home        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

2. Petr, 3. kapitola

 1. Tohle je, moji milovaní, druhý dopis, který vám píši a v obou jsem se snažil rozhýbat vaši upřímnou mysl. Připomínal jsem vám,
 2. že máte pamatovat na slova, která vám řekli svatí proroci a na nařízení nás apoštolů Pána a Spasitele:
 3. mějte na paměti hlavně to, že v posledních dnech přijdou posmívající se posměvači, kteří se budou řídit svými vlastními tužbami
 4. a budou říkat: „Tak co je s tou předpovědí o jeho příchodu?* Vždyť všechno zůstává stejné jako za dnů, kdy zemřeli naši otcové a jako od počátku stvoření!“
 5. Neboť naschvál zapomínají na to, že byla stará nebesa, a země byla zformována vodou a skrze vodu, Božím slovem,
 6. což znamená, že ten svět, který byl předtím, byl zatopen vodou a zahynul.
 7. Ale ta nebesa, která jsou nyní a ta země, byly stejným slovem uchovány pro oheň. Byly zachovány ke dni spravedlnosti a zkázy bezbožných lidí.
 8. Ale nezapomínejte, milovaní, na jednu věc, že jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.
 9. Pán není pomalý, co se týče oněch předpovědí, jak se některým zdá, ale je vůči vám trpělivý, přeje si, aby nikdo nezahynul, ale aby všichni změnili své smýšlení.
 10. Nicméně den Páně přijde jako zloděj, v něm nebesa s rachotem pominou a (náboženské)** prvky se žárem rozpustí a země a její skutky nebudou k nalezení.***
 11. Proto, když budou všechny tyto věci takto zrušeny, jak byste si měli počínat? Jednat svatě a zbožně,
 12. zatímco očekáváte a urychlujete příchod Božího dne, v němž budou nebesa přetavena a (náboženské) prvky budou hořet a rozpouštět se za velkého žáru.
 13. Ale podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
 14. Proto, milovaní, zatímco očekáváte tyto věci, snažte se, aby vás nalezl v pokoji, čisté a nevinné.
 15. Pánovu trpělivost**** vnímejte jako příležitost k záchraně, tak jak vám to psal i náš milovaný bratr Pavel, podle moudrosti, která mu byla dána,
 16. ve všech svých dopisech, když se vyjadřoval k těmto věcem. Jsou v nich věci, které jsou těžko pochopitelné. Někteří ignoranti a nestabilní lidé je překrucují ke své vlastní zkáze, tak jako i jiná Písma.
 17. Ale vy, milovaní, když víte o těchto věcech předem, se mějte na pozoru, abyste se nenechali svést omyly těchto zlých lidí a neupustili od své vytrvalosti.
 18. Nechť rostete v milosti a poznání našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i při úsvitu velkého věku*****. Amen.
   
  * parousia – viz použítí v Mt. 24, kde je řeč o zkáze chrámu
  ** viz komentář Koloským 2
  *** var: ten kraj s jeho skutky nebude k nalezení (tohle slovo překládám nejraději jako kraj, ale je to i země, ne ve smyslu zeměkoule, preteristé to zde berou jako chrám, symbolizovaný nebesy a zemí, viz pak verš 13 – proto se sem asi kraj nehodí)
  **** v poznámkách ke slovu je: ve smyslu že čeká dostatečný čas, než projeví hněv
  ***** verze CVB, doslova: ve dni věku (aiónos)