home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

1. Jan, 5. kapitola

 1. Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, byl zplozen Bohem. Kdo miluje otce, miluje také dítě, které zplodil.*
 2. Podle toho víme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a dodržujeme jeho přikázání.
 3. Protože to je Boží láska, abychom zachovávali jeho přikázání. Jeho přikázání nejsou těžká.
 4. Neboť kdokoli je zplozen Bohem, přemáhá svět. To je to vítězství, které přemohlo svět – naše víra.
 5. A kdo je ten, kdo přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Boží Syn?
 6. To je ten, kdo přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus; ne pouze skrze vodu, ale s vodou a s krví. A Duch je ten, který (o tom) svědčí, protože Duch je pravda.
 7. Jsou tři, kteří vydávají svědectví: {v nebi Otec, Slovo a Duch svatý - a ti tři jsou jedno}**
 8. Duch, voda a krev - a ti tři jsou jedno.
 9. Přijímáme-li lidské svědectví, Boží svědectví je větší; neboť on sám vydal svědectví o svém Synu.
 10. Ten, kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Ale ten, kdo tomu nevěří, dělá z Boha lháře, protože neuvěřil ve svědectví, které Bůh vydal ohledně svého Syna.
 11. A to je to svědectví, že nám Bůh dal aionion život a tento život je v jeho Synu.
 12. Ten, kdo má Syna, má život. Ten, kdo nemá Božího Syna, nemá život.
 13. Tyto věci jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte aionion život a abyste i nadále věřili ve jméno Božího Syna.
 14. To je smělost, kterou vůči němu máme, že pokud o něco požádáme podle jeho vůle, naslouchá nám.
 15. A pokud víme, že nám naslouchá, ať už žádáme o cokoli, víme, že máme to, o co jsme ho žádali.
 16. Pokud někdo vidí, že jeho bratr zhřešil hříchem, který nevede k smrti, bude za něj žádat a Bůh mu dá život - těm, kteří nehřeší k smrti. Existuje hřích vedoucí k smrti. Neříkám, že za to by měl žádat.
 17. Veškerá nespravedlnost je hřích a existuje hřích, který nevede k smrti.
 18. Víme, že kdokoli je zplozen z Boha, nehřeší (nepokračuje v hříchu), ale ten, kdo byl zplozen z Boha se udržuje a ten zlý se ho nedotýká.
 19. Víme, že jsme z Boha a celý svět leží v moci zlého.
 20. Víme, že Boží Syn přišel a dal nám porozumění, že známe toho, který je pravda a jsme v tom, který je pravda, v jeho Synu Ježíši Kristu. On je pravý Bůh a život věků.
 21. Malé děti, vystříhejte se model. Amen.
   
  * doslova tam není otce, ale - toho, kdo zplodil, miluje i to, co jím bylo zplozeno - ale většina překladů to převádí na otce a potomka
  ** např. v tomto anglickém článku je trochu vysvětleno, proč tenhle verš v některých rukopisech je a jinde není.