right home        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

2. Tesalonickým, 1. kapitola

 1. Pavel, Silvanus a Timoteus těm, kteří se shromažďují v Tesalonice* v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu.
 2. Ať máte milost a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista.
 3. Musíme za vás Bohu stále děkovat, bratři, vždyť je to náležité, neboť vaše víra neustále roste a všichni oplýváte v lásce k sobě navzájem,
 4. takže my se vámi chlubíme v Božích shromážděních, vaší trpělivostí a vírou ve všech vašich pronásledováních a utrpeních, která snášíte.
 5. Je to jasný znak svaté Boží spravedlnosti, ukazuje se, že jste hodni Božího království, pro které také trpíte.
 6. Je spravedlivé, aby Bůh odplatil utrpením těm, kdo vám působí utrpení
 7. a vám, kdo trpíte, spolu s námi uleví, až se Pán Ježíš odhalí z nebe se svými posly zázračné moci
 8. a plameny ohně, dá odplatu těm, kdo neznají Boha a těm, kdo nevěří Dobré zprávě našeho Pána Ježíše,
 9. ti za to spravedlivě zaplatí, čeká je aionion trest (?budoucího věku), (půjdou) pryč z Pánovy přítomnosti a ze slávy jeho moci,
 10. až přijde, aby byl v ten den oslaven ve svých svatých a aby byl obdivován mezi těmi, kdo uvěřili, včetně vás, kteří jste uvěřili našemu svědectví.
 11. Za to se také pořád za vás modlíme, aby vás náš Bůh uznal hodnými povolání, a dokončil každou dobrou touhu a práci víry s mocí,
 12. aby jméno našeho Pána Ježíše bylo ve vás oslaveno a vy v něm, podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.