home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Marek, 16. kapitola

 1. Když bylo po sabatu, Marie Magdaléna a Marie, matka Jakubova a Salome koupily vonné látky, aby ho mohly jít pomazat.
 2. Velmi brzy prvního dne v týdnu, hned po východu slunce, přišly ke hrobu.
 3. Říkaly si, „Kdo nám odvalí kámen od vstupu do hrobu?“
 4. Byl totiž obrovský. Když se podívaly, zjistily, že kámen je odvalený.
 5. Vstoupily do hrobu a uviděly mladého muže, který seděl na pravé straně a byl oblečen v bílých šatech a šokovalo je to.
 6. Řekl jim: „Nedivte se. Hledáte Ježíše Nazaretského, který byl ukřižován. Vstal (z mrtvých). Není tady. Podívejte se na místo, kam ho položili!
 7. Ale jděte, řekněte jeho učedníkům a Petrovi, 'Jde před vámi do Galileje. Tam ho uvidíte, jak vám to řekl.'"
 8. Vyšly a utíkaly od hrobu, byly celé roztřesené a ohromené. Nikomu nic neřekly, protože se bály.
 9. Když tedy vstal (z mrtvých) brzy první den v týdnu, ukázal se nejdříve Marii Magdaléně, ze které (kdysi) vyhnal sedm démonů.
 10. Ta šla a řekla to těm, kteří byli s ním, jelikož byli zarmoucení a plakali.
 11. Když slyšeli, že žije a ona ho viděla, nevěřili tomu.
 12. Poté se zjevil dvěma z nich, kteří šli po cestě na venkov a nevypadal jako obvykle.
 13. Ti šli a řekli to ostatním. Ale ani těm neuvěřili.
 14. Pak se zjevil přímo jedenácti, když seděli u stolu a napomenul je za jejich nevěru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli, poté co byl vzkříšen.
 15. Řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte dobrou zprávu celému stvoření.
 16. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn, ale ten, kdo neuvěří, bude shledán hodným trestu.*
 17. Tato znamení budou doprovázet ty, kdo věří: v mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky,
 18. budou brát hady a kdyby se napili něčeho jedovatého, tak jim to neublíží, budou vkládat ruce na nemocné a ti budou uzdraveni."
 19. Poté, co k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat do nebe a posadil se na Boží pravici.
 20. Oni vyšli a všude kázali, Pán pracoval s nimi a potvrzoval slovo doprovodnými znameními. Amen.
   
  *odsouzen, druhý význam slova: odsouzen hodným k trestu, což zní v čj divně, ale to spojení mi přijde takové vysvětlující, proto ten překlad, to slovo se používá i jako odsoudit k smrti (Mr. 10:33), překlad zatracen, jak je v kraličtině, je v aj naprosto minoritní