home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Lukáš, 21. kapitola

 1. (Ježíš) se díval, jak bohatí lidé hází dary do chrámové pokladnice.
 2. Viděl jednu chudou vdovu, která tam hodila dvě drobné mince.
 3. Řekl, „Říkám vám pravdu, že tato chudá vdova tam dala víc, než všichni ostatní,
 4. protože tihle všichni dávají dary Bohu ze své přebytku, ale ona dala ze své chudoby všechno, co měla na živobytí.“
 5. Někteří s ním mluvili o chrámu a jak je vyzdoben krásnými kameny a dary, on řekl,
 6. „Co se týče těch věcí, které vidíte, přijdou dny, kdy tu nezůstane kámen na kameni, který by nebyl shozen dolů."
 7. Zeptali se ho, „Učiteli, tak kdy ty věci budou? Jaké bude znamení, že se tyto věci stanou?"
 8. Řekl, "Buďte opatrní, ať vás nikdo nesvede, protože mnozí přijdou v mém jménu a řeknou, 'Já jsem on' a 'Ten čas je blízko.' Proto je nenásledujte.
 9. Až uslyšíte o válkách a nepokojích, nebuďte vyděšení, protože nejprve se musí stát tyto věci, ale konec nepřijde hned."
 10. Pak jim řekl, „Národ povstane proti národu a království proti království.
 11. Budou velká zemětřesení, hladomory a nákazy na různých místech. Budou také strach nahánějící události a na nebi velká znamení.
 12. Ale před všemi těmito věcmi, na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat a vydávat do synagóg a do vězení a přivádět vás před krále a vládce pro mé jméno.
 13. To se vám ukáže jako svědectví.
 14. Uložte si v srdcích, abyste předem nepřemýšleli, jak odpovíte,
 15. protože já vám dám ústa a moudrost, kterou všichni vaši protivníci nebudou schopni snést nebo vyvrátit.
 16. Budete vydáni svými rodiči, bratry, příbuznými a přáteli. Způsobí, že někteří z vás budou usmrceni.
 17. Všichni lidé vás budou nenávidět pro mé jméno.
 18. Ale ani vlas z vaší hlavy nezahyne.
 19. Svou vytrvalostí vyhrajete své životy.
 20. Ale když uvidíte Jeruzalém obklopený armádami, tak vězte, že jeho zpustošení je blízko.
 21. Pak ať ti, kdo jsou v Judsku utečou do hor. Ti, kdo jsou v něm, ať odcestují. Ti, kdo jsou na venkově, ať do něj nevstupují.
 22. Protože toto jsou dny pomsty, aby se naplnily všechny věci, které jsou psány.
 23. Běda těm, které jsou těhotné a kojícím matkám v těch dnech! Protože v tom kraji bude velká tíseň a hněv vůči tomuto lidu.
 24. Padnou ostřím meče a budou vedeni jako zajatci mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní.
 25. Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů kvůli řevu moře a vlnám,
 26. lidé budou omdlívat strachy a z očekávání věcí, které mají přijít na obydlený (římský) svět, protože mocnosti nebes budou otřeseny.
 27. Pak uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velkou slávu.
 28. Ale až se tyto věci začnou dít, vzhlédněte a pozvedněte své hlavy, protože vaše vykoupení je blízko."
 29. Řekl jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník a všechny stromy.
 30. Když jim raší listy, vidíte to a sami víte, že léto je už blízko.
 31. Tak i vy, když uvidíte, že se dějí všechny tyto věci, vězte, že Boží království je blízko.
 32. Myslím to vážně, že tato generace nepomine, než bude dosaženo všech těchto věcí.
 33. Nebe a země pominou, ale moje slova v žádném případě nepominou.
 34. Tak buďte opatrní, aby vaše srdce nebyla obtížena požitky, opilstvím nebo starostí o tento život, aby na vás ten den nepřišel náhle
 35. jako past, protože přijde na ty, kdo sídlí v celém tom kraji.
 36. Proto buďte na pozoru celou dobu, modlete se, abyste byli hodni uniknout všem těmto věcem, které se stanou a stát před Synem člověka."