right home        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Lukáš, 16. kapitola

 1. Řekl také svým učedníkům: „Byl jistý bohatý muž, který měl správce. A ten byl u svého pána obviněn, že plýtvá jeho majetkem.
 2. Zavolal ho a řekl mu, 'Co jsem se to o tobě doslechl? Vyúčtuj mi své správcovství, protože už nemůžeš být správce.'
 3. "Správce si řekl, 'Co budu dělat, když vidím, že mi můj pán odjímá mou správcovskou pozici? Nemám sílu, abych kopal. Stydím se žebrat.
 4. Vím, co udělám, aby až přijdu o správcovství, mě přijali do svých domů.'
 5. Zavolal k sobě každého z dlužníků svého pána, řekl tomu prvnímu 'Kolik dlužíš mému pánu?'
 6. Řekl, '360 litrů oleje.' Řekl mu, 'Vezmi svůj úpis, rychle si sedni a napiš 180 litrů.'
 7. Pak řekl dalšímu, 'Kolik dlužíš ty?' Řekl, '3,6 tun pšenice.' Řekl mu, 'Vezmi svůj úpis a napiš 2,9.'
 8. "Jeho pán pochválil toho nepoctivého správce, protože jednal vychytrale, protože děti tohoto světa jsou v jednání s ostatními vychytralejší než děti světla.*
 9. Říkám vám, dělejte si přátele světským bohatstvím, aby vás, až pomine, přijali do stánků budoucího věku.
 10. Ten, kdo je věrný ve velmi malém, je věrný také v mnohém. Ten, kdo je nepoctivý ve velmi malém, je nepoctivý také v mnohém.
 11. Pokud jste tedy nebyli věrní v nepoctivém mamonu, kdo vám svěří pravé bohatství?
 12. Pokud jste nebyli věrní v tom, co patří jiným, kdo vám svěří to, co je vaše?
 13. Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům, protože buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat nebo jinak, jednoho se přidrží a druhým opovrhne. Nejste schopni sloužit Bohu a mamonu."
 14. Farizeové, kteří milovali peníze, slyšeli také všechny tyto věci a posmívali se mu.
 15. Řekl jim: „Vy jste ti, kdo ospravedlňují sami sebe v lidských očích, ale Bůh zná vaše srdce. Protože to, co je ctěné mezi lidmi, je v božích očích ohavnost.
 16. Zákon a proroci byli do Jana. Od té doby je kázána dobrá zpráva Božího království a každý si do něj vymáhá cestu.**
 17. Ale je snazší, aby pominula nebesa a země, než aby se nesplnila jedna čárka ze zákona.
 18. Každý, kdo se rozvádí se svou ženou a vezme si jinou, páchá cizoložství. A ten, kdo se žení s tou, kterou muž poslal pryč, páchá cizoložství.
 19. „Hle, byl jistý bohatý muž a ten se oblékal do purpuru a pěkného plátna a žil každý den v luxusu.
 20. A jistý žebrák jménem Lazar ležel u jeho brány plný boláků
 21. a přál si být nakrmen drobky, které padaly ze stolu bohatého muže. Ano, dokonce přicházeli psi a lízali jeho boláky.
 22. Stalo se, že ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli pryč do Abrahamova klína. Bohatý muž také zemřel a byl pohřben.
 23. Když se v šeolu namáhal,*** zvedl oči a v dálce uviděl Abrahama a Lazara v jeho klíně.
 24. Zvolal a řekl: 'Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať namočí svůj prst ve vodě a zchladí můj jazyk! Protože je mi úzko v tomto plameni.'
 25. „Ale Abraham řekl: 'Synu, pamatuj, že ty jsi ve svém životě dostával dobré věci a Lazar naopak zlé věci. Nyní je on utěšován a tobě je úzko.
 26. Kromě toho mezi námi a tebou je velká propast, aby ti, kdo chtějí přejít odtud k vám nemohli a aby nikdo nemohl přejít odtamtud k nám.'
 27. „Řekl, 'Žádám tě proto, otče, abys ho poslal do domu mého otce,
 28. protože mám pět bratrů, ať jim svědčí, aby také nepřišli na tohle náročné*** místo.'
 29. „Ale Abraham mu řekl, 'Mají Mojžíše a proroky. Ať naslouchají jim.'
 30. „On řekl, 'Ne, otče Abrahame, ale pokud k nim přijde někdo z mrtvých, budou činit pokání.'
 31. „On mu řekl, 'Pokud neposlouchají Mojžíše a proroky, nebudou přesvědčeni ani pokud někdo vstane z mrtvých.'"
   
  * Pokud nechápete, co je na tom pochvalného, podívejte se do knihy IVP komentář k dobovému pozadí Bible (C.S.Keener): Majitelé někdy v těžkých dobách odpouštěli část dluhu a získali tak pověst velkorysých pánů. Správce tak získal pro svého pána pověst dobrodince, vsadil na jeho čest a jeho vychytralost, byť použitá k neprospěchu pána, je oceněna. (Jestli to dobře chápu, tak ho dostal trochu do patové situace a částečně si tím zajistil, že ho nepotrestá.)
   
  ** trošku zvláštní, že překládají i: každý je naléhavě zván, aby vstoupil (CSB), nebo každý kdo do něj vstupuje čelí útokům (ISV), ale většina překladů je ve smyslu, že se lidé do něj „cpou“
   
  *** stále nevím, co zvolit, ale basanois není mučit, viz články, i podruhé: basanou