví všem národům, a pak přijde konec. 13:10 Dobrá zpráva musí být nejdříve kázána všem národům.


13:11 Když vás povedou pryč a vydají vás, nedělejte si předem starosti ani nepřemýšlejte o tom, co budete říkat, ale řekněte to, co vám bude v tu hodinu dáno. Protože to nejste vy, kdo mluví, ale Duch Svatý.

13:12 Bratr vydá svého bratra na smrt a otec své dítě. Děti povstanou proti svým rodičům a způsobí, že budou vydáni na smrt.

13:13 Všichni lidé vás budou nenávidět pro mé jméno, ale ten, kdo vytrvá do konce, ten bude zachráněn.
24:15 Když tedy uvidíte ohavnost zpustošení, o které mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě (ať čtenář rozumí), 13:14 Ale když uvidíte ohavnost zpustošení, o které mluvil prorok Daniel, jak stojí, kde nemá (ať čtenář rozumí), 21:20 Ale když uvidíte Jeruzalém obklopený armádami, tak vězte, že jeho zpustošení je blízko.
24:16 pak ať ti, kdo jsou v Judsku utečou do hor. pak ať ti, kdo jsou v Judsku utečou do hor, 21:21 Pak ať ti, kdo jsou v Judsku utečou do hor. Ti, kdo jsou v něm, ať odcestují. Ti, kdo jsou na venkově, ať do něj nevstupují.
24:17 Ten, kdo bude na střeše, ať nechodí dolů, aby si vzal věci z domu. 13:15 a ten, kdo bude na střeše, ať nechodí dolů ani nejde dovnitř, aby si vzal cokoliv z domu.
24:18 Ten, kdo je na poli, ať se nevrací pro své oblečení. 13:16 Ten, kdo je na poli, ať se nevrací pro své oblečení.


21:22 Protože toto jsou dny pomsty, aby se naplnily všechny věci, které jsou psány.
24:19 Běda těm, kdo čekají dítě a kojícím matkám v těch dnech. 13:17 Ale běda těm, kdo čekají dítě a kojícím matkám v těch dnech! 21:23 Běda těm, které jsou těhotné a kojícím matkám v těch dnech! Protože v tom kraji bude velká tíseň a hněv vůči tomuto lidu.


21:24 Padnou ostřím meče a budou vedeni jako zajatci mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní.
24:20 Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo o sabatu, 13:18
Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě.

24:21 protože tehdy bude velké soužení, takové jako nebylo od začátku světa až doteď, ne, a už nikdy nebude. 13:19 Protože tehdy bude velké soužení, takové jako nebylo od začátku stvoření, které Bůh stvořil až doteď, a už nikdy nebude.
24:22 Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny. 13:20 Kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebylo by zachráněno žádné tělo, ale kvůli vyvoleným, které vybral, ty dny zkrátil.
24:23 Pokud vám pak někdo řekne, 'Hle, tady je Kristus,' nebo, 'Tam je,' nevěřte mu. 13:21 Pokud vám pak někdo řekne, 'Hle, tady je Kristus,' nebo, 'Podívej, tam je,' nevěřte tomu.
24:24 Protože povstanou falešní kristové a falešní proroci a budou předvádět velká znamení a divy, aby svedli, kdyby to bylo možné, i vyvolené. 13:22 Protože povstanou falešní kristové a falešní proroci a budou předvádět divy a zázraky, aby svedli, kdyby to bylo možné, i vyvolené.
24:25 Hle, řekl jsem vám to předem. 13:23 Ale vy buďte bdělí. Hle, řekl jsem vám všechny věci předem.
24:26 Pokud vám tedy řeknou, 'Hle, je v pustině,' nechoďte tam; 'Hle, je ve vnitřních místnostech,' nevěřte tomu.

24:27 Protože jako blesk svítí od východu a je spatřen i na západě, tak bude příchod Syna člověka.

24:28 Protože kde je mrtvola, tam se shromáždí i supy.

24:29 Ale ihned po soužení těch dní, ztmavne slunce a měsíc nevydá své světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se budou třást 13:24 Ale v těch dnech po tom soužení, ztmavne slunce, měsíc nevydá své světlo, 13:25 hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích budou otřeseny. 21:25 Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů kvůli řevu moře a vlnám,


21:26 lidé budou omdlívat strachy a z očekávání věcí, které mají přijít na obydlený (římský) svět, protože mocnosti nebes budou otřeseny.
24:30 a tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka. Pak všechny kmeny země budou naříkat a uvidí Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s mocí a velkou slávou. 13:26 Pak uvidí Syna člověka přicházet s oblaky s velkou mocí a slávu. 21:27 Pak uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velkou slávu.


21:28 Ale až se tyto věci začnou dít, vzhlédněte a pozvedněte své hlavy, protože vaše vykoupení je blízko."
24:31 Pošle své anděly s mohutným zvukem trumpety a oni shromáždí jeho vyvolené ze čtyř větrů, z jednoho konce nebe k druhému. 13:27 Pak pošle své anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř větrů, od konců země po konce oblohy.
24:32 Naučte se od fíkovníku podobenství. Když jeho větve změknou a vyraší listy, víte, že léto je blízko. 13:28 Naučte se od fíkovníku podobenství. Když jeho větve změknou a vyraší listy, víte, že léto je blízko, 21:29 Řekl jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník a všechny stromy. 21:30 Když jim raší listy, vidíte to a sami víte, že léto je už blízko.
24:33 Tak i vy, když uvidíte všechny tyto věci, vězte, že je to blízko, za dveřmi. 13:29 Tak i vy, když uvidíte, že se dějí všechny tyto věci, vězte, že je to blízko, za dveřmi. 21:31 Tak i vy, když uvidíte, že se dějí všechny tyto věci, vězte, že Boží království je blízko.
24:34 Myslím to vážně, že tato generace nepomine, než bude dosaženo všech těchto věcí. 13:30 Myslím to vážně, že tato generace nepomine, než se všechny tyto věci stanou.
21:32 Myslím to vážně, že tato generace nepomine, než bude dosaženo všech těchto věcí.
24:35 Nebe a země pominou, ale moje slova nepominou. 13:31 Nebe a země pominou, ale moje slova nepominou. 21:33 Nebe a země pominou, ale moje slova v žádném případě nepominou.
24:36 Ale o tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé v nebi, jenom můj Otec. 13:32 Ale o tom dni a té hodině nikdo neví, dokonce ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.
Závěrečné oddíly o bdělosti už mi nejdou tak srovnat
24:37 Jako to bylo za dnů Noe, tak to bude při příchodu Syna člověka.
24:38 Protože tak jako v těch dnech před potopou jedli a pili a ženili se a vdávaly, do dne, kdy Noe vstoupil do lodi
24:39 a nevěděli, dokud nepřišla potopa a nevzala je všechny pryč, tak bude příchod Syna člověka.
24:40 Pak budou dva na poli a jeden bude odstraněn a druhý tam zůstane,
24:41 dvě ženy budou mlít ve mlýně, jedna bude vzata a ta druhá tam zůstane.
24:42 Bděte tedy, protože nevíte v jakou hodinu váš Pán přijde.
24:43 Ale vězte toto, kdyby pán domu věděl, v jakou noční hlídku přijde zloděj, hlídal by a nedovolil by, aby se mu někdo vloupal do domu.
24:44 Proto buďte také připraveni, protože Syn člověka přijde v hodinu, kdy to nečekáte.
24:45 Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého jeho pán ustanovil nad svou domácností, aby jim dával jídlo v náležitý čas?
24:46 Požehnaný je ten služebník, když jeho pán přijde a zjistí, že to dělá.
24:47 Říkám vám jasně, že ho ustanoví nad vším, co má.
24:48 Ale pokud si ten zlý služebník řekne v srdci, 'Můj pán se zdržel a nejde,'
24:49 a začne bít ostatní služebníky, jíst a pít s opilci,
24:50 pán toho služebníka přijde v den, kdy to neočekává a v hodině, o které neví,
24:51 přísně ho potrestá a určí mu díl s pokrytci. Tam, kde bude pláč a skřípění zubů.
13:33 Dávejte pozor, buďte bdělí a modlete se, protože nevíte, kdy bude ten čas.
13:34 Je tomu jako s mužem, který cestoval do jiné země, opustil svůj dům a svým služebníkům dal autoritu a každému jeho práci a také přikázal vrátnému, aby dával pozor.
13:35 Dávejte tedy pozor, protože nevíte, kdy pán domu přijde, jestli večer nebo o půlnoci nebo když kokrhá kohout nebo ráno, 13:36 aby nezjistil, že spíte, kdyby přišel náhle. 13:37 To, co vám říkám, říkám všem: Dávejte pozor."
21:34 Tak buďte opatrní, aby vaše srdce nebyla obtížena požitky, opilstvím nebo starostí o tento život a ten den na vás přijde náhle.
21:35 Protože přijde jako past na ty, kdo sídlí v celém tom kraji.
21:36 Proto buďte na pozoru celou dobu, modlete se, abyste byli hodni uniknout všem těmto věcem, které se stanou a stát před Syna člověka."

Jen tak pro zajímavost, všimněte si, kde je napsáno, že to vše přijde na tu generaci, pak už skoro nic nenásleduje, jen oddíly a příklady o bdělosti a připravenosti a že se jedná o tu generaci jeho současníků, lze doložit i verši v Mt 16:27 Neboť Syn člověka přijde se slávou svého Otce a s jeho anděly, a pak odplatí každému podle jeho skutků. 16:28 Myslím to vážně, že tady stojí někteří, kteří určitě nezemřou, dokud neuvidí přicházet Syna člověka ve svém Království. Ježíš říká, že přijde s odplatou, ne fyzicky kralovat. A zaručuje to 2x – říká to zcela jistě a ještě se dovolává toho, že jeho slova nepominou a stejně mají mnozí za to, že se to ještě nenaplnilo.

Chápu to přemýšlení, protože jsem to v tom nedokázala roky vidět, ale myslím, že jsem k tomu přistupovala jako v tom prvním článku. Přemýšlela jsem, na co je lopata a bačkory a vůbec jsem nechápala, o čem je celkově řeč. Mátlo mě pár věcí, představovala jsem si, že Ježíš musí přijít fyzicky a myslela jsem si, že to má i něco společného s vytržením (jeden bude vzat, druhé ne – ale dnes v tom vidím, že vojáci jedny zabili a druhé nechali…)

Pár věcí neumím vysvětlit, třeba ty divy falešných kristů? Ale pokud už to všechno bylo tehdy, je podle mě lepší snaha snažit se to do toho „napasovat všechno“, tím myslím, že tak přemýšlím i o těch pár věcech, které nechápu, než aby člověk vzal jednu špatně přeloženou větu o tom, že evangelium bude hlásáno po celé zeměkouli a pak přijde nějaký úplně jiný konec něčeho úplně jiného a to hlásal jako důležitý bod své teorie o konci světa, na což se při pozorném čtení nikdo neptá a nikdo na to ani neodpovídá.

Další článek: PRETERISMUS 4: The Art of Revelation (Umění knihy zjevení) – Jonathan Welton